Ervervsmessig uførhet

En dame sitter ved et bord og ser på telefonen sin. Foto

Dersom du er så uheldig å bli ervervsmessig ufør som følge av skade eller sykdom kan de økonomiske konsekvensene bli store. Det er derfor veldig viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/03/2023

Hva er ervervsmessig uførhet?

Begrepet ervervsmessig uførhet brukes som regel om det tilfellet at inntektsevnen er nedsatt. Graden av ervervsmessig uførhet, samt alder og tidligere inntekt har særlig betydning for dine rettigheter.

Erstatning ved ervervsmessig uførhet

Hvis den ervervsmessige uførheten skyldes en ansvarshendelse som eksempelvis:

kan du ha krav på erstatning i tillegg til ytelser fra NAV.

I tilfeller hvor det ikke er mulig å stille noen til ansvar for den ervervsmessige uførheten som du er påført, er det viktig å være klar over at du uansett kan ha krav på ytelser fra NAV.

Dersom du f.eks. har blitt utsatt for en bilulykke, og påført en skade, kan du kreve erstatning for eventuell ervervsmessig uførhet som følge dette. Krav om erstatning rettes i et slikt tilfelle mot det ansvarlige forsikringsselskapet.

For å kunne beregne størrelsen på inntektstapet som du sannsynligvis vil få i fremtiden, må som regel graden av den ervervsmessige uførheten fastsettes. I noen saker krever dette vurdering fra spesialist på det aktuelle medisinske feltet. Ofte vil en slik spesialisterklæring ha stor betydning for utmåling av eventuell erstatning. Våre personskadeadvokater har særlig erfaring med slike saker, og kan bistå med å finne frem til dyktige spesialister. Erfaringsmessig vil det kunne lønne seg å få juridisk bistand i slike saker.

Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat i saken.

Ved ervervsmessig uførhet vil ofte også andre erstatningsposter kunne være aktuelle, selv om de i utgangspunktet er helt uavhengig av hverandre. Du kan lese mer om mulige aktuelle erstatningsposter i vår artikkel om dette.

Det kan også være svært nyttig å vite mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade.

Ytelser fra NAV ved ervervsmessig uførhet

Dersom du er ervervsmessig ufør som følge av skade eller sykdom har du også krav på visse ytelser fra NAV som skal kompensere de økonomiske konsekvensene.

Det første året du er ervervsmessig ufør vil du kunne ha krav på sykepenger etter nærmere regler i folketrygdloven. Hvis du fremdeles ikke kan gå tilbake i arbeid når retten til sykepenger opphører, vil du kunne ha krav på arbeidsavklaringspenger (AAP). Uføretrygd kan kreves dersom den ervervsmessige uførheten konstateres varig.

Ytelsene fra NAV vil i mange tilfeller være betydelig lavere enn din tidligere inntekt. Det er derfor viktig å ha kunnskap om eventuelle muligheter til å kreve erstatning for økonomisk tap ved ervervsmessig uførhet.

Bistand fra advokat

Erfaringsmessig byr personskadesaker ofte på vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre personskadeadvokater i dag for en uforpliktende samtale om din sak. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Njaal

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater