Årsakssammenheng

Familierettsadvokater no barnefordeling 2

I norsk erstatningsrett er det et krav om årsakssammenheng. Selv om årsakssammenheng ved første øyekast kan virke enkelt å avklare, så ser vi dessverre i praksis at dette reiser kompliserte problemstillinger av både medisinsk og juridisk art. I denne artikkelen redegjøres det for kravet til årsakssammenheng.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er årsakssammenheng?

Årsakssammenheng er bindeleddet mellom skadehendelsen (ansvarsgrunnlaget) og skadefølgene, både de fysiske, psykiske og økonomiske følgene.

Ved personskader foreligger det flere mulige årsaker som kan forklare skaden og/eller det økonomiske tapet man har fått. Her må man vurdere de mulige årsakene til skaden og det økonomiske tapet opp mot hverandre, for å fastslå om kravene til årsakssammenheng er oppfylt for den anførte hendelsen.

ⓘ 
Det kan være vanskelig å vurdere om det er årsakssammenheng mellom ulykke og skade og mellom skade og økonomisk tap.

Rollen til advokaten er å føre bevis for årsakssammenheng. Det er nødvendig for å kunne ha krav på erstatning.

Hvordan vurderes årsakssammenheng?

Vurderingen av årsakssammenheng består av to årsaksspenn:

 1. Faktisk årsakssammenheng
 2. Rettslig årsakssammenheng

Begge årsaksspennene må vurderes, og det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt.

Hva er faktisk årsakssammenheng?

Faktisk årsakssammenheng betyr at skaden/det økonomiske tapet er en direkte eller indirekte følge av ansvarshendelsen. Her er hovedregelen er betingelseslæren, men det er viktig å være klar over at det også finnes andre årsakslærer som for eksempel hovedårsakslæren i trygderetten. Betingelseslæren vil si at ansvarsgrunnlaget er en nødvendig betingelse i årsaksrekken, og at skaden ikke ville inntruffet om betingelsen tenkes bort.

Hva er rettslig årsakssammenheng?

Rettslig årsakssammenheng viser til uvesentlighetslæren og adekvanslæren. Det vil si spørsmålet om den nødvendige betingelsen, (konstatert under vilkåret om faktisk årsakssammenheng), er så vidt vesentlig at det er naturlig å knytte ansvar til den. Og spørsmålet om skaden er adekvat/påregnelig eller for fjern og avledet fra ansvarshendelsen"

Hovedregelen for årsakssammenheng: «Betingelseslæren»

Betingelseslæren er hovedregelen for årsakssammenheng i norsk erstatningsrett. Dette gjelder blant annet for yrkesskade og trafikkskader. Betingelseslæren gjelder også i pasientskadesaker, men med det unntaket at staten ikke er ansvarlige for forhold som skyldes grunnlidelsen. I øvrig erstatningsrett foretar man ikke en slik sondring.

Rettspraksis og juridisk teori har utviklet betingelseslæren i norsk rett, og rettstilstanden er et resultat av mange års praksis.

Hva innebærer betingelseslæren?

Betingelseslæren er formulert som at "årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt, dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte".

Formuleringen er hentet fra en prinsipiell og viktig Høyesterettsdom fra 1992, den såkalte "P-pilledom II".

Hvordan ser dette ut i praksis?

Som regel er det flere nødvendige årsaker til en varig tilstand etter en skade, og man må da vurdere hvordan den hendelsen du ønsker å holde en part ansvarlig for, står i forhold til dine varige plager og tap, og hvordan den forholder seg til øvrige mulige årsaker.

Betingelseslæren innebærer at det kan være flere årsaker som medfører erstatningsansvar – det kan være flere "nødvendige betingelser". Hver av de ansvarlige blir da som hovedregel ansvarlig for hele skaden, og den skadelidte kan velge hvem kravet skal rettes mot. Det kan dermed være flere som blir erstatningsansvarlig for samme skade.

En viktig grunnregel er at skadevolder skal ta skadelidte som han eller hun "er". Det vil si at personer med en særlig sårbarhet for skade ikke skal ha et dårligere erstatningsrettslig vern enn andre, friskere personer. Dette er en del av den risikoen skadevolder løper ved den skadevoldende handling.

Imidlertid må man gjøre et skille mellom plager som forelå før ulykken, og som i seg selv kan forklare skaden eller tapet uavhengig av den aktuelle ulykken, og plager som først har realisert seg eller blitt forverret som følge av den aktuelle ulykken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

✔ Ja, forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag.

Sitat Håvard B

"De bisto med Yrkesskade sak. Veldig dyktige advokater. Advokat Njaal Langsrud Vive tok meg gjennom saken grundig og det var veldig profesjonell. Veldig bra. Kan anbefales."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater