Alt om Pasientskadenemnda

En dame sitter i sengen med en kaffekopp. Foto

Pasientskadenemnda (PSN) er en selvstendig og uavhengig klagenemnd, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/01/2023

Hva er Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda (PSN) er en selvstendig og uavhengig klagenemnd, som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasientskadenemnda er en av fem nemnder som samlet utgjør Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (forkortet: Helseklage). Pasientskadenemnda holder til i Bergen.

Hvordan er Pasientskadenemnda sammensatt?

Pasientskadenemnda består av et sekretariat, selve nemnda og en rettssaksseksjon.

Sekretariatet

Sekretariatet består av saksbehandlere som er jurister samt en administrasjon. Sekretariatets hovedoppgave er å forberede klagene som skal behandles i nemnda.

I enkelte saker har nemnda delegert myndighet til sekretariatet. I slike saker kan sekretariatet selv treffe vedtak uten at saken behandles i nemnda.

Nemnda

Nemnda består av tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad. Såkalt 5-nemnd består av to jurister, to leger og én brukerrepresentant. 3-nemnd består av én jurist, én lege og én brukerrepresentant.

Nemndas sammensetning varierer og settes sammen fra et utvalg av 9 jurister, 10 leger og 6 brukerrepresentanter.

Rettssaksseksjonen

Består av advokater som prosederer sakene der Pasientskadenemnda blir saksøkt.

Hvordan foregår saksbehandlingen i Pasientskadenemnda?

Dersom NPE ikke finner grunnlag for å endre vedtaket, sendes saken med klagen til Pasientskadenemnda. Saken fordeles til en av saksbehandlerne i sekretariatet. Saksbehandler gjennomgår saken med særlig fokus på de forhold som er påklaget.

Saksbehandler er ansvarlig for at saken er tilstrekkelig opplyst. I enkelte tilfeller innebærer det at ytterligere dokumentasjon må innhentes. Det kan også være at saken din sendes til en ny sakkyndig for vurdering. Du har krav på å bli holdt orientert om fremdriften i saken og du kan hele tiden komme med nye innspill.

Når saksbehandler anser saken din tilstrekkelig utredet, utarbeides en skriftlig innstilling som sendes til nemndsmedlemmene omkring 4 uker før nemndsmøtet. Saksbehandler innstiller på et resultat ved oversendelsen til nemndsmedlemmene.

I nemndsmøtet møter nemndsmedlemmene og saksbehandler som kort redegjør for saken din og det resultat som det er innstilt på. Nemndsmedlemmene diskuterer saken og avsier vedtak. Du har ikke anledning til å delta i møtet, men du kan helt frem til møtet sende inn innspill/kommentarer til saken.

Vedtaket sendes til deg med en orientering om adgangen til å ta ut søksmål.

Når kan du forvente svar på klagen?

Pasientskadenemnda har de senere årene slitt med lang saksbehandlingstid.

Forventet saksbehandlingstid er nå 15 måneder i klagesaker som gjelder avslag på erstatning (erstatningsansvar) og 29 måneder i klagesaker som gjelder utmåling (erstatningsbeløp)

Klage på vedtak som gjelder erstatningsutmåling har lenger saksbehandlingstid (opp mot 33 måneder), mens klager som gjelder ansvarsgrunnlag har kortere saksbehandlingstid (omkring 20 måneder).

Det er dessverre lite vi kan gjøre for å påvirke saksbehandlingstiden. Enkelte saker gis likevel prioritet. Det er typisk de sakene som gjelder pasienter med begrenset gjenstående levetid.

Hva er sannsynligheten for at klagen fører frem?

Din sak må i likhet alle andre saker vurderes konkret. Det kan likevel være interessant å se på statistikken for medhold og avslag i Pasientskadenemnda.

I 2022 behandlet Pasientskadenemnda 2723 saker. Statistisk er det i overkant av 10 % som får medhold i Pasientskadenemnda.

Kan du gå til rettssak mot Pasientskadenemnda?

Det er først mulig å gå til rettssak når det foreligger endelig vedtak fra Pasientskadenemnda. Du kan altså ikke "hoppe" over behandlingen i Pasientskadenemnda og ta saken direkte til domstolen dersom du er misfornøyd med vedtaket fra NPE.

Søksmålsfristen er 6 måneder etter at du har mottatt vedtaket fra Pasientskadenemnda. Du kan da ta ut søksmål i den tingretten du sogner til, tingretten der skaden skjedde eller i Bergen der Pasientskadenemnda holder til.

Slik går det i rettssakene mot Pasientskadenemnda

Andel saker der saksøker (pasienten) har vunnet frem siste fem år:
201424 %
201532 %
201623 %
201732 %
201839 %
201931 %
202024 %
202119 %
202245 %

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

I utgangspunktet får du ikke dekket utgifter til juridisk bistand i klageomgangen. Unntaket er når klagen fører frem, da får du dekket nødvendige utgifter til advokat.

I tillegg kan du i særlige tilfeller få dekket dine advokatutgifter. Det kan typisk være dersom du har betydelige kommunikasjonsproblemer. Det er mulig å be nemnda om å ta stilling til spørsmål om dekning av advokatutgifter før slike utgifter faktisk er pådratt.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag

Sitat Natalie

"Fikk hjelp av Codex Advokat Oslo AS i min pasientskadesak.

Jeg ble representert av Advokat Line Naja Ronander som gjorde en fantastisk flott jobb for meg. Hun var imøtekommende , blid og veldig flink til å lytte på det jeg hadde å si, for så å bringe dette frem for Norsk Pasient erstatning. Jeg fikk til slutt en erstatning jeg ble godt fornøyd med.

Vil absolutt anbefale firmaet og denne advokaten til andre."

- Espen Teigen, klient i Codex Advokat

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater