Menerstatning - Din [Guide]

En hund står ved siden av en person i rullestol. Foto

Hva er menerstatning og hva kan du kreve? I denne artikkelen vil vi ta for oss hva som skal til for å få menerstatning, hvilke aktører du må forholde det til og hvordan du søker.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/11/2023

Hva er menerstatning?

Menerstatning kan defineres som erstatning for varig og betydelig skade, og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse.

Når fysisk utfoldelse blir begrenset som følge av en personskade skal menerstatningen kunne brukes til å kjøpe andre opplevelser. Menerstatningen er således ikke en kompensasjon for tapte inntekter eller merutgifter som følge av skaden.

Når kan menerstatning være aktuelt?

Hvis en trafikkulykke, arbeidsulykke, pasientskade eller voldshendelse har medført en personskade som gir en medisinsk invaliditet på minst 15 % vil du ha krav på menerstatning.

Andre typer av ulykker/skader gir ikke rett til menerstatning.

GODT Å VITE!
Både fysiske og psykiske skader/plager kan gi rett på menerstatning.

Eksempel:

Brudd i ryggen etter en arbeidsulykke eller psykisk skade, eks. posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av en trafikkulykke er eksempler på skader hvor menerstatning kan være aktuelt.

Hvilke vilkår må være oppfylt for å ha rett på menerstatning?

For å ha rett på menerstatning er det tre vilkår som alle må være oppfylt:

 1. Skaden må være varig
 2. Skaden må være betydelig
 3. Skaden må være av medisinsk art
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om din skade oppfyller kriteriene og gir deg rett på menerstatning.

Hva betyr det at skaden må være varig?

For å ha rett på menerstatning må skaden du er påført være varig. Det vil si at du ikke har rett på menerstatning dersom du blir frisk igjen, selv om det tar noe tid å bli frisk. Det vil i praksis si at du ikke har rett på menerstatning for de plager, smerter og savn et lengre sykehusopphold og opptreningsperiode måtte medføre, når du til slutt blir bra.

Det kreves ikke at skaden skal vare livet ut, også en langvarig skade kan gi rett på menerstatning. Det er antatt at en skade som vedvarer i rundt 10 år gir rett på menerstatning.

Hva betyr det at skaden må være betydelig?

For at en skade skal være betydelig må den være av en viss størrelse.

Hovedregelen er at skaden må medføre en medisinsk invaliditet på minst 15 % for å ansees som betydelig.

For å fastslå om en skade er betydelig eller ikke, må den vurderes av lege eller annen spesialist, som eksempelvis psykologspesialist. Vurderingen må forankres i den invaliditetstabellen som er gitt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade eller pasientskade.

Hva betyr det at skaden må være av medisinsk art?

At skaden du er påført må være av medisinsk art vil si at menerstatningen kun gis ved skade på legeme og helbred.

Menerstatning kan ikke tilkjennes ved tap eller skade på eksempelvis gjenstander eller kjæledyr.

Både fysiske og psykiske skader kan gi rett til menerstatning. Som typiske eksempler på skader av medisinsk art kan nevnes amputasjon av arm eller ben, tap av hørsel eller syn og psykiske plager som posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Hva er medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet vil si den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker.

Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag.

Det betyr at det ikke tas hensyn til skadelidtes yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.

Den medisinske invaliditeten fastsettes på objektivt grunnlag, for at lik skade skal gi lik medisinsk invaliditet. Ved amputasjon av arm vil derfor den aktive skiløperen få samme menerstatning som den som liker å ligge på sofaen.

Den medisinske invaliditeten fastsettes ut ifra invaliditetstabellen (se avsnitt under).

Hva er invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen er gitt i forskrift om yrkesskade og forskrift om pasientskade.

I invaliditetstabellen er en rekke skadefølger nevnt og det er beskrevet hvilken medisinsk invaliditet de gir.

EKSEMPEL:
I invaliditetstabellen fremkommer det at tap av et øre gir en medisinsk invaliditet på 15 %.

For skadefølger som ikke er med i tabellen fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene som er nevnt i tabellen. Spesialisten bør da begrunne hvorfor det er relevant å sammenligne med de nevnte skadefølger.

Ofte er den medisinske invaliditeten angitt i et intervall. Som for eksempel at tanntap gir en medisinsk invaliditet mellom 0 – 20 %. Når den medisinske invaliditeten angis i et slikt intervall må spesialisten avgjøre hvor i intervallet din skadefølge befinner seg.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om skaden du er påført er vurdert riktig opp mot invaliditetstabellen.

Når kan det settes frem krav om menerstatning?

Om du har rett på menerstatning kan først avgjøres etter at anbefalt behandling og opptrening etter en ulykke er gjennomført, og skaden har stabilisert seg.

Det betyr at du må ha blitt så bra som du kan bli før det kan vurderes om du har rett på menerstatning.

Normalt kan det ikke vurderes om du har rett på menerstatning før tidligst 1 - 2 år etter ulykken.

Hvilken dokumentasjon eller bevis benyttes for å vurdere om vilkårene for menerstatning er oppfylt?

For å ha rett på menerstatning må det kunne sannsynliggjøres at det er årsakssammenheng mellom ulykken du var utsatt for og skadene/plagene du fortsatt har.

Når det vurderes tas det normalt utgangspunkt i medisinske journaler. I journalene står det hvilke plager/skader du fikk ved ulykken og hvordan de har utviklet seg. Det er derfor svært viktig at du oppsøker lege etter en ulykke, slik at sikrer bevis for hvilke plager/skader du ble påført ved ulykken.

Vedvarer plagene må du fortsette å oppsøke lege. Løpende journalnotater i tiden etter ulykken sikrer bevis for at plagene har vedvart.

For å kunne ta stilling til om du har rett på menerstatning er det normalt behov for at dine plager/skader blir vurdert av en spesialist som utarbeider en spesialisterklæring. Spesialisten vil vurdere hvilke plager/skader du fikk ved ulykken, om skadene er varige og hvilken medisinsk invaliditet de gir.

Hvordan velge spesialist for å vurdere medisinsk invaliditet?

For å få en riktig vurdering av medisinsk invaliditet må det for det første bestemmes hvilken kompetanse spesialisten skal ha.

En bruddskade bør normalt vurderes av en spesialist i ortopedi, mens eksempelvis bløtdelsskader i nakke- og rygg bør vurderes av spesialist i nevrologi eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Spesialistens konklusjon er normalt avgjørende med hensyn til om du har krav på menerstatning eller ikke. Det er derfor svært viktig at det velges spesialist som er kompetent til å vurdere din skade og at denne gjør en grundig og forsvarlig vurdering.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper til med å velge riktig spesialist for deg.

Menerstatning fra forsikringsselskapet

Har du vært utsatt for en ulykke, som for eksempel en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha rett på menerstatning fra det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikringsselskap eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Er du påført en yrkessykdom kan du også ha rett på menerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Ved pasientskade kan du ha rett på menerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Ved voldsskade kan krav om menerstatning fremmes mot Kontoret for voldsofferstatning.

For å ha rett på menerstatning er det krav om at du er påført en skade som gir en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %.

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke eller pådratt deg en yrkessykdom kan det tenkes at din arbeidsgiver har tegnet forsikring med utvidet dekning. I så fall kan du ha krav på menerstatning også for skader med lavere invaliditetsgrad enn 15 %.

Menerstatning fra NAV

Dersom du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom, kan du ha rett på menerstatning fra NAV. For å ha rett på menerstatning fra NAV er det krav om at du er påført en varig og betydelig skade eller sykdom som gir en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer.

Menerstatning fra NAV er kun aktuelt ved yrkesskade og yrkessykdom.

Hvordan søker du om menerstatning?

Dersom du er påført en yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på menerstatning fra både NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

For å søke om menerstatning fra NAV må det fylles inn et søknadsskjema. Skjema for å søke om menerstatning fra NAV kan lastes ned fra NAV.no.

Husk på at det ikke kan søkes om menerstatning fra NAV før skaden har stabilisert seg, og du er blitt så bra som du kan bli.

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke, pasientskade eller voldshendelse, har du ikke krav på menerstatning fra NAV. Ved trafikkulykke må krav sendes til det ansvarlige kjøretøyets forsikringsselskap. Ved pasientskade til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Ved voldsskade må krav fremmes overfor Kontoret for voldsofferstatning.

For å få ansvarlige forsikringsselskapet / NPE / Kontoret for voldsofferstatning til å vurdere om du har rett på menerstatning må det ikke fylles inn et eget søknadsskjema.

Hvordan beregnes menerstatning?

Menerstatningen beregnes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Utmålingen av menerstatningen er ikke avhengig av det økonomiske tapet skadelidte har eller ikke har. Det vil si at dersom man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art så kan man ha rett på menerstatning, selv om man klarer å fungere i en full jobb og således ikke har rett på erstatning for økonomisk tap.

For yrkesskader er beregningen av menerstatningen standardisert og basert blant annet på medisinsk invaliditet og skadelidte alder.

Enkelt sagt så skjer beregningen av menerstatning etter en trafikkulykke ved at det ses hen til hvilken menerstatning skadelidte ville hatt krav på etter reglene om yrkesskade, og denne tillegges 1/3, samt at det eventuelt gjøres individuelle justeringer.

I praksis beregnes imidlertid menerstatning både ved yrkesskade og øvrige skader ut i fra følgende tre faktorer:

 • Din medisinske invaliditet
 • Din alder
 • Folketrygdens grunnbeløp

Menerstatning fra forsikringsselskapet utbetales som et engangsbeløp.

Dersom du er påført en yrkesskade eller yrkessykdom så utbetales menerstatning fra NAV normalt som månedlige ytelser. Du kan imidlertid velge å få menerstatningen fra NAV utbetalt som et engangsbeløp.

Menerstatningens størrelse er inndelt i grupper. Gruppe 1 dekker medisinsk invaliditet fra 15 % til og med 24 %. Det betyr at du får det samme i menerstatning om du har en medisinsk invaliditet på 15 eller 24 %.

Har du imidlertid en medisinsk invaliditet på 25 % har du rett på menerstatning i gruppe 2.

De ulike gruppene er følgende:
0Lavere enn 15 %
115-24 %
225-34 %
325-34 %
445-54 %
555-64 %
665-74 %
775-84 %
885-100 %
9Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100 %


Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

Ved yrkesskader og trafikkskader vil forsikringsselskapet erstatte rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Ved pasientskader har du kun krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand ved klage til Helseklage. Også overfor NAV er det kun i klagerunden utgifter til juridisk bistand kan bli erstattet.

Overfor Kontoret for voldsofferstatning kan du ha krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils2

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater