Våre resultater i trafikkskadesaker

Yrkesskade resultater2

Som klient hos Codex Advokat, er din sak i trygge hender. Våre advokater oppnår gjennomgående gode resultater og har lang erfaring i saker som omhandler trafikkskade. Vi ser blant annet ofte at våre klienter blir utbetalt et høyere erstatningsbeløpt sammenlignet med tidligere tilbud fra forsikringsselskapet.


Les mer om våre resultater nedenfor.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Her er et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd.

Eksemplene viser at vi ofte oppnår erstatning på tross av at forsikringsselskapet først har avvist kravet, eller oppnår økt erstatningsbeløp etter revurdering av opplysningene i saken.

Fikk over kr. 350.000 mer i erstatning for tap av forsørger

Vår klient hadde mistet sin samboer i en trafikkulykke, og ble eneforsørger for deres lille sønn. Hun hadde hatt dialog med forsikringsselskapet selv, og selskapet hadde beregnet erstatningen og fremsatte et konkret tilbud. Våre advokater ble engasjert for å gjennomgå tilbudet fra selskapet. Etter dialog med forsikringsselskapet i et snaut halvår, ble saken løst i minnelighet med en utbetaling som var over kr 350.000 høyere enn det tilbudet som lå på bordet da vi ble engasjert.

Erstatning for tap av forsørger er vanskelig og komplisert, både rent juridisk og på det menneskelige planet. Det er derfor viktig at advokaten kjenner rettsområdet godt, og har erfaring med akkurat denne typen saker. Det vil være helt avgjørende å bruke opplysningene i saken på beste måte for å få et godt resultat.

Medhold i erstatningskrav mot If Skadeforsikring etter trafikkulykke

En kvinne ble utsatt for en kollisjon på glatt føre i februar 2010, da bilen foran henne og motgående bil kolliderte. Hun forsøkte å styre unna de kolliderte bilene, men støtte sammen med bilen foran henne.

Hun rapporterte om nakkeplager samme kveld, og har varige smerter i nakken. På tidspunktet da ulykken skjedde var hun 34 år. Hun arbeider i dag i 40 % stilling som helsesekretær.

If Skadeforsikring avviste at det forelå årsakssammenheng mellom ulykken og hennes varige plager, da man mente at kollisjonskreftene ikke var tilstrekkelig til å kunne gi varig skade.

Hun tok ut stevning for Oslo tingrett med krav om erstatning. Oslo tingrett konkluderte med at det ikke forelå tilstrekkelige krefter til å forårsake varig skade, og ga henne ikke medhold i krav på erstatning.

Saken ble anket til lagmannsretten, og advokat i Codex Advokat overtok ankesaken cirka en og en halv måned før den skulle opp til behandling. Det var kort tid til å forberede saken, som gikk over tre dager i Borgarting lagmannsrett desember 2015 med full bevisføring og vitner.

If hadde engasjert en av Norges mest erfarne erstatnings- og forsikringsadvokater til å representere forsikringsselskapet i den konkrete saken.

Spørsmålet lagmannsretten skulle ta stilling til, var om det var årsakssammenheng mellom kollisjonen og hennes varige nakkeplager. Spørsmålet om tapets størrelse var partene blitt enige om på forhånd i utenomrettslige forhandlinger.

Lagmannsrettens flertall kom etter en konkret vurdering til at det forelå tilstrekkelig krefter i kollisjonen til å påføre henne varige nakkeplager, og tilkjente henne kr 1.050.000 i erstatning.

I tillegg ble hun tilkjent fulle saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Dommen er rettskraftig avgjort, og er et godt eksempel på at man bør velge spesialiserte advokater med lang erfaring innen trafikkskade.

Skadelidte var representert av Codex Advokat Oslo

Tilbudt kr. 300.000,- av forsikringsselskapet. Fikk med advokatbistand kr. 1.600.000,-

Jente (32) ble påkjørt bakfra. Forsikringsselskapet aksepterte ikke skadepotensialet. Selskapet ville innhente rapport fra REKON og ville bruke en spesialist som etter vårt skjønn klart var selskapsvennlig. Skadelidte motsatte seg både REKON-rapporten og spesialisten som ble foreslått. Påny foreslo selskapet spesialister som ikke kunne aksepteres. Selskapet ba REKON på tross av skadelidtes motstand om å skrive rapport i saken.

Vi aksepterte ikke de av selskapets foreslåtte spesialister og sendte oppdraget likevel til skadelidtes valgte spesialist. Selskapet aksepterte ikke å kunne legge spesialistens erklæring til grunn for oppgjøret, men ga seg etter hvert. REKONs rapport gikk i skadelidtes favør. Det ble derfor fremsatt et tilbud fra selskapet pålydende kr. 300.000,-!Tilbudet ble ikke akseptert av skadelidte, og selskapet kom etter 4 måneder med et nytt tilbud i saken på kr. 1.000.000,-. Dette tilbudet ble heller ikke akseptert, og etter forhandlinger med selskapets advokat kom man frem til at skadelidte kunne akseptere kr. 1.600.000,-. Saken ble avgjort på

Beviste årsakssammenheng ved bilulykke

Mann (54) ble påkjørt bakfra da han hadde stanset bilen for rødt lys. Selskapet avviste ethvert krav og anført at det ikke forelå årsakssammenheng mellom mannens plager. Mannen engasjerte Codex Advokat, som tok en gjennomgang av selskapets standpunkt og påviste flere punkter som selskapet og rådgivende lege hadde oversett.

Etter dette gikk selskapet med på at det ble innhentet en spesialisterklæring, og spesialisten bekreftet årsakssammenheng mellom mannens plager og den ulykken selskapet var ansvarlig for. Mannen oppnådde etter dette i forhandlinger med selskapet en erstatning på kr 1.280.000,-

Fikk erstatning på 4,7 mill. for hele nakkeslengskaden

Skadelidte var på ulykkestidspunktet 40 år og ansatt som selger med stor andel provisjonsbasert lønn. Han ble etter en trafikkulykke i 2006 påført en nakkeslengsskade og er i dag 25% medisinsk invalid og 100% arbeidsufør.

Det ble under saksbehandlingen innhentet en spesialisterklæring som konkluderte med en samlet 25 % MI, men det ble lagt til grunn at bare 17% MI knyttet seg direkte til ulykken. 8% MI knyttet seg til et uheldig resultat av en operasjon skadelidte hadde gjennomført i håp om at dette skulle bedre nakkeplagene.

Utfordringen i saken var i hovedsak knyttet til å dokumentere og sannsynliggjøre det inntektsnivå han ville ha hatt dersom skaden ikke hadde inntruffet. I tillegg var det nødvendig å bygge opp argumentasjon for at forsikringsselskapet var ansvarlig for hele skaden på 25 % MI, og ikke bare 17%.

Forsikringsselskapet godtok i all vesentlighet til slutt skadelidtes prognoser for inntektsberegningen. De aksepterte også ansvar for hele skaden med en MI på 25 %. Dette ga en samlet erstatningsutbetaling på kr 4 712 000,-.

Sikret 1,8 mill. i erstatning etter bilulykke

Kvinne, 44 år, var passasjer i bil som ble påkjørt av møtende bil. Hun var kort tid forut for ulykken ferdig omskolert til sosionom fordi hun tidligere hadde helseplager som hindret henne i å fortsette i tidligere yrke. Etter ulykken hadde hun vedvarende nakke- og hodepine. Forsikringsselskapet la betydelig vekt på de tidligere helseplagene og ville i liten grad utbetale erstatning for inntektstap og merutgifter.

Vi forhandlet med forsikringsselskapet og fikk til slutt medhold i det vesentligste av kravet. Kvinnen fikk erstatning på til sammen 1,8 millioner kroner.

Egen advokat2

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

GODT Å VITE!

Forsikringsselskapet plikter å dekke utgifter til advokat i rimelig og nødvendig omfang, på lik linje med andre utgifter i saken.

Har du vært utsatt for en trafikkskade? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

  • Fremme erstatningskrav ovenfor forsikringsselskap og TFF
  • Valg av spesialist ved spesialisterklæring
  • Krav på menerstatning
  • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
  • Bistå ved eventuell rettstvist

Les mer om trafikkskader på vår hovedside om trafikkskade.

Obs!

Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak, vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater