Folketrygdloven

Personskade folketrygdloven

Lov om erstatning ved folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr. 19
Folketrygdloven skal regulere det nasjonale forsikringssystemet som ble innført i 1967. Alle som er bosatt i Norge er pliktede til å være medlem av folketrygden. Det er arbeids- og velferdsetaten (NAV) som administrerer mesteparten av folketrygden.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/04/2020

Lovens formål og oppbygning

Folketrygdlovens formål er "å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall." Dette følger av lovens formålsparagraf § 1-1.

Folketrygdloven er inndelt i ni deler. I Del I finner man lovens formål og definisjoner. Del 1 gir også bestemmelser om medlemskap i folketrygden. Del II handler om ulike beregninger og metoder, mens del III omhandler støtnad under arbeidsløshet. Del IV gir en oversikt over ulike ordninger med støtnad ved sykdom og utgifter til bedring av funksjonsevner i dagliglivet, samt regler om arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønad, uførepensjon og yrkesskadedekning. Del V omhandler ytelser knyttet til familiesituasjon og livsløp, og del VI gir regler om alderspensjon. Del VII, VIII og IX gir forvaltningsmessige og finansielle bestemmelser og ulike avsluttende bestemmelser om bl.a. ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover.

Del I. Innledende bestemmelser

Del I inneholder kapittel 1. Formål og definisjoner m.m. og kapittel 2. Medlemskap.

Disse kapitlene utgjør grunnlaget for hvordan man skal lese folketrygdloven, og gir anvisning på hva medlemskapet innebærer.

Del II. Beregningsregler. Pensjonsgivende inntekt.

Del II inneholder kapittel 3. Visse beregningsregler, trygdetid, pensjonspoeng og pensjonsgivende inntekt .

Del III. Stønad under arbeidsløshet

Del III inneholder Kapittel 4. Dagpenger under arbeidsløshet.

Del IV. Ytelser ved sykdom m.m.

Del IV inneholder ni kapitler som alle knytter seg til ytelser man kan ha rett på ved sykdom og andre helserelaterte problemer.

Kapittel 5. Stønad ved helsetjenester

Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad

Kapittel 7. Stønad ved gravferd

Kapittel 8. Sykepenger

Kapittel 9. Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom

Kapittel 10. Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet

Kapittel 11. Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader

Kapittel 12. Uføretrygd

Kapittel 13 - Yrkesskadedekning

Kapittelet om yrkesskadedekning inneholder bestemmelser som regulerer dine rettigheter som yrkesskadet eller ved yrkessykdom. Folketrygdloven § 13-3 definerer hva som er en yrkesskade i lovens forstand, og folketrygdloven § 13-4 definerer yrkessykdommer som likestilles med yrkesskader.

Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon

Del V inneholder fem kapitler som alle gir anvisning på hva man kan få i ytelser og støtte i ulike situasjoner som knytter seg til livsløp og/eller familiesituasjon. Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 15. Stønad til enslig mor eller far, kapittel 16. Ytelser til tidligere familiepleier, kapittel 17. Ytelser til gjenlevende ektefelle, kapittel 18. Barnepensjon.

Del VI. Ytelser ved nådd pensjonsalder

Del VI inneholder kapittel 19. Alderspensjon og kapittel 20. Ny alderspensjon.

Del VII. Forvaltningsmessige bestemmelser

Del VII inneholder kapittel 21. Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m. og kapittel 22. Utbetaling.

Del VIII. Finansielle bestemmelser

Del VIII inneholder kapittel 23. Finansiering og kapittel 24. Saksbehandling i avgiftssaker m.m.

Del IX. Avsluttende bestemmelser

Del IX inneholder kapittel 25. Forskjellige bestemmelser, som blant annet sier noe om særskilte meldeplikter og opplysningsplikter og sanksjoner og straff ved brudd på ulike plikter.

Del IX inneholder også kapittel 26. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.

Få bistand fra advokat

Trygderett er komplisert, og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex advokat er en av Norges største aktører innen personskadeerstatning og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av trygdesaker.

Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater