Pasientskadeloven: Dette er reglene

Personskade pasientskadeloven

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15. juni 2001 nr. 53.


Pasientskadeloven regulerer hva som er en pasientskade, hvem som anses ansvarlig ved en pasientskade, hvordan et krav ved pasientskade behandles og hvilke klagemuligheter som foreligger samt prosedyrer for domstolsprøving. Spørsmålet om man i Norge burde ha særlige regler om erstatning ved pasientskader ble aktualisert allerede i 1975 og det har vært en kontinuerlig utvikling frem til dagens lovverk.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

Hva er en pasientskade?

For å være en pasientskade må skaden være omfattet av pasientskadeloven. Skaden må ha oppstått i tilknytning til helsevesenet og/eller helsepersonell. Videre må skaden ha oppstått i situasjoner hvor det ytes helsehjelp, for eksempel ved diagnostisering, behandling, veiledning, undersøkelse, vaksinasjon etc.

Kapittel 1 - Pasientskadeansvar

I lovens første bestemmelse defineres lovens virkeområde. Bestemmelsen knytter de skader loven gjelder til helsepersonell/helsevesen, videre knyttes virkeområdet til de situasjoner hvor det ytes helsehjelp.

Det er ulike grunnlag som kan gi rett på erstatning, for eksempel svikt ved behandling (§ 2, bokstav a), teknisk svikt ved apparat mm (§ 2, bokstav b), smitte eller infeksjon når dette

ikke i hovedsak skyldes pasients tilstand/sykdom (§ 2, bokstav c), vaksinasjon (§ 2, bokstav d), ansvar etter alminnelige erstatningsregler (§ 2, bokstav e).

Særskilt om vaksinasjon (snudd bevisbyrde)

Dersom det er uoppklart om en anbefalt eller påbudt vaksine etter smittevernloven er årsaken til skade skal det gis erstatning med mindre den ansvarlige kan dokumentere/bevise at det er en eller flere andre mer sannsynlige årsaker til skaden enn den aktuelle vaksinen.

Dersom det ikke er konstatert et ansvarsgrunnlag er utgangspunktet at pasienten ikke har krav på erstatning. I pasientskadeloven § 2, 3. ledd er det imidlertid en unntaksbestemmelse som sier at det unntaksvis kan ytes erstatning dersom det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. I denne sammenheng skal det også vektlegges i hvilken grad pasienten på forhånd ble informert om risiko forbundet med den aktuelle behandlingen.

Ved uoppklarte årsaksforhold, hvor det samtidig er sannsynlig at skaden skyldes ytre påvirkning på pasienten under behandlingen, skal det normalt antas at skaden skyldes en feil eller svikt ved ytelsen av helsehjelp slik at pasienten vil ha krav på erstatning.

Ikke alle skader av økonomisk art vil bli erstattet etter pasientskadeloven. Økonomisk tap under kr 10.000,- kan ikke kreves dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Ved krav under kr 10.000,- kan man henvende seg direkte til det aktuelle behandlingsstedet.

Oppreisningserstatning (erstatning for skade av ikke-økonomisk art) etter skadeserstatningsloven § 3-5 erstattes ikke etter pasientskadeloven. Videre kan skader som behandles etter yrkesskadeforsikringsloven (yrkesskader) heller ikke kreves erstattet etter pasientskadeloven.

Pasientskadeloven er ikke til hinder for at man presenterer erstatningskrav overfor andre enn NPE.

Krav etter pasientskadeloven foreldes etter lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). Foreldelse avbrytes ved å melde om krav til NPE. Ved melding av erstatningskrav til NPE avbrytes foreldelse imidlertid bare i forhold til NPE.

Kapittel 2 – De ansvarlige

I kapittel 2 angis at det er en plikt for den som yter helsehjelp å betale tilskudd til NPE for å dekke erstatning i pasientskadesaker. Størrelsen på tilskuddet bestemmes bl.a. av type helsehjelp som ytes og omfang.

Kapittel 3 – Behandlingen av krav

Krav etter pasientskadeloven presenteres skriftlig for NPE. I særskilte tilfeller kan NPE tillate at krav meldes muntlig. Meldes kravet til helsepersonell skal kravet meldes videre til NPE.

Når krav er meldt til NPE så vil NPE utrede saken.

Advokatbistand

Pasientens utgifter til juridisk bistand/advokathjelp dekkes av NPE dersom det er truffet vedtak om det, eller dersom utgiftene må regnes som et tap forårsaket av skaden. Pasienten kan også kreve forhåndsavgjørelse fra den som utreder saken (NPE) om hvilke advokatutgifter som vil bli dekket. Det er den offentlige salærsats som benyttes.

Advokaten kan ikke kreve eller motta ytterligere vederlag av pasienten for den del av saken der utgiftene dekkes av NPE/det er fattet vedtak om dekning av advokatutgifter.

Når NPE har utredet saken treffes vedtak om erstatning skal ytes eller ei og om erstatningens størrelse. Vedtaket skal begrunnes og partene skal informeres i samsvar med reglene i forvaltningsloven.

Vedtak i pasientskadesaker vedrørende spørsmålet om erstatning skal ytes, avgjørelse om erstatningens størrelse, avgjørelse om delutbetaling samt avgjørelse om advokatbistand er "enkeltvedtak" og forvaltningslovens regler om klagemuligheter kommer til anvendelse.

Erstatningen skal utbetales så snart saken er avgjort. Delutbetalinger kan skje for den del av erstatningen som ikke er omtvistet eller det av andre grunner er ubetenkelig.

Renter på erstatningen reguleres i henhold til lov om forsinket betaling.

Erstatningen utmåles etter alminnelige erstatningsregler (lov om skadeserstatning). Eventuell medvirkning til egen skade reguleres også etter de alminnelige erstatningsregler.

Kapittel 4 - Klage og domstolsprøving

Enkeltvedtak i pasientskadesaker kan påklages til klageinstansen Pasientskadenemnda (PSN) innenfor klagefristen på tre uker.

Det er "den som krever erstatning" som kan påklage vedtak fra NPE. Vedtak fra PSN kan ikke klages videre innenfor forvaltningen, men kan bringes inn for de alminnelige domstoler.

Søksmål mot PSN må reises av den som krever erstatning. Søksmålsfristen er seks måneder fra underretning om endelig vedtak fra PSN er kommet frem til erstatningssøkeren.

Dersom søksmål ikke er reist innenfor fristen har vedtaket fra PSN samme rettsvirkninger som en rettskraftig dom.

Kapittel 5 - Virkeområde, ikrafttredelse og overgangsregler

Pasientskadeloven gjelder ved pasientskader som "voldes i riket med Svalbard".

Pasientskadeloven gjelder også ved pasientskader oppstått i andre land dersom pasienten har krav på nødvendig helsehjelp via spesialisthelsetjenesten og behandlingen er etter avtale med norske myndigheter og det offentlige helt/delvis dekker kostnadene, herunder behandlingsreiser.

Uttrykket "i riket" oppfattes tradisjonelt som fastlandet, Svalbard og Jan Mayen. Det har vært reist spørsmål om pasientskader voldt på kontinentalsokkelen (for eksempel pasientskade oppstått ved ytelse av helsehjelp på installasjon på kontinentalsokkelen) skal omfattes av pasientskadeloven. Pr. i dag omfattes dette imidlertid ikke.

Loven trådte i kraft 1. januar 2003. Lovens regler er gjort gjeldende for pasientskader etter nevnte dato. Opprinnelig gjaldt pasientskadeloven bare for pasientskader forvoldt ved offentlige helsetjenester. Etter en lovendring i 2007 er loven imidlertid også gjort gjeldende for pasientskader forvoldt i privat sektor, denne lovendringen trådte i kraft 1. januar 2009.

For skader fra og med 1. januar 2009 legges altså pasientskadelovens regler til grunn ved pasientskader forvoldt i både offentlig og privat sektor. Fra samme dato ble også tannlegebehandling omfattet av pasientskadeloven (både offentlig og privat tannlege).

Eldre skader behandles også etter pasientskadeloven, men selve erstatningskravet avgjøres etter andre erstatningsregler alt ettersom hvor pasientskaden er forvoldt. Det er for eksempel ulike regler for skader voldt på somatiske sykehus, psykiatriske sykehus/poliklinikker eller i kommunelegetjenesten/kommunal legevakt.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Håvard S

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater