Hjerneslag – krav på erstatning?

Design uten navn 11

Hjerneslag oppstår sjelden uten forvarsel. I en del tilfeller burde symptomene vært fanget opp av legen. Kanskje kunne hjerneslaget i så fall vært unngått? Dersom dette er tilfellet kan du ha krav på erstatning for det tap du lider som følge av hjerneslaget.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er hjerneslag?

Hjerneslag skyldes feil i blodsirkulasjonen i hjernen. Den vanligste årsaken er at du har fått en blodpropp i en av blodårene i hjernen. Hjerneslag kan også skyldes hjerneblødning som oppstår ved hull på en blodåre i hjernen. Uansett hva som er årsaken kan hjerneblødning gi deg store varige skader i hjernen.

FAKTA!
I 2018 mottok NPE krav om erstatning i 74 saker som gjaldt karsykdommer (hjerneslag er blant disse). Det ble gitt medhold i 19 saker. Samlet erstatningsutbetaling i saker som gjaldt karsykdommer var i 2018 på 28 millioner kroner.

Kontakt NPE for oppdaterte opplysninger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil veilede deg gjennom søknadsprosessen, slik at du kan være trygg på at saken har blitt grundig utredet og du har fått et riktig resultat i saken din.

Når har du krav på erstatning?

Rett til erstatning forutsetter:

 1. Ansvarsgrunnlag (svikt)
 2. Årsakssammenheng mellom svikten og skaden
 3. Økonomisk tap som følge av skaden
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg overfor NPE, og hjelper deg med å fremskaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for pasientskadeerstatning er oppfylt.

Reglene om erstatningsansvar ved hjerneslag finner du i pasientskadeloven § 2. Det grunnleggende vilkåret er at det foreligger en svikt ved helsehjelpen.

Ved vurderingen av om det foreligger svikt, sammenlignes helsehjelpen med alminnelig god praksis. Du har derfor kun krav på erstatning i de tilfellene der skaden du har fått etter et hjerneslag skyldes et avvik fra vanlig god helsehjelp.

To typiske eksempler på svikt i hjerneslagsaker:

 • Legen burde gitt deg forebyggende medikamenter slik at hjerneslaget hadde vært unngått
 • Legen oppfattet ikke alvorlighetsgraden i symptomene slik at viktig behandling ble forsinket

I tillegg til at det må foreligge svikt ved helsehjelpen, må skaden skyldes svikten. Dette er kravet til årsakssammenheng. Dersom skaden ville oppstått uavhengig av svikten, har du ikke krav på erstatning.

Kravet til at hjerneslaget må ha medført økonomisk tap reiser sjelden problemer.

NPE innhenter vurderinger fra sakkyndige. Disse tar stilling til om behandlingen i forbindelse med hjerneslaget var slik du kan forvente. Den sakkyndige vurderingen tillegges stor vekt når NPE avgjør om du har krav på erstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kvalitetssikrer den sakkyndige vurderingen, og hjelper deg med å påpeke eventuelle feil eller mangler ved vurderingen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Et hjerneslag kan innebære alt fra små til de helt store skader. Dersom NPE har akseptert at du ikke fikk den behandlingen du skulle hatt, har du krav på å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp mot flere millioner kroner ved de alvorlige skadene.

Eksempel på erstatningsposter ved hjerneslag:

 • Tap av livsutfoldelse (menerstatning)
 • Tap av ervervsevne (inntektstap)
 • Utgifter til tilpasning av bolig
 • Utgifter til assistent/ledsager
 • Transportutgifter
 • Utgifter til medisiner, lege, fysioterapeut etc.

Erstatningen skal supplere de offentlige ytelsene som du har krav på. Det er først når det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig, at du kan kreves erstatning. Erstatningen kalles derfor ofte supplementserstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å fremsette erstatningskrav på bakgrunn av de økonomiske konsekvensene hjerneslaget har medført for deg.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

Sentrale vurderinger i en hjerneslagsak

 1. Valg av sakkyndig kan ha stor betydning for utfallet av saken. Er det spesialist i allmennmedisin som bør vurdere saken din? Eller kanskje spesialist i karsykdommer? Hvordan bør i så fall spørsmålene til den sakkyndige utformes?

 2. Hvordan skal sviktbestemmelsen forstås? Hva sier for eksempel forarbeidene og rettspraksis om innholdet av sviktbestemmelsen? Hvilket krav kan det stilles til fastlegen din?

 3. En rekke medisinske spørsmål:
  • Har fastlegen din vært oppmerksom på faresignaler på hjerneslag?
  • Har du informasjon fra legen om hvordan du bør reagere dersom du får symptomer på hjerneslag?
  • Har du fått medisiner slik at hjerneslaget kunne vært unngått?
  • Har du fått riktige medisiner i riktig dosering?
  • Er hjerneslaget en konsekvens av andre medisiner du har fått?
  • Oppfattet legen alvorligheten i tilstanden din slik at avgjørende behandling ble gitt de første timene etter hjerneslaget?

  • Årsakssammenheng: Ville skaden/hjerneslaget vært unngått ved annen behandling?

 4. Kommentarer til og vurdering av den sakkyndige uttalelsen. Det er viktig å være kritisk til den sakkyndiges vurdering. Enkelte ganger har de ikke fått med seg detaljene i din historie. Andre ganger er de forsiktige med å kritisere kolleger.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med forslag til valg av sakkyndig, og sikrer at sakkyndig har riktig kompetanse til å vurdere saken din.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din hjerneslagsak. Det kan være detaljer som skiller mellom et positivt og et negativt utfall.

Spørsmålet du må stille deg er om du ønsker at NPE skal foreta disse vurderingene uten at advokat kontrollerer NPE.

Vår erfaring er at når sakskomplekset er så sammensatt og komplisert som det er ved hjerneslagsaker, kan det ha avgjørende betydning at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at hjerneslaget gir rett til erstatning. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon. I en del tilfeller er det nettopp taleevnen som er rammet av hjerneslaget. I slike tilfeller kan du har krav på å få dekket utgifter til advokat.

✔ Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Christina

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

- Les mer om: Godkjent pasientskade? Snakk med oss.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

- Les mer om: Avslag på klagen hos Pasientskadenemnda? Snakk med oss.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

- Les mer om: Klage på vedtak fra NPE? Snakk med oss.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskadeerstatning. Jeg er veldig fornøyd å tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort. Dette har vært en lang å kompleks sak.
Men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte. Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikrings selskap, så jeg er meget god fornøyd.

Mange takk for god hjelp."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.
Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater