Bilansvarsloven

Personskade bilansvarsloven

Bilansvarsloven, eller "lov om ansvar for skade som motorvogn gjer" som er lovens fulle navn, ble vedtatt 3. februar 1961 og gjaldt fra 1. juni samme år. Loven regulerer den skadelidtes erstatningsrettslige stilling når skaden er voldt av en motorvogn, og om ansvaret for trafikkforsikringsselskapet.


Det er særlig tre regler som er sentrale i bilansvarsloven: For det første at motorvognen har et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld. Dette omtales som det objektive bilansvaret. For det andre forsikringsplikten, som innebærer at alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret. Slik forsikring omtales som trafikkforsikring eller bilansvarsforsikring. For det tredje at de skadelidte kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen.


Denne artikkelen gir en presentasjon av loven, og med henvisninger videre til nærmere omtale av enkelte lovbestemmelser/paragrafer.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/11/2021

Historikk

Bilansvarsloven av 1961 følger opp de tidligere motorvognlovene av 1912 og 1926. Med motorvognloven av 1912 ble Norge det første landet som innførte et rent objektivt ansvar for skader gjort ved bruk av motorvogn.

Andre land innførte motorvognlover tidligere, blant andre Sverige, Danmark og Tyskland, men disse gikk ikke like langt som Norge med det objektive ansvaret.

I den norske loven ble det også innført et krav om at eieren måtte stille en garanti for ansvaret, noe som er en forløper til den nåværende forsikringsplikten.

Allerede tidlig på 1900-tallet innså man altså at bilen var kommet for å bli, og at den hadde skadevoldende egenskaper som gjorde det nødvendig med spesialregler.

Det objektive bilansvaret, med en tilhørende forsikringsplikt, i den någjeldende loven av 1961 har dermed dype røtter i norsk rettstradisjon.

Hva er konsekvensen av å ikke tegne forsikring?

Dersom du unnlater å tegne forsikring risikerer du å miste erstatningskravet.

Internasjonalisering

Det er en rekke internasjonale regler om bilansvar, blant annet flere EU-direktiver. Disse reglene påvirker norsk rett på mange måter.

Mange internasjonale regler stiller krav til det interne regelverket i hvert enkelt land, og det er avgjørelser fra internasjonale organer som får betydning for praktiseringen av norske regler.

I de senere årene er norsk erstatningsrett på dette området i større og større grad påvirket av internasjonale regler, noe som også viser seg i vår interne norske rettspraksis.

Bilansvarslovens virkeområde

Lovens kapittel 1 angir "Kva lova gjeld. Definisjon.".

Bestemmelsene i bilansvarsloven § 1 (kva lova gjeld) og § 2 ( skade som ikkje går inn under lova) gir regler om lovens saklige virkeområde. Systematikken er altså at §1 angir hovedregelen, og § 2 angir unntakene.

Regelen i §1 er kortfattet, og sier at "Denne lova gjeld skadebot for skade som motorvogner gjer på folk eller eige og likeins trygding mot slik skade".

Loven gjelder altså erstatning (skadebot) for skader på både personer og ting (folk eller eige). I tillegg gir loven regler for den obligatoriske trafikkforsikringen (trygding mot slik skade).

I § 2 er det flere konkrete unntak, nærmere angitt i fire underpunkter (bokstavene a – d) i første ledd. I annet ledd er det en spesialregel om visse typer uregistrerte motorvogner, som blant annet er praktisk for visse typer uregistrerte arbeidsmaskiner.

Siden loven pålegger strengt ansvar for motorvogner, er det viktig å avgjøre hva som er en motorvogn i lovens forstand. Definisjonen står i § 3.

Bilansvarsloven har ikke noen egen regel om geografisk virkeområde. Men det er likevel sikker rett at loven som hovedregel gjelder for skader som skjer i Norge. Det kan tenkes unntak hvor eksempelvis norsk rett gjelder også for skader i utlandet.

Et praktisk eksempel kan være at to norske biler kolliderer i Sverige.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere hvilket regelsett som gjelder i din sak, og om man kan benytte norsk rett.

Erstatningsreglene

Bilansvarsloven kapittel 2 angir erstatningsreglene, og har overskriften "Skadebot som trafikktrygdaren skal svara".

Den første bestemmelsen i kapittel 2 er § 4, som er en av lovens helt sentrale bestemmelser.

Første setning i bestemmelsen fastslår både det objektive bilansvaret og at den skadelidte kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet (direktekravsadgangen). Den lyder slik: "Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden."

Det objektive bilansvaret er knyttet til at ei motorvogn gjer skade. Dette omtales som "gjer-kriteriet" i fag-kretser.

Formuleringen stiller krav om at det er motorvognen som forårsaker skaden, og det stilles i tillegg visse krav til at skaden må skyldes de typiske skadevoldende egenskaper ved motorvogner.

Det har vært en rekke rettsavgjørelser om hva som omfattes, og det er skrevet mye om det i juridisk litteratur. Helt stikkordsmessig kan vi si at det er vide rammer for hva som omfattes, men bilansvaret omfatter ikke alle tenkelige skader som involverer en motorvogn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere hvorvidt "gjer-kriteriet" er oppfylt dersom det har oppstått tvil om det.

Isolert sett åpner "gjer-krieriet" for at bilansvaret omfatter alle mulige konsekvenser av en motorvogn-skade. Men det er en rekke begrensninger.

En viktig begrensning ligger i § 6, som bl.a. sier at "Skadebota vert fastsett etter vanlege skadebotreglar når ikkje anna er sagt.". Med "vanlege skadebotreglar" siktes det både til reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3 og 4, og til ulovfestede erstatningsregler.

Blant de ulovfestede reglene er særlig reglene om årsakssammenheng viktige. Årsakssammenheng er et grunnleggende vilkår for erstatning, og kan i reise kompliserte og komplekse problemstillinger i praksis, særlig ved erstatning for personskader.

Andre begrensninger fremgår i bilansvarsloven § 5 (skade som ikkje kan krevas bøtt). Her angis en del konkrete begrensninger/unntak i det objektive bilansvaret. Blant annet unntas skade på den skadevoldende bilen selv, og det er begrensninger i erstatningsansvaret for ting/gods i den skadevoldende bilen.

Bestemmelsen i bilansvarsloven § 7 handler om reduksjon i erstatningen på grunn av skadelidtes egen medvirkning (når skadelidaren har medverka til skaden).

Dette er en praktisk viktig regel, og praksis viser at det ikke så sjelden er diskusjoner om dette. Det er omfattende rettspraksis og juridisk litteratur om disse reglene.

Hva er konsekvensen dersom man selv medvirker til en skade?

Dersom du har medvirket til skaden, enten ved forsett eller uaktsomhet, så kan erstatningen din reduseres eller falle helt bort. Dersom forsikringsselskapet reduserer erstatningen din, så bør du ta kontakt med oss for en vurdering av om dette er korrekt.

Lovens § 8 gir regler om hvilken bil som får ansvaret ved sammenstøt. Den omtales ofte som "kollisjonsregelen". Men selv om ansvaret fordeles mellom bilene og forsikringsselskapene etter § 8, så kan en skadelidt velge å forholde seg til sitt eget forsikringsselskap i medhold av §4.

Vi ser i praksis at dette kan være aktuelt ved personskader, og særlig hvis det uenighet mellom forsikringsselskapene.

Regelen i bilansvarsloven § 9 angir ansvarsgrensen ved skade på gods (tingskader). Ansvarsgrensen for tingskader er kr 10 millioner.

I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at loven ikke har noen regel om ansvarsgrense for personskader. På bakgrunn av at ansvaret i utgangspunktet omfatter alle skader, jf "gjer-kriteriet", er det dermed ingen beløpsgrense for personskader. Erstatningsansvaret for personskader under bilansvaret er med andre ord ubegrenset.

Eget ansvar og regress

Bilansvarsloven kapittel 3 har overskriften "Eige ansvar. Attsøkjingsrett.". Bestemmelsen i § 11 gjelder "ansvar for eigar, brukar m.m.". Den sier blant annet at eier og bruker av motorvogna har ansvar etter alminnelige erstatningsregler.

Det presiseres altså at eier og bruker får et selvstendig ansvar ved siden av forsikringsselskapets ansvar etter § 4. I praksis har selskapets ansvar likevel størst betydning.

Reglene i § 12 og § 13 handler om regress (attsøkjingsrett).

Paragraf 12 handler om forsikringsselskapets adgang til regress mot fører og bruker. Det er først og fremst tre typetilfeller som åpner for slik regress: grov skyld fra fører eller bruker, stjålet bil og kjøring i påvirket/ruset tilstand.

Paragraf 13 gjelder regresskrav når det er utbetalt erstatning for skade voldt av uforsikret eller ukjent motorvogn i medhold av bilansvarsloven § 10.

Trafikkforsikringen

Bilansvarsloven kapittel 4 gir regler om trafikkforsikringen.

Innledningsvis i kapittelets første bestemmelse, bilansvarsloven §15, slås forsikringsplikten fast. Bestemmelsen angir hvilke motorvogner som skal ha forsikring.

I § 16 er det en del unntak fra forsikringsplikten, blant annet for motorvogner som tilhører staten.

I § 17 gis departementet adgang til å gi nærmere regler om forsikringen, og slike regler er gitt i forskrift.

I denne sammenhengen er det også naturlig å nevne bilansvarsloven § 10. Bestemmelsen gir blant annet regler om skader voldt av motorvogner som skulle vært forsikret, men som ikke er det, og om skader voldt av ukjent motorvogn. Denne regelen ivaretar skadelidtes interesse ved at det gis erstatning også i disse tilfellene.

Bestemmelsen i § 19 gir en del spesialregler om trafikkforsikringen. Her finnes blant annet den praktisk viktige reglen om at trafikkforsikringsselskapet fortsatt blir ansvarlig i to måneder etter utløpet av forsikringstiden, hvis det ikke er tegnet ny forsikring.

I tillegg regulerer § 19 forholdet til forsikringsavtaleloven.

Lovens avsluttende bestemmelser

Bilansvarsloven kapittel 5 har regler om straff (§ 20), administrative sanksjoner (§ 21) og ikrafttredelse (§ 22).

Vi i Codex Advokat har spesialkompetanse på bilansvarsloven, og kan bistå deg i saken mot forsikringsselskapet.

Vi kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

 • Du vil få hjelp med å fremme et krav overfor forsikringsselskapet.
 • Du vil få hjelp med å innhente dokumentasjon.
 • Du vil få hjelp med å vurdere om bilansvarsloven kommer til anvendelse i din sak.
 • Du vil få hjelp med å forhandle med forsikringsselskapet.
 • Du vil få hjelp med å vurdere en eventuell avkortning av erstatning.
 • Vi sørger for at du får en trygg prosess når ulykken først har skjedd.

Eksempel:

Sikret 1,8 mill. i erstatning etter bilulykke

Kvinne, 44 år, var passasjer i bil som ble påkjørt av møtende bil. Hun var kort tid forut for ulykken ferdig omskolert til sosionom fordi hun tidligere hadde helseplager som hindret henne i å fortsette i tidligere yrke. Etter ulykken hadde hun vedvarende nakke- og hodepine. Forsikringsselskapet la betydelig vekt på de tidligere helseplagene og ville i liten grad utbetale erstatning for inntektstap og merutgifter.

Vi forhandlet med forsikringsselskapet og fikk til slutt medhold i det vesentligste av kravet. Kvinnen fikk erstatning på til sammen 1,8 millioner kroner.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils2

"Gällande yrkesskadesak!
Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge.
Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut. Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin. Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna.
Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater