Våre resultater i pasientskadesaker

Resultater

Hos oss er din pasientskadesak i trygge hender. Våre advokater er dedikerte, har lang erfaring og oppnår gjennomgående gode resultater. Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak. Ofte ser vi at våre klienter blir utbetalt et økt erstatningsbeløp fra hva som tidligere har blitt tilbudt fra forsikringsselskapet.


Lær mer om våre resultater under.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Her er et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd.

Eksemplene viser at vi ofte:

 • Oppnår erstatning på tross av at forsikringsselskapet først har avvist kravet, eller
 • Oppnår økt erstatningsbeløp etter revurdering av opplysningene i saken

Fra 400.000,- til 1.914.000,- i pasientskadeerstatning

Klient tok kontakt med Codex advokat i mars 2022. Han var tilbudt en total pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på kroner 400 000 som følge av forsinket diagnostisering. NPE mente blant annet at det ikke forelå grunnlag for erstatning for fremtidig inntektstap. Klient var tilbudt en skjønnsmessig sum for utgifter og hjemmearbeidstap med kroner 50 000. Etter bistand fra Codex Advokat ble klient tilkjent totalt kroner 1 914 000 i pasientskadeerstatning fra NPE. På bakgrunn av kommentarer fra Codex erkjente NPE at det forelå grunnlag for erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap. Det ble også tilkjent ytterligere erstatning for redusert hjemmarbeidsevne og utgifter. Advokatutgifter ble dekket fullt ut av NPE. Codex Advokat mente imidlertid at klient fortsatt ikke var tilkjent riktig erstatning og vi påklagde vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning. I september 2023 ble han tilkjent ytterligere pasientskadeerstatning fra Helseklage/Pasientskadenemnda med kroner 511 753 på postene menerstatning og utgifter. I tillegg ble klient tilkjent advokatkostnader.

Erstatning økte med 1,3 millioner etter klage

En ung kvinne i 30-årene fikk påvist livmorhalskreft, og Norsk pasientskadeerstatning aksepterte ansvar for forsinket diagnostisering av kreft. Saken reiste to interessante problemstillinger, herunder hvilken varig medisinsk invaliditet som skulle legges til grunn, samt dekning av merutgifter til immunterapi. Senioradvokat Line Naja Ronander bisto kvinnen med utmåling av erstatning, samt klage til Pasientskadenemnda.

Kvinnen fikk som følge av forsinket diagnostisering en dårlig prognose for overlevelse, og erstatningen ble med unntak av menerstatning utbetalt terminvis. Som følge av den dårlige prognosen, valgte NPE å fastsette varig medisinsk invaliditet til skjønnsmessig 50 % . Det ble vist til at personer som er alvorlig syke har ofte færre symptomer i begynnelsen, før de naturlig nok blir verre etter hvert. NPE fastsette dermed en skjønnsmessig invaliditetsgrad på 50 %, uten å gjøre en konkret vurdering av hvilke skader denne kvinnen hadde fått.

NPE ga også avslag på utgifter til immunterapi, og viste til at behandling som ikke er offentlig godkjent, bare dekkes i særlige tilfeller.

Vi påklaget dette, og fikk medhold i at man måtte foreta en individuell vurdering av skadene før man eventuelt foretok en gjennomsnittsbetraktning. Dette ble vi hørt med, og Pasientskadenemnda konkluderte med at varig medisinsk invaliditet var mellom 75-84 % (gruppe 7). Kvinnen fikk dermed en ytterligere utbetaling på kr 861 613,- i menerstatning.

Vi fikk også gjennomslag for dekning av utgifter til immunterapi på kr 425.000, -. Kvinnen hadde fått anbefalt immunterapi av Ekspertpanelet, men lokalsykehuset hennes kunne ikke tilby behandlingen og hun måtte dekke utgiftene selv. Pasientskadenemnda la vekt på at behandlingen med immunterapi var medisinsk relevant, og at den hadde god effekt. Utgiften ble dermed ansett for å være rimelig og nødvendig, og ble dekket fullt ut.

Vi vet at kreftsykdom tar energi, og skaper mange bekymringer for den enkelte. Codex Advokat har lang erfaring med pasientskadesaker, og bistår gjerne med utmåling og klager.

Kontakt oss dersom du ønsker bistand.

Fra avslag til kr 5 245 000, - i erstatning

En 26 år gammel kvinne ble i 2016 behandlet for livmorhalskreft med stråle- og cellegiftbehandling. Hun fikk etter dette omfattende stråleskader som blant annet førte til varig skade på urinblæren og nyrene, samt store smerteplager. Hun ble også 100 % ufør som følge av dette. Hun søkte om erstatning fra NPE, men fikk avslag.

Senioradvokat Line Naja Ronander bistod kvinnen med å klage på avslaget til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I klagen ble det tatt opp om kvinnen kunne ha blitt vellykket behandlet med kirurgi, og slik unngått de store konsekvensene som strålebehandlingen ga henne.

Etter at NPE mottok klagen, ble det innhentet en ny sakkyndig uttalelse som i hovedsak konkluderte med at stråling kunne ha vært unngått.

NPE erkjente på bakgrunn av dette at det forelå svikt ved behandlingen, jf pasientskadelovens § 2 bokstav a). Senioradvokat Line Naja Ronander bistod etter dette med å utarbeide erstatningskrav og kommentere erstatningsforslaget fra NPE.

Saken endte med at NPE utbetalte kr 5 245 000, - i erstatning.

Fikk en halv million i erstatning etter unntaksregel i pasientskadeloven

Mann i 30-årene fikk ca. 500.000,- kroner i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), med bistand fra Codex Advokat.

Advokaten bisto skadelidte med krav om pasientskadeerstatning på grunn av skade etter gane- og mandeloperasjon. NPE mente at det var god indikasjon for inngrepet, og at det ikke forelå behandlingssvikt ved ytelsen av helsehjelp. Skadelidte fikk imidlertid medhold etter den snevre unntaksregelen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd, om at skaden var særlig stor og uventet.

Krav om pasientskadeerstatning skal rettes mot Norsk pasientskadeerstatning (www.npe.no). Vår erfaring tilsier at det kan være anbefalt å få juridisk bistand i forbindelse med erstatningssaken. Dersom NPE har truffet vedtak om at du har krav på erstatning, har du også krav på dekning av rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand ved beregning av erstatningen.

Erstatningen økte med 700%

Mann (37 år) ble tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning på kr 270 100 etter forsinket diagnostisering av en skade i armen. Erstatningen skulle dekke hele hans inntektstap og utgifter som følge av pasientskaden.

Advokat i Codex Advokat tok i saken ut stevning mot Pasientskadenemnda hvor det ble krevd en høyere erstatning. Saken ble forlikt noen dager før den skulle opp i retten med en erstatning på kr 1 941 289.

Til tross for at saken stod i samme stilling som før, ble det oppnådd en betydelig høyere erstatning for inntektstap og utgifter, i tillegg til menerstatning. Eksemplet er ikke unikt og illustrerer på en god måte hvor viktig det er å benytte advokat med erfaring i slike saker.

Doblet erstatningsbeløpet etter feilbehandling

Kvinne, 43, fikk konstante smerter i armen etter feilbehandling på sykehus. Hun var ikke lenger i stand til å jobbe, og ble 100% uføretrygdet. Norsk Pasientskadeerstatning tilbød henne kr 420.000,- i erstatning.

Vi forhandlet med Norsk Pasientskadeerstatning, klaget til Pasientskadenemnda og vant frem med saken i både tingretten og lagmannsretten, etter at Pasientskadenemnda anket tingrettens dom. Dette resulterte i at kvinnen mottok en samlet erstatning på kr 831.000,-.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

GODT Å VITE!

Utgifter til advokat dekkes av NPE når det foreligger en akseptert pasientskade og det skal tas stilling til erstatningens størrelse.

Har du vært utsatt for en pasientskade? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstatning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Hos oss finner du dessuten en omfattende [guide] til pasientskade.

Obs!

Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak, vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Christina

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater