Våre resultater

Codex advokat oslo as om oss

Våre advokater oppnår gjennomgående gode resultater. Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak. Her er likevel et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd.


Kontakt oss om du ønsker å få anslag på din erstatning.

Yrkesskadet mann fikk millionerstatning og kom tilbake i jobb

I 2018 ble Bjørn Erik Bergan utsatt for en yrkesskade og ble lam fra livet og ned.

Hvordan ble livet i etterkant og hvordan kom Codex Advokat inn i saken?

Hva gjorde Codex Advokat i Bjørn Erik sin sak?

Fra 400.000,- til 1.914.000,- i pasientskadeerstatning

Klient tok kontakt med Codex advokat i mars 2022. Han var tilbudt en total pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på kroner 400 000 som følge av forsinket diagnostisering. NPE mente blant annet at det ikke forelå grunnlag for erstatning for fremtidig inntektstap. Klient var tilbudt en skjønnsmessig sum for utgifter og hjemmearbeidstap med kroner 50 000. Etter bistand fra Codex Advokat ble klient tilkjent totalt kroner 1 914 000 i pasientskadeerstatning fra NPE. På bakgrunn av kommentarer fra Codex erkjente NPE at det forelå grunnlag for erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap. Det ble også tilkjent ytterligere erstatning for redusert hjemmarbeidsevne og utgifter. Advokatutgifter ble dekket fullt ut av NPE. Codex Advokat mente imidlertid at klient fortsatt ikke var tilkjent riktig erstatning og vi påklagde vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning. I september 2023 ble han tilkjent ytterligere pasientskadeerstatning fra Helseklage/Pasientskadenemnda med kroner 511 753 på postene menerstatning og utgifter. I tillegg ble klient tilkjent advokatkostnader.

Manglet yrkesskadeforsikring og arbeidskontrakt – fikk kr 900.000 i erstatning!

En klient ble for ni år siden overfalt og alvorlig skadet på jobb som dørvakt på et utested i Oslo. Skadene vedkommende ble påført var hodeskade og omfattende PTSD.

Arbeidsgiver hadde ikke tegnet yrkesskadeforsikring. Det forelå ingen arbeidskontrakt, ingen skattbare inntekter, ingen formelle dokumenter som knyttet vår klient til et arbeidsforhold til stedet han arbeidet på.

Samtlige selskaper involvert på utestedet var slått konkurs rett etter ulykken, og ingen bakmenn ville prate.
Fellesordningen for uforsikrede Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) avslo krav om yrkesskadeforsikring grunnet manglende sannsynliggjøring av et formelt arbeidsforhold på skadetidspunktet. Klient var blitt representert av et annet advokatfirma tidligere, uten at det førte til noe resultat.

Codex Advokat kontaktet derimot Arbeidstakerregisteret som kunne bekrefte en registrering som ansatt på en av org.nr som utestedet hadde, på ulykkestidspunktet. Dette resulterte i et søskmål mot YFF og et forlik med ca. kr 900.000 i erstatning (inkl. advokatutgifter) til klient.

Codex Advokat førte saken for skadelidte.

Selskapet tilbød 0 i erstatning, fikk kr. 600.000,- etter advokatbistand

Klient fikk tilbud om 0 i erstatning fra Gjensidige etter en ulykke med snøscooter. Ved bistand av advokat fra Codex fikk klient til slutt utbetalt kr. 600.000,-!

Klient skadet ryggen i en snøscooterulykke i mars 2015. Skaden kom da han kjørte over en bakke, fløy 3-4 meter og landet hardt. Han ble fløyet med Luftambulansen til Stavanger universitetssykehus hvor det ble påvist en ustabil bruddskade i korsryggen.

Skadelidte meldte saken til Gjensidige Forsikring rett etter ulykken. Codex Advokat ved advokat Finn Linde Eriksen kom inn i saken mot slutten av 2015 og sendte i den anledning brev til Gjensidige. Gjensidige kom tilbake mai 2016 med generelle bemerkninger om at muskulære plager er vanlig i befolkningen og at de ikke fant skadeutviklingen påregnelig. Forsikringsselskapet mente plagene til skadelidte ville gå over med trening. Ut i fra dette kunne de ikke se noe skaderelatert tap. I august 2016 skrev Gjensidige at de avsluttet skadesaken.

Skadelidte var uenig i dette, og ba i brev til selskapet i oktober 2016 om å bli fremstilt for legespesialist. Dette ble akseptert av Gjensidige ett år senere, i 2017!

Spesialisten kom august 2018 til full årsakssammenheng mellom plagene klient hadde og scooterulykken og ga han en medisinsk invaliditetsprosent på 25 %.

Gjensidige akseptert ikke invaliditetsgraden og ville sette denne til 20 % etter innspill fra selskapets rådgivende lege.

Fra kr 0,- i erstatning, var forsikringsselskapet i oktober 2018 likevel villige til å tilby kr. 350.000,- som fullt og endelig oppgjør av saken.

Skadelidte aksepterte heller ikke dette, da erstatningen ikke kompenserte hans skaderelaterte økonomiske tap.

I januar 2019 kom Gjensidige med et nytt tilbud. Denne gangen var tilbudet på

kr. 550.000,-. Akseptfristen ble satt kort, slik at skadelidte skulle bli presset til å godta dette. Selskapet aksepterte fremdeles ikke legespesialistens fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad på 25 % og satte den til 20 %.

Advokat Finn Linde Eriksen tok da telefonisk kontakt med forsikringsselskapet og fremforhandlet erstatningen til kr 600.000,- som klient aksepterte.

Fra null erstatning til millionerstatning!

En 57 år gammel kvinne ble i 2002 utsatt for en arbeidsulykke og skadet ankelen. Ankelskaden medførte at hun ikke lenger var i stand til å jobbe. Hun hadde på tidspunktet hun tok kontakt med Codex Advokat allerede vært til undersøkelse hos tre spesialister, som alle konkluderte med en varig medisinsk invaliditet på maksimalt 5% for ankelskaden. Basert på de uttalelsene avslo forsikringsselskapet enhver erstatningsutbetaling da de mente at en så liten skade ikke burde ha innvirkning på arbeidsevnen.

Codex Advokat hadde et innledende møte med skadelidte hvor vi ba om å få se skaden. Vi mente at hun hadde typiske symptomer på CRPS, komplekst regionalt smertesyndrom. Etter en del runder med NAV fikk vi de med på å påkoste en ny spesialisterklæring hos en av de fremste på CRPS, Arne Nilsen. Vedkommende konkluderte med at vår klient hadde CRPS og en varig medisinsk invaliditet på 35%. Saken tok en totalomvending etter dette.

Forsikringsselskapet utbetalte ca 2,3 millioner i erstatning for den tilsynelatende lille skaden. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgiftene til advokat. Vår klient fikk også ménerstatning i gruppe 3 fra NAV og høyere utbetaling av uføretrygd på bakgrunn vår bistand i saken.

Advokat Natalie Naini fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Fikk gjennomslag i omstridt spørsmål om menerstatning – kr. 250.000 mer i erstatning

Vår advokat bisto i en pasientskadesak, hvor det bl.a. skulle utmåles menerstatning for en psykisk skade. Vår klient hadde en skade fra tidligere, men pasientskaden førte til en forverring/økning av skadeomfanget. Ved utmåling av menerstatning i slike fler-skade-tilfeller, er det gitt retningslinjer i Høyesteretts dom i Rt-2015-820. Høyesterett angir her at utmålingen som hovedregel skal skje etter det såkalte differanseprinsippet. Menerstatningen fastsettes da til differansen mellom menerstatning basert på total invaliditet (dvs både inngangsinvaliditeten og den skadeutløste invaliditeten) og menerstatning basert på inngangsinvaliditeten.

Ved beregningen av total invaliditet har det i disse tilfellene vært omstridt om det skal skje såkalt samordning, basert på "reduksjonsmetoden" som beskrevet i Veiledningen til bruk av invaliditetstabellen. Både NPE og forsikringsselskapene har anført at samordning skal skje, noe som vil gi lavere erstatning til den skadelidte.

I denne saken argumenterte advokaten for at det ikke skal samordnes, og fant støtte for sitt syn i den nevnte dommen fra Høyesterett. Dette ble akseptert av NPE, og standpunktet medførte at vår klient fikk kr 250.000 mer i menerstatning enn det NPE hadde foreslått.

NPE økte erstatningen med 20%

Vår advokat bisto en ung dame som hadde blitt behandlet for kreft. Diagnosen ble imidlertid stilt for sent, og forsinkelsen ble godkjent som pasientskade. Den forsinkede diagnosen hadde betydning for behandlingen, og hun fikk varige skader som følge av forsinkelsen.

Hun var under videreutdanning fra Bachelor til Master da sykdommen ble oppdaget, og på grunn av de varige skadene klarte hun ikke å fullføre Master-graden.

NPE fremsatte et erstatningsforslag på ca 2 millioner kroner, men etter ett brev fra advokaten ble det endelige vedtaket om erstatning nesten kr 400.000 høyere. Økningen knyttet seg i hovedsak til fremtidig inntektstap, fordi hun ikke klarte å fullføre Master-graden.

Nesten 1 million høyere erstatning etter at Codex Advokat ble engasjert!

Kvinne (37) ble skadet da hun var passasjer i en bil som frontkolliderte. Skadelidte pådro seg brudd i ryggen og overarmen, samt skade i en ankel. I tillegg fikk hun psykiske problemer.

Selskapet tilbød en sluttutbetaling på kr. 255.000,-. De hadde tidligere utbetalt menerstatning og noe á-konto inntektstap.

Denne side svarte på vegne av klient at man ikke aksepterte tilbudet.

Dette fikk selskapet til å komme med et nytt tilbud. Tilbudet ble oppjustert til kr. 915.576,-.

Dette ble heller ikke akseptert.

Saken endte til slutt med en restutbetaling av erstatning på kr. 1.178.879,-, dvs nesten 1 million mer enn det forsikringsselskapet mente var korrekt erstatning.

Advokat fra Codex Advokat Oslo AS førte saken for skadelidte.

Fra null erstatning til millionerstatning!

En 50 år gammel mann ble skadet i trafikkulykke i 2011 og pådro seg en nakkeskade. Han klarte ikke lenger å utføre arbeidet sitt, og falt helt ut av arbeidslivet. Han kontaktet forsikringsselskapet og håndterte saken selv en stund, før han i 2013 engasjerte Codex Advokat.

Det ble krevd erstatning for inntektstapet, men forsikringsselskapet avslo å erstatte inntektstapet hans. Selskapet mente at han ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for at han hadde krav på noen erstatning for inntektstap i det hele tatt. Saken reiste en del vanskelige problemstillinger, bl.a. ved at han hadde inntekter fra egen næringsvirksomhet ved siden av lønn fra sjåførjobben sin.

Etter en lang forhandlingsrunde endte saken med at selskapet likevel aksepterte at han ville lide et inntektstap, og utbetalte over 1,1 millioner kroner i erstatning. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgiftene til advokat.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Nesten 1 million høyere erstatning etter at Codex Advokat ble engasjert!

En ung mann ble alvorlig skadet i MC-ulykke i 2012. Han pådro seg bl.a. en hodeskade. Han var representert av en annen advokat frem til våren 2015. Etter forhandlinger med advokaten hadde forsikringsselskapet gitt et tilbud om erstatning på drøyt kr 2,2 millioner.

Mannen byttet advokat, og engasjerte advokat i Codex Advokat i juni 2015. Etter bare ca tre måneder med forhandlinger med forsikringsselskapet, endte saken med at forsikringsselskapet utbetalte drøyt kr 3,1 millioner – altså nesten 1 million mer enn tilbudet som forelå da vi ble engasjert.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Fikk 2,2 millioner kroner mer i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning

Kvinne (51 år) fikk etter klage over Norsk pasientskadeerstatning sitt vedtak, tilkjent kr. 368.000,- i erstatning. Hun fikk imidlertid avslag på erstatning for inntektstap.

Advokatfullmektig i Codex Advokat Oslo AS tok ut stevning mot Pasientskadenemnda, og krevde erstatning for påført- og fremtidig inntektstap på vegne av skadelidte. Skadelidte ønsket rettsmekling i saken, og dette ble til slutt akseptert av Pasientskadenemnda. Partene ble i rettsmeklingen enige om et rettsforlik som ga skadelidte 2,2 millioner kroner i erstatning for inntektstap.

Skadelidte fikk altså 2,2 millioner kroner mer i erstatning enn tidligere tilkjent, og var veldig fornøyd med resultatet og den juridiske bistanden. Vår erfaring tilsier at det kan være viktig med bistand fra advokat i slike saker.

Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Selskapet gikk fra avslag til kr 250.000,- på fem måneder

Mann, 65, skadet seg på jobb da han tråkket på et tomt limspann og falt ned fra stige. Han fikk skade i venstre skulder, og kunne ikke fortsette sin jobb som maler. Forsikringsselskapet avslo erstatningsansvar fordi de mente det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Det ble til slutt oppnådd en erstatningsutbetaling på kr 250.000,- for klient.

Advokat fra Codex Advokat Oslo AS førte saken for skadelidte.

Familiefar skadet ankelen i trafikkulykke

En fremmedkulturell familiefar, 42 år, kom til skade i en trafikkulykke. I en møteulykke fikk han skadet den ene ankelen. Tross gjentatte operasjoner ble han ikke kvitt sine smerter. Han måtte da oppgi sitt arbeid som "altmuligmann" i et byggefirma.Etter flere år med yrkesrettet attføring lykkes det ikke å få mannen attført til annet arbeid eller å få ham til å lære seg det norske språket. Forsikringsselskapet hevdet at ankelskaden ikke var til hinder for å ta annet arbeid, og dessuten at han ikke hadde oppfylt sin tapsbegrensningsplikt mht. å lære seg norsk.

Skadelidte engasjerte advokat og det ble reist søksmål. Under sakens gang ble det dokumentert at skadelidte ikke hadde de nødvendige intellektuelle forutsetninger for å lære seg et annet språk, idet han hadde en mental alder på om lag ni år. Likevel hevdet selskapet seg fri for ansvar, idet det ikke fremsto som en påregnelig følge av en mindre skadehendelse at en skadelidte fullt ut skal miste arbeidsevnen.

Under rettssaken kom det til forhandlinger og selskapet valgte da, sannsynligvis for å hindre negativ publisitet, å utbetale full erstatning til skadelidte. Dvs. menerstatning, erstatning for påført og fremtidig inntektstap i tillegg til fulle omkostninger for bruk av advokat/ prosessen for domstolen. Samlet erstatning ble i overkant av kr. 3 000 000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Arbeidsgiver hadde ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring

Skadelidte var fra september 2008 leid inn av et rederi for å være skipper på en båt. En kveld i januar 2009 skled han og falt slik at han ble skadet i ryggen. Hendelsen skjedde i tilknytning til at han skulle klargjøre båten for avgang dagen etter. Skadelidte ble arbeidsufør.

Skadelidte meldte skaden til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Dette fordi arbeidsgiver ikke hadde tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver kom da med alvorlige beskyldninger mot skadelidte. Arbeidsgiver beskyldte bl.a. skadelidte for grovt bedrageri, forsikringssvindel og trygdemisbruk.

Forsikringsselskapet avviste ansvarsgrunnlag i saken, uten at skadelidte hadde fått anledning til å kommentere brevet fra arbeidsgiver. Etter hvert overtok et samarbeidende advokatfirma over saksbehandlingen for selskapet. Ny Advokat på saken mente fortsatt det ikke var sannsynliggjort at det forelå en arbeidsulykke. Skadelidte så seg derfor nødt til å søke domsstolenes mellomkomst for å få selskapet til å erkjenne erstatningsansvar.

Tingretten drøfting vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven; «i arbeid», «på arbeidsstedet» og «arbeidstiden». Tingretten kom frem til at skadelidte hadde krav på erstatning fra saksøkte og påla Yrkesskadeforsikringsforeningen å erstatte skadelidte sakens fulle omkostninger.

Skadelidtes advokat i saken var Finn Linde Eriksen

Beviste årsakssammenheng ved bilulykke

Mann (54) ble påkjørt bakfra da han hadde stanset bilen for rødt lys. Selskapet avviste ethvert krav og anført at det ikke forelå årsakssammenheng mellom mannens plager. Mannen engasjerte Codex Advokat, som tok en gjennomgang av selskapets standpunkt og påviste flere punkter som selskapet og rådgivende lege hadde oversett.

Etter dette gikk selskapet med på at det ble innhentet en spesialisterklæring, og spesialisten bekreftet årsakssammenheng mellom mannens plager og den ulykken selskapet var ansvarlig for. Mannen oppnådde etter dette i forhandlinger med selskapet en erstatning på kr 1.280.000,-

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Skadelidte arbeidet med kakkelovner og ble skadet i arbeide

Forsikringsselskapet synes erstatningsutmålingen i saken var komplisert, og sendte saken på et tidlig stadium til et samarbeidende advokatkontor.

Det første tilbudet fra motpart i saken var på kr. 1.900.000,-. Dette ble det takket nei til.

Neste tilbud var på kr. 2.250.000,-. Dette takket man også nei til.

Etter påtrykk om søksmål kom partene igjen i forhandlinger og til slutt endte samlet erstatningsbeløp på kr. 3.750.000,-.

Skadelidtes advokat i saken var Finn Linde Eriksen

Trafikkskadet kvinne fikk 1 000 000,- i erstatning

En kvinne, 45 år, ble utsatt for en trafikkulykke. Hun hadde i 60-sone sklidd over i motsatt kjørefelt og kollidert med motgående trafikk. I etterkant hevdet hun å ha utviklet ryggplager som begrenset hennes arbeidsevne. Imidlertid hadde hun i forkant av ulykken slitt med langvarige ryggplager, tidvis invalidiserende. På denne bakgrunn anså ikke selskapet seg ansvarlig for hennes erstatningskrav. Selskapet aksepterte imidlertid å be en legespesialist, valgt etter råd fra skadelidtes advokat, utarbeide en spesialistvurdering for vurdere spørsmålet om årsakssammenheng. Spesialisten fant at årsaken til hennes rygglidelser var sammensatte, men var av den oppfatning at bidraget fra trafikkulykken ikke var uvesentlig. På denne bakgrunn forhandlet partene seg frem til en løsning som innebar at skadelidte fikk utbetalt erstatninger til dekning av utgifter og fremtidig inntektstap; om lag kr. 1 000 000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Arbeidstaker i plastindustrien hevdet seg løsemiddelskadd

En arbeidstaker f. 1969, ansatt i plastindustrien, hevdet seg løsemiddelskadd. Før skadelidte ble representert ved advokat innhentet forsikringsselskapet to spesialisterklæringer som begge konkluderte med at det ikke vår årsakssammenheng mellom eksponering for løsemidler (styren og aceton) og skadelidtes plager. Idet vesentlige var skadelidtes plager av kognitiv art, særlig hukommelsesproblemer. Etter at skadelidte engasjerte advokat ble det reist sak for tingretten. Den rettsoppnevnte spesialisten kom til at det forelå årsakssammenheng mellom eksponeringen for løsemidler og skadelidtes plager. På denne bakgrunn valgte selskapet å utbetale full erstatning; dvs. menerstatning, erstatning for påført inntektstap og erstatning for fremtidig inntektstap. Ytterligere erstattet selskapet alle utgifter til juridisk bistand og kostnader i forbindelse med rettssaken. Samlede utbetalinger var nær kr. 3 000 000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Politimann skadet i motorsykkelulykke

Politimann, 40 år, kom til skade i forbindelse med at han kjørte motorsykkel. Han måtte bråbremse for kjøretøy som ikke overholdt vikeplikten. Det var ikke sammenstøt mellom kjøretøyene, men motorsykkelen veltet.
I etterkant av ulykken slet politimannen med nakkeplager og evnet ikke lenger å fortsette i en operativ stilling. Etter noen år fikk han imidlertid annet arbeid i politidistriktet som var bedre betalt enn det arbeidet han hadde på skadetidspunktet.
Også forut for ulykken hadde skadelidte hatt et stort behov for medisinsk hjelp, herunder legebehandling. På den bakgrunn anførte selskapet at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og hans inntektstap. Spesialisterklæringer som partene hentet inn til bruk for saken kom dels til at det var årsakssammenheng mellom ulykken og hans plager, dels at det ikke var det. Under trussel om søksmål kom partene etter meget langvarige forhandlinger fram til at skadelidte skulle innrømmes full erstatning for påført men, påført inntektstap, fremtidig inntektstap og dekning av alle kostnader. Samlet erstatningsbeløp var om lag kr. 2 000 000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Bygningsarbeider ble truffet i rygget av et stillaselement

En bygningsarbeider ble truffet i ryggen av et stillaselement. Dette elementet var relativt lett og forårsaket ikke noen synlig fysisk skade. Likevel ble skadelidte varig plaget med smerter etter hendelsen.

Forut for ulykken hadde skadelidte slitt med omfattende ryggplager, herunder hadde han vært under yrkesrettet attføring. Da han kom til skade var han i tilpasset arbeid med lønnsmidler fra NAV.
Forsikringsselskapet meddelte først avslag på erstatning, idet det var av den oppfatning at forutgående plager var det helt vesentlige årsaken til arbeidsuførheten. Etter langvarige forhandlinger kom det imidlertid i stand et forlik hvoretter selskapet betalte skadelidtes fulle inntektstap i tre år, menerstatning og en tidsavgrenset erstatning for tap i fremtidig arbeidsinntekt. I tillegg ble skadelidtes utgifter til advokat dekket fullt ut.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Selskapet tilbød 0 i erstatning, fikk kr. 700.000,- etter advokatbistand

Kvinnelig lærer skadet på skoletur. Forsikringsselskapet startet saken med at de "vanskelig kunne se at det foreligger noe konkret inntektstap".

Det ble etter initiativ fra skadelidtsiden innhentet spesialisterklæring. Spesialisten konkluderte med årsakssammenheng og vmi gruppe 1.

Selskapet tilbød deretter kr. 380.000,- i restutbetaling. Skadelidte aksepterte ikke tilbudet.

Selskapet var så fraværende et halvt år. Etter et møte med selskapets ledelse, fikk skadelidte et nytt tilbud.

Etter forhandlinger ble man til slutt enige om en erstatning på kr. 700.000,-.

Skadelidtes advokat i saken var Finn Linde Eriksen

Erstatningsbeløpet økte med 1.195.000,-

Mann, 49 år, ble skadet i ryggen etter en arbeidsulykke hvor han falt ned fra taket på en lastebil. Fallskaden ble meldt til det ansvarlige selskapet, og skadelidte var representert av advokat som ikke hadde personskaderett som spesialfelt. Mannen hadde nedsatt arbeidsevne, men klarte å opprettholde en deltidsstilling.

Vi overtok saken, lå det på bordet et tilbud om endelig sluttutbetaling fra selskapet på kr 500.000,-. Da saken var ferdigforhandlet med selskapet, aksepterte selskapet å betale kr 1.195.000,- i tillegg til det som tidligere var utbetalt.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Tilbudt kr. 300.000,- av forsikringsselskapet. Fikk med advokatbistand kr. 1.600.000,-

Jente (32) ble påkjørt bakfra. Forsikringsselskapet aksepterte ikke skadepotensialet. Selskapet ville innhente rapport fra REKON og ville bruke en spesialist som etter vårt skjønn klart var selskapsvennlig.

Skadelidte motsatte seg både REKON-rapporten og spesialisten som ble foreslått. Påny foreslo selskapet spesialister som ikke kunne aksepteres.

Selskapet ba REKON på tross av skadelidtes motstand om å skrive rapport i saken.

Vi aksepterte ikke de av selskapets foreslåtte spesialister og sendte oppdraget likevel til skadelidtes valgte spesialist.

Selskapet aksepterte ikke å kunne legge spesialistens erklæring til grunn for oppgjøret, men ga seg etter hvert.

REKONs rapport gikk i skadelidtes favør. Det ble derfor fremsatt et tilbud fra selskapet pålydende kr. 300.000,-!

Tilbudet ble ikke akseptert av skadelidte, og selskapet kom etter 4 måneder med et nytt tilbud i saken på kr. 1.000.000,-.

Dette tilbudet ble heller ikke akseptert, og etter forhandlinger med selskapets advokat kom man frem til at skadelidte kunne akseptere kr. 1.600.000,-. Saken ble avgjort på dette.

Skadelidtes advokat i saken var Finn Linde Eriksen

Doblet erstatningsbeløpet etter feilbehandling

Kvinne, 43, fikk konstante smerter i armen etter feilbehandling på sykehus. Hun var ikke lenger i stand til å jobbe, og ble 100% uføretrygdet. Norsk Pasientskadeerstatning tilbød henne kr 420.000,- i erstatning.

Vi forhandlet med Norsk Pasientskadeerstatning, klaget til Pasientskadenemnda og vant frem med saken i både tingretten og lagmannsretten, etter at Pasientskadenemnda anket tingrettens dom. Dette resulterte i at kvinnen mottok en samlet erstatning på kr 831.000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Mann fikk krankrok i øyet under dugnad med båtforeningen

Forsikringsselskapet erkjente ikke ansvar på selve kranen og ville avslutte saken med 0 i utbetaling! Man måtte derfor finne et annet ansvarsgrunnlag og henge saken på.

Vi undersøkte derfor om selve kranen var forsikret. Det var den, men likevel erkjente ikke selskapet ansvar, da de anførte at kraneier ikke var uaktsom. Saken ble påny avslått.

Varsel om søksmål ble derfor sendt selskapet. Påny stadfestet selskapet at de ikke ville erkjenne ansvar i saken. Stevning ble tatt ut.

Én uke før hovedforhandling tok If likevel kontakt – med ny saksbehandler for tredje gang - og erkjente ansvar i saken med fulle sakskostnader.

Etter at spesialisterklæring ble innhentet fikk skadelidte et tilbud om erstatning kr. 1.190.182,-.

Dette ble det takket nei til og endelig etter forhandlinger fikk man selskapet med på å betale kr. 1.780.000,- i erstatning i saken.

Skadelidtes advokat i saken var Finn Linde Eriksen