Fremtidig inntektstap

Design uten navn 10

Ved personskade må det alltid vurderes konkret hvilke erstatningsposter som er aktuelle. Mulige erstatningsposter er påførte/fremtidige utgifter, menerstatning, oppreisnings-erstatning og påført/fremtidig inntektstap.


Tema for denne artikkelen er erstatningsposten fremtidig inntektstap og hvordan denne erstatningsposten beregnes.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/12/2021

Hva er fremtidig inntektstap?

Har du vært utsatt for en personskade vil du kunne få et fremtidig inntektstap ved at du får en redusert arbeidsevne.

Inntektstapet skadelidte har fra personskaden gjøres opp og frem til pensjonsalder, kalles fremtidig inntektstap.

Erstatning for fremtidig inntektstap skal altså dekke det tap av inntekt du ville ha fått gjennom resten av arbeidslivet, hvis du ikke hadde blitt rammet av skaden.

Utgangspunkt og hovedregel er at ditt tap skal erstattes fullt ut.

Dette fremkommer blant annet i skadeserstatningsloven § 3-1, 1. ledd, hvor det angis at ved skade på person skal det dekkes "lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden".

Ved personskade er målet at erstatningen skal sette skadelidte i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd. Skadelidte har krav på "full erstatning".

"Full erstatning" er imidlertid ikke et økonomisk begrep, men et juridisk begrep og modifiseres av skadelidtes tapsbegrensningsplikt og innretningsplikt.

Skadelidte må søke å begrense sitt tap ved å innrette seg etter skaden og skadelidte må blant annet skaffe seg arbeidsinntekt etter skaden hvis han/hun er i stand til det.

Videre skal det i erstatningsberegningene gjøres fradrag for økonomiske ytelser fra det offentlige (for eksempel sykepenger fra NAV).

Når oppstår et fremtidig inntektstap?

Etter at man har funnet gjennomsnittlig årstap, ganges dette med antall tapsår, for så å omregnes til en engangssum. For å omregne tapet til en enganssum foretas et en kapitalisering.

For kapitalisering benyttes det nå en rentefot på 4%.

Inntektstap kan oppstå for eksempel gjennom tapt overtid/ekstraarbeid eller ved at man forblir sykemeldt mer enn ett år. Etter ett år som sykemeldt mister man retten på sykepenger fra NAV, men man kan da søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV dersom man forblir sykemeldt.

Sykepenger gir dekning for inntekter opp til 6 G (Grunnbeløpet hos NAV) som per i dag (november 2021) utgjør kr 638.394,-. G oppjusteres årlig.

Var arbeidsinntekten før skaden høyere enn 6 G påføres man et inntektstap også mens man mottar sykepenger fra NAV. AAP er en redusert ytelse sammenliknet med sykepenger (AAP er ca. 66 % av sykepengene), og inntektstapet som oppstår etter overgangen til AAP kan være betydelig.

En personskade kan medføre både et påført og fremtidig inntektstap. Erstatning for påført inntektstap skal dekke inntektstapet fra skadetidspunktet og frem til skaden gjøres opp (oppgjørstidspunktet). Erstatning for fremtidig inntektstap skal dekke inntektstapet fra oppgjørstidspunktet og frem til pensjonsalder.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vil ved gjennomgang av bakgrunnsopplysningene i saken kunne identifisere hvilke erstatningsposter som er aktuelle i din sak.

Hvordan beregnes erstatningen for fremtidig inntektstap?

Det fremtidige inntektstapet vil være differansen mellom hva man tjener med skaden sammenliknet med hva man ville tjent dersom skaden ikke hadde funnet sted. Denne differansen vil være grunnlaget for erstatningsutmålingen.

Det er nettotapet som kan kreves erstattet. Det vil si at man må gjøre fradrag for de "fordeler" som skaden medfører – for eksempel sparte reiseutgifter til/fra arbeidet eller ytelser fra NAV.

Når årlig nettotap er beregnet må nåtidsverdien av det fremtidige inntektstapet beregnes. Dette kalles kapitalisering.

Den kapitaliserte verdien av et fremtidige inntektstap består av et fast årlig beløp (årlig nettotap) som forrentes etter en satt rentesats. Någjeldende kapitaliseringsrente er 4 %. Rentesatsen ble satt av Høyesterett i 2014

Det er den kapitaliserte verdien av fremtidstapet som vil utgjøre erstatningsposten fremtidig inntektstap.

Når engangssummen er fastlagt, gis det etter rettspraksis et tillegg i erstatningen som skadelidte kan bruke til å betale skatt med. Dette kalles skattepåslag eller "skatteulempe".

Skatteulempe er gjennom Høyesterettspraksis satt til 20 %. Skatteulempe kommer som et tillegg på fremtidige erstatningsposter

De fremtidige erstatningspostene er fritatt for inntektsskatt, men det vil påløpe skatt på fremtidig renteinntekt og det kan tilkomme formuesskatt. Skatteulempen skal dekke opp for dette.

Tapsperioden knyttet til fremtidig inntektstap er normalt frem til fylte 67 år. Men det kan i særlige tilfeller være grunnlag for å fravike dette.

Hvordan fastsettes inntekt uten skaden?

For å kunne beregne skadelidtes fremtidige inntektstap er et vesentlig element i beregningen å fastsette hvilken gjennomsnittlig årsinntekt skadelidte ville hatt uten skaden. Det vil si antatt inntekt skadelidte ville ha hatt dersom skaden ikke hadde inntruffet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vil finne frem til hvilke forutsetninger som bør benyttes ved beregningen av det fremtidige inntektstapet i din sak. Den konkrete beregningen gjøres ved hjelp av et beregningsprogram.

Skadelidtes antatte gjennomsnittlige årsinntekt uten skaden må fastsettes noe skjønnsmessig.

For å finne rett inntektsnivå "uten skaden" ser man ofte på skadelidtes lønnshistorikk. Dersom lønnshistorikken ikke gir tilstrekkelig veiledning kan det innhentes opplysninger fra skadelidtes arbeidsgiver.

Fra skadelidtes arbeidsgiver bes det om en uttalelse om antatt inntekt inklusive alle tillegg, herunder overtid og feriepenger, skadelidte ville hatt uten skaden.

En annen måte å finne skadelidtes inntekt uten skaden er å se hen til årslønn for arbeidstakere i samme stilling ved samme bedrift som skadelidte.

Det er ikke bare arbeidsinntekt hos arbeidsgiver som er relevant når det skal fastsettes hvilken inntekt skadelidte ville ha hatt uten skaden. Dersom skadelidte hadde inntekter fra oppdrag eller betalte verv "uten skade", så skal disse tas med dersom skadelidte ikke lenger klarer å utføre disse oppdragene/vervene pga skaden.

Videre skal eventuell inntekt fra næringsvirksomhet også tas med.

Næringsinntekt kan eksempelvis være at skadelidte drev et lite gårdsbruk ved siden av at skadelidte hadde inntekt fra ordinært arbeidstakerforhold.

Bortfall av skift- nattillegg, bonuser, overtid og lignende skal også tas med når skadelidtes inntekt uten skaden fastsettes.

Det er skadelidte som har bevisbyrden ved vurdering av hvilken inntekt skadelidte ville ha hatt uten skaden. Det betyr kort sagt at skadelidte må sannsynliggjøre at han ville ha hatt en så høy gjennomsnittlig årsinntekt uten skaden som han/hun hevder.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vil vurdere inntektsnivået "uten skade" ut fra bakgrunnsopplysningene i din sak.

Hvordan fastsettes inntekt med skaden?

Når det skal avgjøres hvilken gjennomsnittlig årsinntekt det er sannsynlig at skadelidte vil hatt "med skade", så skal det ses hen til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid som med rimelighet kan ventes av han, på bakgrunn av blant annet:

 • Evner
 • Utdanning
 • Praksis
 • Alder
 • Mulighet for omskolering

Dette innebærer at ikke bare faktiske inntekter som skadelidte vil ha med skaden skal komme til fradrag, men også inntekter som skadelidte burde ha skaffet seg. At man også ser hen til inntekter som skadelidte burde ha skaffet seg er en konsekvens av den såkalte "innretningsplikten".

Normalt fastsetter man skadelidtes inntekt "med skade" ved å se på hva skadelidte får utbetalt fra NAV i trygdeytelser i tillegg til eventuell lønnsinntekt.

Fradrag for utgifter man sparer ved ikke å være i arbeid

Ved beregningen av fremtidig inntektstap skal det gjøres fradrag for utgifter skadelidte sparer når skadelidte ikke er i arbeid. Det vil si utgifter som skadelidte ikke lenger pådrar seg når han er helt eller delvis ute av jobb.

Dette vil typisk være utgifter i forbindelse med arbeidsreiser, fagforeningskontingent og lignende.

Det er netto sparte utgifter som skal legges til grunn i beregningen av fremtidig inntektstap, så hvis det samtidig med bortfall av for eksempel reiseutgifter påløper merutgifter ved bortfall av tilgang til eksempelvis rimelig kantinemat, rimelige forsikringer og rimelig trening, blir sparte utgifter tilsvarende mindre.

Hvordan beregnes fremtidig inntektstap i praksis

For å beregne fremtidig inntektstap benytter forsikringsselskaper, Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning, advokater og andre regneprogrammer hvor det legges inn inntektsopplysninger og opplysninger om sparte utgifter.

Regneprogrammet regner deretter ut skadelidtes samlede fremtidige inntektstap ferdig kapitalisert.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten kjenner beregningsprogrammet godt og kan i tillegg til å utføre erstatningsberegninger også gjøre en kritisk vurdering av erstatningsberegninger som en motpart presenterer.

Skal det betales skatt av fremtidig inntektstap?

Selve erstatningssummen for fremtidig inntektstap er ikke skattepliktig som arbeids-inntekt. Det påløper imidlertid skatt på renter av erstatningsutbetalingen (kapital-beskatning) og erstatningsutbetalingen kan også medføre formuesskatt. Dette kompenseres gjennom skattepåslag/skatteulempe.

Hva kan vi gjøre for deg?

Fordi ytelsene fra NAV ofte er lavere enn din tidligere inntekt vil det være viktig å kjenne til mulighetene du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap dersom du blir påført personskade for eksempel gjennom en kollisjon eller yrkesskade.

Godt å vite!

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke.

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker, herunder personskadesaker etter trafikkulykker/yrkesskader og personskade etter pasientskader.

Ender det med ervervsmessig uførhet/fremtidig inntektstap som følge av personskade, så kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegninger kan være kompliserte.

Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken.
 • Beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap.
 • Kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap.
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning.

Codex Advokat er en av Norges største aktører innen personskadesaker. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av personskadesaker, herunder personskadesaker etter trafikkulykker/kjedekollisjoner. Snakk med oss.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Jeg tok kontakt med Codex Advokat da jeg hadde vært ute for en yrkesskade.
Karin Pauline Gjerlaug tok saken min og forklarte hvilke rettigheter jeg hadde og hun fikk ordnet en bra løsning for meg.
Jeg vil absolutt anbefale og ta kontakt med Karin og resten av advokatene for bistand i yrkesskade saker"

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater