Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for fagområdet.

På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste kapitler i lovene som igjen vil lenke til andre artikler som gir med dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer. 

For å gjøre de sentrale lovene mer tilgjengelige og forståelige for alle, har vi laget en oversikt over de viktigste lovene:

Arbeidsmiljøloven

Bilansvarsloven

Folketrygdloven

Pasientskadeloven

Skadeserstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven

Yrkesskadeforsikringsloven

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater