Yrkesskade – Din [Guide]

En mann dypper en malekost i maling. Foto

Blir du skadet i en arbeidsulykke vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning. Hvilke rettigheter har du ved yrkesskade, og hva kan du ha krav på? For å gi deg en grundig oversikt, har vi laget en omfattende «Guide til yrkesskade». Scroll ned for å få svar på spørsmålene dine.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/12/2022

Hva er en yrkesskade?

[Definisjon]: Med yrkesskade menes skade og sykdom som følger av en arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall.

Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet.

Ulykkesbegrepet dekker ikke bare alvorlige hendelser som ulykke, så som eksplosjoner og fall fra stor høyde. Det dekker også for eksempel skade som oppstår ved at arbeidstaker glir på glatt underlag eller kommer i forkjært stilling som følge av at et tak glipper.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Ved å få bistand fra en av våre advokater vil vi veilede deg gjennom den juridiske prosessen, slik at du kan være trygg på at vi oppnår best mulig resultat for deg.

Dette er tallene

Rundt 22.000 hendelser på norske arbeidsplasser blir ifølge Statistisk Sentralbyrå rapportert inn som arbeidsulykker årlig (rapport for 2017). Dette inkluderer alt fra forstuinger og kutt i fingre til omfattende ulykker og dødsfall på arbeid.

En yrkesskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid - i verste fall resten av livet. Dette skal du ha erstatning for.

Hva er en yrkessykdom?

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

I forskriften er de fleste yrkessykdommene av den karakter som pådras ved fysisk krevende yrker eller yrker hvor arbeidstakere har hyppig kontakt med kjemiske stoffer, hårfarger, mel m.m.

Belastningsbaserte sykdommer som ofte oppstår innenfor helse- og omsorgsarbeid er foreløpig ikke omtalt i forskriften, og vil som utgangspunkt ikke kvalifisere som yrkessykdom.

Forskjellige typer yrkessykdom og yrkesskader

Ønsker du å lære mer om en spesifikk type yrkesskadeeller sykdom får du detaljert informasjon om erstatning i en rekke underartikler.

Listen over hvilke sykdommer som er godkjent er i utgangspunktet utarbeidet for trygdesystemet, men gjelder også ved yrkesskadeforsikring.

Forsikringsselskapene ser ofte hen til hva NAV konkluderer med i slike saker. Selskapene er imidlertid ikke bundet av NAVs konklusjon, med mindre du er dekket under en Hovedtariffavtale (HTA).

Belastningsskade som yrkesskade?

Belastningsskader blir som hovedregel ikke godkjent som yrkesskader, men noen ganger kan en belastningsskade anses som "annen skade og sykdom". "Annen skade og sykdom" er etter yrkesskadeforsikringsloven § 11, bokstav c, omfattet av yrkesskadebegrepet.

Plikt til å tegne yrkesskadeforsikring?

Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Mange arbeidsplasser har innarbeidede rutiner på å melde yrkesskaden til både NAV og forsikringsselskapet.

Vi i Codex opplever likevel ofte at arbeidsgiver forsømmer sine plikter på dette området. Husk at det er deg det går ut over dersom arbeidsgiveren ikke melder ifra om yrkesskade til NAV og forsikringsskapet. Pass på at arbeidsgiver faktisk melder skaden til forsikringsselskapet.

OBS!


Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne egen forsikring hos NAV og forsikringsselskap for å være forsikret ved yrkesskade.

Forholdet til andre forsikringer

Det er ikke uvanlig at man har rettigheter under andre forsikringsdekninger i tillegg til yrkesskadeforsikringsloven.

Det kan typisk være forsikringer som man har tegnet selv eller forsikringer som arbeidsgiver har tegnet.

Hva bør du gjøre ved yrkesskade?

 1. Oppsøk legen

  Det er viktig at du oppsøker legen så raskt som mulig etter ulykken, slik at du får dokumentert dine plager.

 2. Registrer yrkesskaden

  Pass på at du registrerer yrkesskaden både til
  - arbeidsgivers forsikringsselskap
  - NAV

  Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan du registrere skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

  Meld skaden så tidlig som mulig etter arbeidsulykken! Dersom du gir melding om arbeidsulykken senere enn ett år etter yrkesskaden, kan du få problemer med å få skaden godkjent som yrkesskade hos NAV og forsikringsselskapet. I verste fall kan det medføre at du ikke får erstatning.

 3. Dokumentasjon

  Det er viktig at du dokumenterer eventuelle plager etter yrkesskaden, gjerne ved jevnlige konsultasjoner hos lege eller annen behandler.

  Dette er særlig viktig dersom yrkesskaden ikke er en klar objektiv påviselig skade.

 4. Få støtte av en advokat

  Dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke og blir yrkesskadet, vil vi også anbefale at du tar kontakt med advokat. Dette fordi yrkesskadesaker byr på mange og vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger.

  I mange yrkesskadesaker kan det dessuten ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en arbeidsulykke, noen ganger flere år.

Yrkesskade etter folketrygdloven

Folketrygdloven inneholder bestemmelser som gir særfordeler der du har blitt utsatt for en arbeidsulykke.

Fordelene ved yrkesskade gir blant annet lavere egenandeler til medisinsk behandling og utstyr, og bedre rettigheter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). Skulle du ikke komme tilbake i arbeid etter at maksimal tid for sykepenger er utløpt, gis man utvidete rettigheter til AAP-stønad ved en yrkesskade.

Det grunnleggende vilkåret for å få særfordeler etter folketrygdloven er at hendelsen du er utsatt for blir godkjent som en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven kommer i tillegg til yrkesskadedekningen i folketrygdloven.

Yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft 1.1.1990 gjelder for skader og enkelte sykdommer som skjer under utførelse av arbeid.

Begge lovene vil komme til anvendelse der man har vært utsatt for en arbeidsulykke. Til sammen utgjør særfordelene fra NAV og erstatning fra forsikringsselskapene full erstatning for den som er yrkesskadet.

Alle norske arbeidsgivere plikter å tegne forsikring for sine ansatte.

Det må gjøres en konkret vurdering om hendelsen tilfredsstiller de kravene som lovgiver og rettspraksis har oppstilt til hva som er å anse en arbeidsulykke.

Hva er vilkårene for å få erstatning?

 1. Arbeidsulykke eller yrkessykdom

  For at det skal være grunnlag for å kreve erstatning etter en yrkesskade, må ulykken eller sykdommen oppfylle kravene til å være en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.


 2. Økonomisk tap

  Utover det må man også ha et økonomisk tap, eller en varig og betydelig skade som gir rett på menerstatning.


 3. Årsakssammenheng

  I tillegg må det være årsakssammenheng mellom ulykken og plager/skaden og mellom plager/skaden og økonomisk tap.

Kundecase: Yrkesskadet mann fikk millionerstatning og kom tilbake i jobb.

«Loss of License», tap av helseattest

Loss of license forsikring gir rett på erstatning dersom man varig mister sin helseattest. Forsikringen kan være tegnet av arbeidsgiver eller man kan selv ha tegnet forsikringen.

For å kunne arbeide innenfor enkelte yrker kreves det at man oppfyller helsekrav og har en gyldig helseattest.

Dette gjelder blant annet for sjømenn og piloter. Oppfyller man ikke lenger de medisinske kravene for helse mister man sin helseattest, og får ikke lenger utføre sitt yrke.

Det kan være mange grunner til at man mister helseattesten. Man kan være utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller man kan bli rammet av naturlig sykdom.

Foreldelse av krav på yrkesskadeerstatning

Et erstatningskrav etter en yrkesskade kan tenkes å bli for gammelt (foreldet).

Hva er konsekvensen av at krav anses foreldet?

Det er viktig å sørge for at erstatningskrav meldes i tide til de rette instansene. I verste fall kan kravet falle bort, enten helt eller delvis, dersom det meldes for sent.

Slik beregnes foreldelsesfristen

Loven oppstiller et kunnskapskrav for når fristen begynner å løpe. I dette kunnskapskravet ligger at man skal ha kunnskap:

 • Om skaden
 • Om den ansvarlige

Når det gjelder kunnskap om den ansvarlige, mener man kunnskap om ansvarsgrunnlaget og kunnskap om hvem kravet skal rettes mot.

Fra det tidspunktet vilkårene ved kunnskapskravet er oppfylt, løper en frist på tre år.

Dersom den løpende foreldelsesfristen skal avbrytes, kreves som hovedregel at det anlegges søksmål, jf. foreldelsesloven § 15.

Særskilt skriftlig varsel

Dersom man har fremmet mulig krav om erstatning overfor forsikringsselskapet i rett tid, vil forsikringsselskapet først kunne påberope foreldelse etter seks måneders forutgående særskilt skriftlig varsel.

Et slikt varsel gir skadelidte grunnlag for å områ seg i relasjon til eventuelt fristavbrudd.

Det kan skje ved at ytterligere bevis fremlegges slik at selskapet aksepterer videre utredning av saken, eller kommer med et tilbud om erstatning Alternativt kan søksmål fremsettes.

Skadelidte kan også avbryte foreldelse ved å klage selskapets saksbehandling inn til Forsikringsklagenemnda (FinKn). Fra nemndas avgjørelse foreligger vil foreldelse kunne inntre etter ytterligere ett år.

Våre 5 tips ved yrkesskade

 1. Meld fra om yrkesskade til forsikringsselskapet så tidlig som mulig. De fleste arbeidsgivere har god rutine med å registrere yrkesskade til NAV, men det er viktig at forsikringsselskapet også får meldingen.

 2. Ikke forhold deg passiv til saken din etter at skaden har skjedd. Ta styring over saken selv og ikke la forsikringsselskapet være i førersetet når saken utredes. Benytt derfor en spesialisert advokat i arbeidet overfor yrkesskadeforsikringsselskapet.

 3. Sørg for at symptomer fra ulykken blir dokumentert av lege og annet helsepersonell så tidlig som mulig etter skaden og løpende fremover så lenge symptombildet gjør seg gjeldende.

 4. Spar på alle utlegg, kvitteringer og utgifter til reise i forbindelse med skaden. Dette vil som regel bli dekket av NAV og/eller yrkesskadeforsikringsselskapet.

 5. Husk at rimelige og nødvendige advokatutgifter vil bli erstattet direkte fra forsikringsselskapet i de fleste sakene.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

GODT Å VITE!

Forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du dessuten ha rett til omfattende helsehjelp gratis.

Hva gjør våre advokater for deg?

Har du vært utsatt for en yrkesskade eller fått en yrkessykdom? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

 • Påklage avslag fra NAV
 • Påklage avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap
 • Bistå med utredningen av saken
 • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Natalie

"Jeg brukte Codex ifm en arbeidsulykke. Hadde bl.a en alvorlig hodeskade. Da er det ikke så lett å orientere seg i forsikringer, lover og regler.

Advokaten holdt meg konstant oppdatert på sakens gang, besvarte alle mine spørsmål kjapt og gjorde meg oppmerksom på alle type rettigheter jeg hadde krav på. Det var veldig betryggende for en som ikke var helt på etter hodeskaden. Var flink til å holde fremdriften i saken.

Jeg var veldig fornøyd med Codex sin håndtering av min sak."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Fra null erstatning til millionerstatning!

En 57 år gammel kvinne ble i 2002 utsatt for en arbeidsulykke og skadet ankelen. Ankelskaden medførte at hun ikke lenger var i stand til å jobbe.

Hun hadde på tidspunktet hun tok kontakt med Codex Advokat allerede vært til undersøkelse hos tre spesialister, som alle konkluderte med en varig medisinsk invaliditet på maksimalt 5% for ankelskaden. Basert på de uttalelsene avslo forsikringsselskapet enhver erstatningsutbetaling da de mente at en så liten skade ikke burde ha innvirkning på arbeidsevnen.

Codex Advokat hadde et innledende møte med skadelidte hvor vi ba om å få se skaden. Vi mente at hun hadde typiske symptomer på CRPS, komplekst regionalt smertesyndrom. Etter en del runder med NAV fikk vi de med på å påkoste en ny spesialisterklæring hos en av de fremste på CRPS.

Vedkommende konkluderte med at vår klient hadde CRPS og en varig medisinsk invaliditet på 35%. Saken tok en totalomvending etter dette.

Codex hjelper deg. Vi oppnår resultater

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater