Pasientskadeerstatning - Din [Guide]

En dame sitter i en seng med en kaffekopp. Foto

Blir du påført skade som følge av feil ved medisinsk behandling, har du krav på pasientskadeerstatning. Hvem behandler ditt erstatningskrav? Hvordan beregnes erstatningen? Får du dekket utgifter til advokat? Spørsmålene ved en pasientskade er mange. For å gi deg en grundig oversikt har vi laget din [Guide] til pasientskade.


Scroll ned for å få svar på de spørsmålene du måtte ha.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/03/2022

Hva er en pasientskade?

Med "pasientskade" menes skade som skyldes medisinsk behandlingssvikt. En pasientskade kan være alt fra små skader til store invalidiserende skader. Pasientskadebegrepet omfatter også dødsfall.

All medisinsk behandling anses som helsehjelp etter pasientskadeloven. Du har derfor krav på erstatning uavhengig av om feilen er gjort av sykepleier eller kirurg.

Pasientskadeerstatning - tallene

Hvert år meldes ca. 5 000 mulige pasientskadesaker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Av disse godkjennes omkring 2 000 som pasientskader. I 2019 ble det utbetalt 1074 millioner kroner i pasientskadeerstatning.

Forskjellige typer pasientskader

Har du fått en pasientskade og ønsker detaljert informasjon om denne og retten til erstatning?

Eksempler på pasientskade:

Hvem tar først stilling til ditt erstatningskrav?

Krav om pasientskadeerstatning rettes mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

NPE vil i første omgang innhente nødvendig informasjon om skadehendelsen. Dette vil typisk være medisinske journaler og uttalelse fra behandlingsstedet.

Når NPE har tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon om skaden og hendelsen, sendes saken til én eller flere sakkyndige. Den sakkyndige vurderer om det er begått feil ved behandlingen. Dersom det er begått feil, tar den sakkyndige stilling til om skaden skyldes feilen.

Du får anledning til å kommentere den sakkyndige uttalelsen før NPE tar stilling til erstatningskravet. Det kan være krevende å komme med relevante innspill til en sakkyndig uttalelse. Mange kontakter derfor advokat for hjelp i saken.

NPE avgjør om det foreligger grunnlag for pasientskadeerstatning. Dersom du har krav på erstatning, starter NPE jobben med å utmåle korrekt erstatning. Får du ikke medhold i kravet på pasientskadeerstatning, må du vurdere om du vil klage på vedtaket. Den samme klagevurderingen må du gjøre dersom du er misfornøyd med erstatningsutmålingen.

Hvordan klage på vedtaket fra NPE?

Vedtak fra NPE kan påklages til Pasientskadenemnda. Normalt har du tre uker på deg fra du mottok vedtaket fra NPE. Det er gratis å klage.

Du sender klagen til NPE, som vurderer saken på nytt. Dersom klagen din tas til følge og vedtaket endres, starter NPE arbeidet med å utmåle erstatning. Dersom NPE ikke endrer vedtaket, sender NPE vedtaket, klagen og saksdokumentene til Pasientskadenemnda.

Hvordan behandles klagen din i Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda har et eget sekretariat bestående av jurister. Klagen din blir fordelt til en av juristene (saksbehandler) i sekretariatet. Saksbehandler er ansvarlig for å utrede saken. Du har krav på å bli orientert om fremdriften i saken din.

Ofte blir det innhentet en ny sakkyndig vurdering av Pasientskadenemnda. Du har krav på å få anledning til å kommentere denne.

Når saksbehandler i sekretariatet vurderer at saken din er ferdig utredet, skrives en innstilling med beskrivelse av saken og forslag til resultat. Innstillingen og saksdokumentene sendes til nemndsmedlemmene.

Nemndsmedlemmene møtes og avgjør din og en rekke andre saker i løpet et møte. Du får ikke delta i møtet.

Unntaksvis kan sekretariatet avgjøre saken din uten at den er behandlet av nemnda. Dette kalles delegasjonsvedtak.

Nemnda består av tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

• 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.

• 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant

Hva gjør du når Pasientskadenemndas avgjørelse er feil?

Vedtak i Pasientskadenemnda er endelig. Det vil si at du ikke har flere klagemuligheter. Dersom du fremdeles er misfornøyd med sakens resultat, må du vurdere å bringe saken inn for domstolen.

Dersom saken bringes inn for domstolen, blir du saksøker og staten v/Pasientskadenemnda blir saksøkt. Pasientskadenemnda har egne advokater som representerer staten i slike søksmål.

Før eventuelt søksmål må du vurdere prosessrisikoen nøye. Du kan risikere å tape saken og måtte dekke egne utgifter til advokat samt statens utgifter til advokat.

Saksgangen i domstolen

Søksmål om pasientskade behandles i tingretten. Den som tar ut søksmål avgjør om søksmålet tas ut for tingretten på hjemstedet, der skaden skjedde eller i Bergen (der Pasientskadenemnda holder til). Dom fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Dom fra lagmannsetten kan ankes til Høyesterett. Kun prinsipielle saker slipper inn til behandling i Høyesterett.

Har du rett til erstatning?

For å ha krav på erstatning, må tre grunnleggende vilkår være oppfylt.

 1. Ansvarsgrunnlag
  I pasientskadesaker følger ansvarsgrunnlaget av pasientskadeloven.

 2. Årsakssammenheng
  Det må alltid være årsakssammenheng mellom feilen (ansvarsgrunnlaget) og skaden. Dersom skaden skyldes selve grunnlidelsen du ble behandlet for, foreligger det ikke årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden.

 3. Økonomisk tap
  Skaden må som hovedregel ha medført et økonomisk tap. Du kan likevel ha krav på menerstatning (tap av livsutfoldelse) uten at det foreligger økonomisk tap. I norsk rett aksepteres ikke erstatning for "tort og svie".

Når foreligger ansvarsgrunnlag?

Reglene om ansvarsgrunnlag i pasientskadesaker, finner du i pasientskadeloven. Hovedregelen er at det må foreligge en svikt ved behandlingen.

I enkelte tilfeller kan du ha krav på erstatning selv om skaden ikke skyldes en svikt. Dette kan for eksempel være skade som følge av vaksinasjon. Her er det tilstrekkelig at du har fått vaksine. Det sentrale i slike saker er ofte om skaden skyldes vaksinen.

I tillegg kan du ha krav på erstatning i tilfeller der behandlingen har medført en stor og sjelden skade. Her det ikke et vilkår at skaden skyldes svikt. Det avgjørende er om skaden står i sterkt misforhold til skaden/sykdommen du ble behandlet for.

Kan du tape kravet ved foreldelse?

I likhet med andre økonomiske krav, kan krav på pasientskadeerstatning gå tapt ved passivitet, såkalt foreldelse.

Krav må meldes til NPE innen 3 år fra det tidspunktet du hadde nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Selv om du ikke hadde nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, kan erstatningskravet ditt gå tapt dersom behandlingssvikten skjedde for mer enn 20 år siden.

Hva kan du kreve erstatning for?

Erstatningspostene kan grovt sett deles inn i tre.

 • Menerstatning
  Du kan ha krav på menerstatning uavhengig av økonomisk tap. Menerstatning beregnes kun ut fra skadens størrelse. For at du skal ha krav på menerstatning, må skaden minst ha medført en varig medisinsk invaliditet på 15 %.
  Invaliditetsgraden avgjøres ut fra en invaliditetstabell, der ulike skader er gitt ulik invaliditetsprosent. Medisinsk sakkyndige gjør som regel en vurdering av skadens invaliditetsgrad.

 • Påførte og fremtidige merutgifter
  Du har krav på å få dekket de faktiske utgiftene som pasientskaden har medført. Det kan være alt fra mindre utgifter som egenandeler til medisiner og behandling. Ved store skader kan pasientskaden medføre utgifter til ombygging av bolig og utgifter til assistent.
  Pasientskadeerstatning skal være et supplement til andre offentlige ytelser. Det vil si at du først må benytte de muligheter som blant annet NAV gir, før du kan kreve tapet dekket av pasientskadeordningen.
  Du har ansvaret for å dokumenter de utgiftene du krever dekket. Du bør derfor ta vare på kvitteringer. Det kan også være lurt å føre en fortløpende oversikt over hvilke utgifter du har som følge av pasientskaden.

 • Påført og fremtidig inntektstap
  Dersom pasientskaden medfører nedsatt arbeidsevne, vil du ofte få redusert inntekt. Du har krav på å få dekket inntektstapet.
  Erstatningen beregnes ved å sammenligne din inntekt før skaden med din inntekt etter skaden. Ved fastsettelsen av din inntekt etter skaden, inngår ytelser fra NAV. Dette vil typisk være sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eventuell uførepensjon.
  Ved erstatningsutmålingen av fremtidig inntektstap, beregnes først ditt årlige tap. Det årlige tapaet regnes om og utbetales som et engangsbeløp. Utregningen skjer etter en standardisert beregningsmetode.

Når utbetales erstatningen?

Det kan ta flere år fra du har krevd erstatning fra NPE og til saken er endelig avgjort. I utgangspunktet utbetales din erstatning først når saken er ferdig behandlet.

Dersom det er på det rene at du har krav på en betydelig erstatning, kan NPE foreta såkalte á konto utbetalinger. Dette er avrundede beløp som skal dekke dine løpende ekstra utgifter som følge av skaden. Utbetalingene trekkes fra i sluttoppgjøret.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

Utgifter til advokat dekkes av NPE når det foreligger en akseptert pasientskade og det skal tas stilling til erstatningens størrelse.

Før skaden er godkjent som pasientskade, dekker normalt NPE ikke dine utgifter til juridisk bistand. Dersom du har problemer med språk eller andre utfordringer med kommunikasjon, kan juridisk bistand likevel dekkes.

I de tilfellene NPE har fattet et avslagsvedtak og Pasientskadenemnda omgjør vedtaket etter klage, får du dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Dersom vedtaket ikke omgjøres, dekkes ikke dine utgifter til advokat.

Mange har rettshjelpsforsikring, for eksempel gjennom sin innboforsikring. Rettshjelpsforsikring kommer normalt ikke til anvendelse når pasientskadesaken er til behandling i NPE eller Pasientskadenemnda. På dette stadiet i saken har du heller ikke krav på fri rettshjelp.

Dersom du har tatt pasientskadesaken din til domstolen, vil eventuell rettshjelpsforsikring normalt dekke deler av dine utgifter til egen advokat. Du må selv dekke en egenandel samt en prosentvis andel av utgiftene. Legg merke til at rettshjelpsforsikringen kun gjelder utgifter til egen advokat.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag

Sitat Håvard S

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Våre advokater kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Våre advokater bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater