Voldsoffererstatning

En mann og en dame gir hverandre en klem. Foto

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden fører til varig medisinsk invaliditet, er det viktig at du får erstatning for dette.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/02/2023

Kan du kreve voldsoffererstatning?

Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen selv. Det er imidlertid ofte slik at voldsofferet ikke får erstatning fra gjerningspersonen fordi vedkommende ikke har økonomiske midler eller ikke betaler for seg av andre grunner.

Da er det viktig å vite at du kan kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

ⓘ 
I en voldsoffererstatningssak kan det oppstå mange juridiske problemstillinger.

Rollen til våre advokater er å veilede deg trygt gjennom søknadsprosessen til Kontoret for voldsoffererstatning, og bistå deg med å få den erstatningen du har krav på.

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et offentlig forvaltningsorgan, som behandler erstatningskrav i medhold av voldsoffererstatningsloven. Likevel er det mange erstatningssøkere som opplever dette organet som en motpart fremfor et nøytralt og rettledende organ.

For at du skal ha rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning er det noen nærmere vilkår som må være oppfylt.

For det første må den straffbare handling som hovedregel krenke livet, helsen eller friheten. For det andre må den straffbare handlingen være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at kravet om voldsoffererstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen.

Videre må det være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen som har ført til personskaden, og som det søkes voldsoffererstatning for, har funnet sted.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å innhente dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for voldsoffererstatning er oppfylt.

Hvilke tap skal erstatningen dekke?

Dersom du har rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, kan du for det første kreve erstatning for skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen.

For det andre kan du kreve erstatning for påført inntektstap og fremtidig inntektstap som følge av skaden.

I tillegg kan den som har rett på voldsoffererstatning kreve ménerstatning, dersom skaden er varig og betydelig. Det vil da fastsettes en grad av varig medisinsk invaliditet målt i prosent.

Dersom den varige medisinske invaliditeten blir fastsatt til mindre enn 15 %, vil det ikke gi rett på ménerstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du har fått varig skade som følge av en straffbar handling, hjelper våre advokater deg med å få innhentet en spesialisterklæring fra en anerkjent spesialist, slik at du får en utredning av om du har krav på ménerstatning.

Voldsofferet kan også kreve oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisningserstatning skal dekke skade av ikke-økonomisk art.

Erstatningen fastsettes til et beløp som finnes rimelig for den voldte tort og smerte som voldsofferet er utsatt for.

Tort og smerte er et begrep for oppreisingserstatning.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Gjennom personskadeadvokater.no, eller vår hjemmeside codex.no, kan du få kontakt med erfarne advokater.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og bidrar til at du får den erstatningen du har krav på.

Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i krav om erstatning, aksepterer organet også å betale dine utgifter til advokat i rimelig og nødvendig utstrekning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater