Tap av forsørger

Personskade forsoergertap

Tapet av ektefelle eller foreldre, altså tap av forsørger, kan oppleves tungt både følelsesmessig og økonomisk. Forsørgertapserstatningen reduserer konsekvensene av det økonomiske tapet tap av forsørger medfører. Dette kan du ha krav på blant annet dersom tapet av forsørger skyldes en trafikkulykke, pasientskade eller yrkesskade.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
11/01/2022

Erstatning etter tap av forsørger

Erstatning for tap av forsørger er ikke ment å være noe forsøk på å kompensere for det følelsesmessige tap av et familiemedlem, men det skal redusere konsekvensene av en eventuell forringet økonomisk situasjon etter dødsfallet.

Opplever du tap av forsørger etter en trafikkulykke, pasientskade eller yrkesskade oppstår spørsmålet om man har krav på erstatning for tap av forsørger og hva man eventuelt har krav på i forsørgertaps erstatning.

ⓘ 
En forsørgertapserstatning kan være komplisert å beregne.

Rollen til våre advokater er å bistå deg med å beregne forsørgertapserstatningen, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Ved trafikkulykker og pasientskader er hjemmelen for forsørgertapserstatning skadeerstatningsloven § 3-4. Ved yrkesskader er utmålingen av forsørgertapet standardisert. Denne artikkelen tar derfor hovedsakelig for seg tap av forsørger etter trafikkulykker og pasientskader.

Hvem har rett på forsørgertapserstatning

For å kunne kreve forsørgertapserstatning, må de etterlatte være helt eller delvis forsørget av avdøde. Det avgjørende er i praksis fra Høyesterett fastslått å være hvem avdøde faktisk forsørget på tidspunktet for dødsfallet. .

Dette betyr at en videre krets enn avdødes ektefelle og barn kan ha rett til forsørgertapserstatning. Foreldre, samboer, søsken, slektninger, venner, fosterbarn mv. kan ha rett på forsørgertapserstatning, forutsatt at vedkommende faktisk ble forsørget av avdøde. Det er den etterlatte som må føre bevis for at personene faktisk ble forsørget av avdøde for å ha rett på forsørgertapserstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremskaffe dokumentasjon og sannsynliggjøre ditt krav på forsørgertapserstatning.

For å avgjøre om avdøde faktisk forsørget etterlatte kreves det at avdødes bidra til forsørgelsen i form av penger og/eller hjemme-/omsorgsarbeid må ha vært av en viss størrelse.

Rent bagatellmessige tilskudd er ikke nok.

Etter et dødsfall kan det være flere som har rett på erstatning for tap av forsørger fordi avdøde rent faktisk forsørget alle disse. Det kan være at avdøde hadde både kone/samboer og barn som han forsørget, og da vil de alle ha rett på forsørgertapserstatning.

Hva har man krav på i forsørgertapserstatning

Har avdøde forsørget flere fastsettes forsørgertapserstatning individuelt for hver av personene som har tapt sin forsørger. Det betyr at dersom far i familien omkommer og etterlater seg kone og barn, blir det individuelt beregnet hva avdødes kone har rett på i forsørgertapserstatning og hva avdødes barn har rett på i forsørgertapserstatning.

Det rettslige utgangspunktet er at den som har tap sin forsørger har krav på erstatning for sitt fulle forsørgertap og det er den enkeltes individuelle forsørgertap som skal erstattes.

Selve fastsettelsen av forsørgertapserstatningen er skjønnspreget og det er en rekke vurderinger/avveininger som må gjøres.

Beregningen av hva man kan ha rett på i erstatning for tap av forsørger er en komplisert prosess og det anbefales at man lar seg bistå av en advokat. Rimelig og nødvendige utgifter til bruk av advokat for å beregne erstatning for tap av forsørger dekkes av ansvarsforsikringen til bilen eller Norsk pasientskadeerstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å beregne ditt krav på forsørgertapserstatning.

Utgangspunktet ved utmålingen av forsørgertapserstatningen er at de forsørgede skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard, så langt denne er resultat av avdødes forsørging. De forsørgede har imidlertid en tapsbegrensningsplikt/en omstillingsplikt som kommer inn og modifiserer dette utgangspunktet.

Ved beregningen av hva man har rett på i forsørgertapserstatning er det to hovedelementer man ser på:

 1. Erstatning for bortfall av avdødes innsats i penger.
 2. Dekning av hjemmearbeidstap og omsorgstap.

Kort om erstatningsutmålingen for avdødes innsats i form av penger

Forsørgertapserstatningen beregnes etter det som kalles nettometoden. Det vil si at man kartlegger familiens nettodisponible inntekt (inntekt etter å ha betalt skatt og faste utgifter) som grunnlag for sammenlikning mellom den økonomiske situasjonen før og etter tap av forsørger. Dette, for å finne frem til det årlige erstatningsmessige beløpet.

Ved utmålingen av tap av forsørger trekke avdødes særforbruk fra.

Ved erstatningsutmålingen blir det også hensyntatt at de etterlatte har en tapsbegrensningsplikt/omstillingsplikt.

Det vil si at det skal legges vekt på den etterlattes mulighet til selvforsørgelse.

Erstatningsutmålingen for tap av forsørger er skjønnsmessig, men konkretisert gjennom rettspraksis og juridisk teori. Det anbefales derfor at man lar seg bistå av en advokat ved erstatningsutmålingen for tap av forsørger.

Kort om erstatningsutmålingen for omsorgs-/hjemmearbeidstap.

Den avdøde kan ha bidratt med arbeid i hjemmet, herunder omsorg for barn. Det er også et erstatningsmessig tap etter tap av forsørger.

Det er forsørgerdelen av avdødes hjemme- og omsorgsarbeid som er erstatningsvernet.

I hvilken utstrekning avdøde ville ha bidratt til forsørgelse i form av hjemme- og omsorgsarbeid, må vurderes konkret i hver sak.

Ved erstatningsutmålingen for omsorgs-/hjemmearbeidstap etter tap av forsørger tas det også hensyn til de etterlates mulighet for selv å bidra til sin forsørgning. Ved fastsettelsen av erstatningen må det tas hensyn til etterlattes mulighet for omstilling og til selv å sørge for et passende underhold.

Tapsperiodens lengde

Det foretas en konkret vurdering av hvor lang periode man har krav på erstatning for tap av forsørger. Tapsperiodens lengde styres av to hovedfaktorer:

 1. Etterlattes alder og evne til selvforsørgelse.
 2. Forhold ved avdøde

For etterlattes barn legges som regel året barnet fyller 19 år til grunn, som lengde på tapsperioden for erstatning for tap av forsørger.

Gravferdsutgifter

Etter skadeerstatningsloven § 3-4 skal skadevolder erstatte vanlige utgifter til gravferden, og forså vidt det finnes rimelig, andre utgifter i anledning av dødsfallet.

Det betyr for det første at skadevolder skal erstatte direkte kostander i forbindelse med selve gravferden, og også andre utgifter som for eksempel reiseutgifter i forbindelse med gravferden.

Det er rimelig og nødvendige utgifter til gravferden som erstattes.

Erstatning for utgifter til gravferden kan kreves erstattet selv om de etterlatte ikke har rett på forsørgertapserstatning. Eksempelvis kan etterlatte sin foreldre få dekke gravferdsutgifter selv om dødsfallet ikke utløser rett til forsørgertapserstatning.

Bruk av advokat

Fastsettelsen av hva man har rett på i forsørgertapserstatning er skjønnsmessig, og hvor blant annet rettspraksis og juridisk teori får betydning for hva man har rett på i forsørgertapserstatning.

Etter en trafikkulykke, arbeidsulykke eller en pasientskade dekker forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning rimelig og nødvendige utgifter til bruk av advokat.

Siden det er en skjønnspreget vurdering hva man har krav på i forsørgertapserstatning anbefales det at man lar seg bistå av en advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Karin

"Gjelder yrkesskade. Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug.

Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min. Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet.

Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater