Erstatning ved skiulykke

Design uten navn 2022 02 14 T141231 373

Hvis du har vært utsatt for en skiulykke, kan det ha et stort skadepotensial. Skiulykker preges ofte av høy hastighet og uforutsigbart terreng, samtidig som du ofte må forholde deg til andre mennesker i anlegget. Et stort skadepotensial kan også innebære et høyt økonomisk tap dersom ulykken først inntreffer. I denne artikkelen får du informasjon om når du kan ha krav på erstatning etter en skiulykke, hva du har krav på og hvem kravet skal rettes mot.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/02/2022

Har jeg krav på erstatning etter en skiulykke?

Hvis du skulle være så uheldig å bli skadet i en skiulykke vil det som regel være to ulike framgangsmåter for å få erstatning, avhengig av hvordan skaden oppsto.

Hvis ingen er skyld i ulykken vil muligheten for å oppnå erstatning bero på om du har tegnet ulykkesforsikring. I så tilfellet rettes kravet mot ditt forsikringsselskap.

I tillegg til et krav under dine private forsikringsdekninger vil du kunne ha krav på erstatning for hele ditt økonomiske tap, dersom noen kan klandres for ulykken. Dette gjelder ofte i følgende tilfeller:

  • Mot en ansvarlig skadevolder, for eksempel dersom du blir påkjørt i skisporet.
  • I tilfeller der alpinanlegget kan klandres for at ulykken oppsto, på grunn av for eksempel manglende sikkerhet og forhold i skianlegget.

Ditt krav på erstatning vil som hovedregel bero på hvorvidt vedkommende har handlet uaktsomt. I så tilfelle skal kravet rettes mot den som handlet uaktsomt, eller eventuelt mot vedkommende sin arbeidsgiver dersom for eksempel en ansatt i et skianlegg har foretatt feil eller mangelfull merking av løyper.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere ditt grunnlag for erstatning både under dine private forsikringsdekninger og mot en eventuell ansvarlig skadevolder.

Eksempel:

I Rt-2001-1221 ble et skianlegg dømt til å betale full erstatning til en skadelidte som falt 4-6 meter ned i en sprekk i snødekke utenfor preparert løype. Høyesterett konkluderte med at det var uaktsomt av skianlegget å ikke å sette opp et varselskilt som varslet om sprekken.

Hva har jeg krav på i erstatning?

For dine private forsikringsdekninger vil ditt erstatningskrav bero på forsikringsvilkårene. Under ulykkesdekningen utbetales normalt erstatningen basert på omfanget av en eventuelt varig skade, i tillegg til at du ofte vil kunne få refundert utgifter ved sykehusbehandling o.l.

Hvis du skulle falle ut av arbeid som følge av skaden vil du også kunne ha krav på erstatning under en eventuell uføreforsikring.

I et krav mot en eventuell ansvarlig skadevolder er utgangspunktet at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke har funnet sted. Det innebærer at du vil ha krav på erstatning for følgende poster:

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å beregne ditt krav på erstatning, og fremsette kravet mot forsikringsselskapet.

Hvis du selv kan klandres for at ulykken fant sted kan din erstatning helt eller delvis bortfalle. Dette følger av skadeerstatningsloven § 5-1.

I den nevnte dommen fra Høyesterett vurderte retten at skadelidte:

«har opptrådt med tilstrekkelig aktsomhet og ikke har utsatt seg selv for fare ut over det som i alminnelighet vil følge med alpinkjøring på ski. Det kan ikke legges til grunn at hun har valgt en trase som var uforsvarlig bratt eller har holdt for høy hastighet. ... Ulykken skyldes således i hovedsak det ekstraordinære faremomentet i bakken og manglende merking av dette som kunne gi henne anledning til å innrette sin kjøring i tide.»

Hva gjør jeg hvis jeg har vært usatt for en skiulykke?

Hvis du har vært utsatt for en skiulykke er det du som må bevise at du har krav på erstatning etter ulykken, herunder blant annet at ulykken fant sted, omfanget av skaden og at dine helseplager i etterkant skyldes ulykken.

Det er derfor viktig å oppsøke lege eller annen helsehjelp så tidlig som mulig etter skiulykken, og innen 72 timer. Deretter er det viktig at du ved vedvarende plager oppsøker legen ved jevne mellomrom.

Dersom et erstatningskrav skal rettes mot en skadevolder kan det være hensiktsmessig at politiet tilkalles etter en ulykke, og får gjort nødvendige undersøkelser av ulykken. Eventuelt kan det være hensiktsmessig å ta bilder av ulykkesstedet.

Videre er det viktig at ditt krav på erstatning meldes til forsikringsselskapet eller ansvarlig skadevolder innen rimelig tid.

Hva er konsekvensen av å melde for sent?

Hvis du melder ditt krav om erstatning for sent kan du miste retten på erstatning. Ulykkesforsikringer har ofte en meldefrist på ett år fra ulykken fant sted.

Hva gjør vi for deg?

Personskade etter skiulykke kan ofte by på kompliserte medisinske- og juridiske vurderinger. Advokater med erfaring fra personskadesaker kan bistå med å finne dyktige medisinske spesialister som skal vurdere skaden. Bistand fra advokat vil også kunne bidra til å finne frem til alle erstatningskravene som utløses av skaden som følge av skiulykken. Det er derfor anbefalt å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig for at du skal oppnå riktig erstatning etter skiulykke.

Advokatutgifter kan dekkes under din rettshjelpsforsikring.

Hvis det oppstår en tvist med forsikringsselskapet kan deler av dine advokatutgifter søkes dekket under en rettshjelpsforsikring som ofte er inkludert i din private innbo- eller ulykkesforsikring.

Vi bistår deg blant annet med følgende:

• Du får bistand i vurderingen av hvem et krav skal rettes mot.

• Du får bistand med beregning av ditt erstatningskrav.

• Du får bistand med å klage på avslag på erstatning.

• Du får bistand med å klage på erstatningsberegningen.

• Du får bistand ved rettslig tvist.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat, av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke. Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag.

Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning. Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.

Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en gratis førstekonsultasjon.

• Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.

• Du får innledende råd og anbefalinger.

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

• Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.

• Du når oss over hele landet og i utlandet.

• Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.

• Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.

• Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.

• Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

• Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.

• Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.

• Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.

• Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater