Rett til fri helsehjelp etter godkjent yrkesskade

Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du ha rett til omfattende helsehjelp helt gratis.


Yrkesskader gir mange særfordeler i NAV sammenlignet med andre personskader. Det følger av folketrygdloven at du ved en godkjent yrkesskade har rett på full dekning til nødvendig legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, medisinsk utstyr og hjelpemidler. Det er derfor viktig at du så tidlig som mulig gir melding om en inntruffet yrkesskade til NAV. Deretter treffer NAV et vedtak om personskaden godkjennes som yrkesskade eller ikke.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

HELFO

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) forvalter oppgjør til tjenesteytere av helsehjelp, og er en etat organisert under Helsedirektoratet. Krav om dekning av utgifter til helsehjelp etter godkjent yrkesskade, må rettes til HELFO. Det er nemlig HELFO som vurderer spørsmålet om rett til stønaden, mens NAV bare vurderer spørsmålet om yrkesskade.

Hvilke helsetjenester har du rett på ved godkjent yrkesskade?

Folketrygdloven § 5-25 sier at du har rett på full dekning for nødvendige utgifter til:

  • Legehjelp
  • Tannlegehjelp
  • Fysikalsk behandling og legemidler
  • Spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell
  • Hensiktsmessige hjelpemidler

Rettspraksis har slått fast at behandlingsbehovet hovedsakelig eller i det vesentlige må skyldes yrkesskaden for at det skal gi rett til dekning av helsetjenesten.

Legebehandling etter godkjent yrkesskade

Dersom du har behov for legebehandling etter godkjent yrkesskade, er det viktig å aller først undersøke om legen har fastlegeavtale med kommunen eller avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Når du oppsøker legen bør du ha med vedtaket fra NAV om at skaden er en godkjent yrkesskade. Du slipper da å betale egenandel for legebehandlingen.

Tannlegebehandling etter godkjent yrkesskade

Dersom yrkesskaden medfører at du har et behandlingsbehov for tannlegehjelp, skal du ta med vedtaket fra NAV som godkjenner yrkesskaden. Akkurat som ved alminnelig legehjelp skal du ikke betale egenandel. Det er imidlertid viktig å være klar over at folketrygdens har egne satser for tannlegebehandling som kan være lavere enn tannlegens pris. Hvis det er tilfellet vil du ofte måtte dekke forskjellen selv.

Fysikalsk behandling etter godkjent yrkesskade

Hvis yrkesskaden gjør at du trenger fysikalsk behandling, skal du huske å ta med vedtaket fra NAV når du oppsøker fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller lignende. Dersom behandlingsbehovet hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden, skal du ikke betale egenandel. Det er i tillegg vilkår om at du er henvist fra lege, og fysioterapeuten må ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

Legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell etter godkjent yrkesskade

Dersom du har behov for legemidler eller spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, skal legen også vurdere om dette skyldes yrkesskaden. Du bør i så tilfelle be legen om å skrive en erklæring på dette, som du kan sende til HELFO sammen med vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV. HELFO vil ta stilling til søknaden og treffe et vedtak som du vil få i posten. Dette vedtaket fra HELFO skal du ha med når du henter det som vedtaket gjelder.

Hensiktsmessige hjelpemidler etter godkjent yrkesskade

I mange tilfeller vil du ha behov for ulike hjelpemidler på grunn av yrkesskaden du er påført. Dersom du har behov for briller, kan du sende søknad til HELFO for å få dekket utgifter til dette. Du må da skaffe en legeerklæring på at behovet skyldes yrkesskaden. Legeerklæringen sendes til HELFO sammen med vedtaket fra NAV om godkjent yrkesskade. HELFO vil deretter treffe et vedtak. Ved innvilgelse av delvis dekning, må du selv legge ut for brillene for så å kreve refusjon for utlegget innen 6 måneder.

Hvis du har behov for andre hjelpemidler på grunn av yrkesskaden skal du rette kravet til NAV. NAV vil vurdere behovet og eventuell dekning av det aktuelle hjelpemiddelet.

Søknadsfrist for utgifter til helsehjelp ved yrkesskade

Søknadsfristen for å få dekket utgifter til helsehjelp ved yrkesskade er 6 måneder regnet fra den aktuelle utgiften påløp. Hvis du har hatt utgifter til helsehjelp før NAV har godkjent yrkesskaden må du senest sende inn kvitteringer 6 måneder etter at NAV godkjenner yrkesskaden din.

Se helfo.no for skjema og mer informasjon.

Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater