Våre resultater i yrkesskadesaker

Yrkesskade resultater2

Hos oss er din yrkesskadesak i trygge hender. Du som klient hos Codex Advokat kan ofte få erstatning på tross av at forsikringsselskapet har avvist ditt krav. Våre personskadeadvokater er dedikerte, har lang erfaring og oppnår gjennomgående gode resultater. Under finner du noen anonymiserte eksempler på yrkesskade erstatningssaker vi har bistått med.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Merk!

Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak, vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak. Ofte ser vi at klientene våre blir utbetalt et økt erstatningsbeløp fra hva som tidligere har blitt tilbudt fra forsikringsselskapet.

Yrkesskadet mann fikk millionerstatning og kom tilbake i jobb

I 2018 ble Bjørn Erik Bergan utsatt for en yrkesskade og ble lam fra livet og ned.

Hvordan ble livet i etterkant og hvordan kom Codex Advokat inn i saken?

Hva gjorde Codex Advokat i Bjørn Erik sin sak?

Fikk ca. 1,5 millioner mer i yrkesskadeerstatning

Kvinne, 29 år skadet seg på arbeid da hun falt av et lekeapparat i en skolegård. Hun fikk et alvorlig brudd i ryggen, samt muskel og ligamentskader. Som følge av bruddet har hun slitt kontinuerlig med svimmelhet og sterke smerter, og har falt helt ut av arbeidslivet.

Forsikringsselskapet tilbød opprinnelig kr 1.890.000 som fullt oppgjør etter ulykken, inkludert utgifter til juridisk bistand.

Codex Advokat forhandlet med forsikringsselskapet på vegne av klient, og forhandlinger oppnådde en samlet erstatningsutbetaling på kr 3.375.000.

Fra kr 0,- til kr 250.000,- på under et halvår

Mann, 65, skadet seg på jobb da han tråkket på et tomt limspann og falt ned fra stige. Han fikk skade i venstre skulder, og kunne ikke fortsette sin jobb som maler.

Forsikringsselskapet avslo erstatningsansvar fordi de mente det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og skaden.

Skadelidte engasjerte Codex Advokat som i dialog med selskapet oppnådde en erstatningsutbetaling på kr 250.000,- for klient.

Hjelpepleier fikk økt erstatning etter yrkesskade

Kvinne, 35, år jobbet som hjelpepleier ved et pleiehjem. En beboer ble overraskende urolig i stellsituasjon og påførte kvinnen en ryggskade.

Forsikringsselskapet beregnet tapet og utbetalte ensidig til kr 656 000.

Codex Advokat bistod kvinnen videre i dokumentering av ytterligere tap og forhandling. Det ble til slutt oppnådd en ytterligere skattefri erstatning på kr 700.000,-.

Fikk erstatning etter ny gjennomgang av arbeidsulykken

Mann, 45 år, som jobbet som tømrer i eget firma falt fra tak og fikk brudd i ryggen. Ryggskaden vedvarte og han kunne ikke fortsette som tømrer. Han ble omskolert til lærer.

Skadelidte startet saken mot forsikringsselskapet selv, men tok kontakt med oss da forsikringsselskapet hevdet at han ikke hadde fremtidig inntektstap, samt bare et mindre påført inntektstap. Det var da utbetalt ca 150 000 kroner.

Forsikringsselskapet mente at saken skulle avsluttes mot en restutbetaling på 160 000 kroner.

Codex Advokat gikk gjennom saken og beregning av tapet på nytt. Beregningen ble i det alt vesentligste godtatt av forsikringsselskapet og slutterstatningen ble i alt kr 875.000,-.

Uavhengig ryggspesialist endret utfallet - Fikk over kr 900.000,-

Kvinne, 34 år, som jobbet som pleieassistent i et kommunalt pleiehjem fikk under behandling av en ustabil pasient en ryggskade. Hun hadde ryggplager fra før, men klarte før ulykken å jobbe fulltid. Etter skadehendelsen var kvinnen ute av stand til å jobbe mer enn 40 %.

Forsikringsselskapet mente at skadehendelsen var uklar og at den ikke var kraftig nok til å kunne forårsake vedvarende ryggplager, og ville avslutte saken da kvinnen tok kontakt med oss.

Codex Advokat fikk kvinnen utredet hos en uavhengig ryggspesialist. Han konkluderte med årsakssammenheng og en betydelig skade som følge av skadehendelsen i arbeid.

Vi forhandlet med forsikringsselskapet over tid og kvinnen fikk til slutt utbetalt en erstatning på kr 915.000,-

Erstatningsbeløpet økte med 1.195.000,-

Mann, 49 år, ble skadet i ryggen etter en arbeidsulykke hvor han falt ned fra taket på en lastebil. Fallskaden ble meldt til det ansvarlige selskapet, og skadelidte var representert av advokat som ikke hadde personskaderett som spesialfelt. Mannen hadde nedsatt arbeidsevne, men klarte å opprettholde en deltidsstilling.

Codex Advokat overtok saken, lå det på bordet et tilbud om endelig sluttutbetaling fra selskapet på kr 500.000,-. Da saken var ferdigforhandlet med selskapet, aksepterte selskapet å betale kr 1.195.000,- i tillegg til det som tidligere var utbetalt.

Årsakssammenheng og en betydelig skade som følge av skadehendelsen i arbeid. Vi forhandlet med forsikringsselskapet over tid og mannen fikk til slutt utbetalt en erstatning på kr 915.000,-

Erstatning etter fallulykke

Mann i 20-årene ble skadet etter en fallulykke på arbeid. Etter tre år fikk skadelidte utbetalt en erstatning 115 000,- fra forsikringsselskapet. Skadelidte kom seg tilbake i fullt arbeid, men mente at han hadde tapt en del penger i en omskoleringsperiode.

Etter ytterligere noe utredning av saken, ga selskapet beskjed om at de avsluttet saken, og avviste ytterligere krav om erstatning.

Forsikringsselskapet dekket imidlertid skadelidtes advokatkostnader frem til dette, med til sammen 125 000,-.

Stevning ble tatt ut, og det ble innhentet ny spesialisterklæring fra en rettsoppnevnt sakkyndig. Den sakkyndige konkluderte med det samme som tidligere spesialist, og forsikringsselskapet sa seg villig til å delta i rettsmekling.

I rettsmekling ble partene enige om et en ytterligere erstatningsutbetaling til skadelidte på kr 770 000,- inkludert saksomkostninger. Dette kom i tillegg til den tidligere utbetalingen, slik at den samlede erstatningsutbetalingen i saken utgjorde 1 010 000,-.

Saken ble prosedert av Codex Advokat Oslo AS.

Vi forhandlet med forsikringsselskapet over tid og mannen fikk til slutt utbetalt en erstatning på kr 915.000,-

Medhold i krav om yrkesskadeforsikring

Skadelidte var vår klient, og saken ble prosedert overfor Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Mellom forsikringsselskapet Eika Forsikring og skadelidte var det uomtvistet at skadelidte faktisk hadde blitt påført en yrkesskade. Det var for så vidt heller ikke omtvistet at de såkalte "bedriftsvilkårene" var oppfylt; dvs. at skadelidte hadde vært på arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Derimot var det uenighet om han hadde arbeidet for firma X AS eller enkeltmannsforetaket Y da han ble skadet.

Firma X hadde, i motsetning til firma Y, tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Følgelig bestred Eika Forsikring at det var erstatningsansvarlig for yrkesskadeulykken.

Erstatningskravet ble gjenstand for behandling i tingretten, og skadelidte fikk da gjennomslag for sitt krav. Eika Forsikring anket dommen inn for lagmannsretten, som kom til samme resultat som tingretten.

I sin vurdering sa lagmannsretten seg enig i at skadelidte måtte anses for å ha vært i arbeid for firma X da han kom til skade. Retten la vekt på det aktuelle oppdraget var blitt inngått av skadelidte på vegne av firma X (og ikke av firma Y). Det ble også tillagt vekt at verken denne eller øvrige kontrakter inngått samme dag var blitt overdratt fra firma X til firma Y.

Lagmannsretten konkluderte med yrkesskadeulykken skjedde under arbeid for firma X og at han som arbeidstaker i dette firmaet var yrkesskadedekket i Eika Forskring på ulykkestidspunktet.

Lagmannsretten tok kun stilling til om forsikringsselskapet var erstatningsansvarlig, ikke erstatningens størrelse. Etter lagmannsrettens dom kom partene til en omforent løsning om hvilken erstatning skadelidte skulle ha. Han mottok da menerstatning, erstatning for påført og fremtidig inntektstap og erstatning for påførte utgifter.

Samlet erstatning beløp seg til godt i overkant av kr. 2 500 000,-. Codex Advokat prosederte saken for skadelidte overfor så vel Sunnmøre tingrett som Frostating lagmannsrett.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du dessuten ha rett til omfattende helsehjelp gratis.

Bli kjent med våre yrkesskadeadvokater i dag.

Sitat Natalie

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov, og alt er regulert. Som spesialiserte yrkesskadeadvokater kan vi lovverket rundt din arbeidsulykke eller yrkessykdom, og står på din side når du trenger hjelp.

Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Påklage avslag fra NAV
 • Påklage avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap
 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr. min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug. I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100%.

Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater