PTSD – erstatning: Dine rettigheter

Personskade PTSD

I denne artikkelen gis en gjennomgang av hvilke rettigheter du har dersom du har pådratt deg PTSD som følge av en ulykke. Artikkelen fokuserer på diagnosen PTSD, men det er viktig å være klar over at også andre psykiske plager etter en ulykke enn PTSD kan gi rett på erstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for "Post Traumatic Stress Disorder" – på norsk posttraumatisk stresslidelse. PTSD er en psykisk diagnose hvor helt konkrete vilkår må være oppfylt før diagnosen kan stilles.

Diagnosen PTSD vurderes etter følgende konkrete kriterier/vilkår:

Traumekriteriet – Pasienten må ha vært utsatt for en belastende hendelse eller situasjon (enten kort eller langvarig) som er kjennetegnet ved å være usedvanlig truende eller katastrofal, og som høyst sannsynlig hos nesten enhver ville forårsake omfattende og sterk ubehagelige reaksjoner. Eksempler kan være ulykker, vold, tortur eller lignende.

Intrusjonskriteriet – Det må være vedvarende minner om eller "gjenopplevelse" av den belastende opplevelsen i form av påtrengende (intrusive) "flashbacks" (glimtvise opplevelser), levende minner, eller tilbakevendende drømmer; eller opplevelse av sterkt ubehag når pasienten utsettes for situasjoner eller omstendigheter som minner om eller er forbundet med den belastende hendelsen.

Unnvikelseskriteriet – Pasienten må unnvike – eller foretrekke å unngå om mulig – situasjoner eller omstendigheter som minner om eller er forbundet med den belastende hendelsen, uten at denne unnvikelselsestendensen var tilstede før han var utsatt for den belastende hendelsen.

Aktiveringskriteriet – Skadelidte må rent fysiologisk oppleve økt beredsskap. Én av de to følgende fenomener må være tilstede:

 1. Manglende evne til å huske, enten delvis eller fullstendig, noen viktige sider av tiden omkring da man var utsatt for hendelsen.
 2. Vedvarende symptomer på økt fysiologisk følsomhet eller aktivering, som vist ved tilstedeværelsen av to av de følgende:
 • a) Vanskeligheter med å falle i søvn eller forbli sovende etter å ha sovnet.
 • b) Irritabilitet eller sinneutbrudd.
 • c) Konsentrasjonsvanskeligheter.
 • d) Årvåkenhet, være "på vakt".
 • e) Overdreven skvettenhetsreaksjon for plutselige lyder eller lignende.

Tidskriteriet – Kriteriet b, c og d må alle være oppfylt innenfor 6 måneder etter at den belastende hendelsen fant sted, eller en belastende periode opphørte, for at diagnosesvilkårene anses være oppfylt.

Disse vilkårene/kriteriene er fastsatt i ICD-10 som er et internasjonalt diagnose-system utarbeidet av WHO, og omfatter de aller fleste sykdommer/lidelser.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Om diagnosevilkårene er oppfylt i forhold til PTSD er en medisinsk vurdering. Advokaten kjenner imidlertid diagnosevilkårene og kan vurdere om PTSD bør være et tema i dialogen med forsikringsselskapet.

PTSD utredning

Utredning av PTSD kan begynne med at du ber fastlegen om henvisning til psykolog/psykiater. Dermed kan du få nødvendig medisinsk utredning og behandling. Det kan være svært viktig å få hjelp i tidlig fase. I en eventuell erstatningssak kan det bli avgjørende bevis om du har oppsøkt hjelp innen 6 måneder, for å kunne dokumentere at tidskriteriet er oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Viser din journal at du etter ulykken har hatt plager som av dine behandlere betegnes PTSD, så vil advokaten angi overfor forsikringsselskapet at det kan være behov for å engasjere en psykolog/psykiater for vurdere diagnosen PTSD.

Vurderingen av om det er grunnlag for diagnosen PTSD som følge av en ulykke kan bare gjøres av spesialist i psykiatri/eventuelt psykologspesialist.

PTSD erstatning etter trafikkulykke

Trafikkulykker kan oppleves som svært alvorlige, og også innebære fare for liv og helse. Dersom du pådrar deg PTSD etter trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning for tapet som oppstår. Krav om erstatning rettes da mot bilforsikringen til bilføreren som hadde skyld i ulykken, eventuelt til ditt eget forsikringsselskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hvilke erstatningsposter som er aktuelle i en erstatningssak vurderes helt konkret i den enkelte sak. Advokaten vil bistå både med å avklare hvilke erstatningsposter som er aktuelle i din sak – i tillegg til å beregne erstatningen konkret.

PTSD er en diagnose som kan gi krav på menerstatning, erstatning for inntektstap, utgifter og oppreisning (erstatning for tort og svie).

For å få erstatning må du sannsynliggjøre at det er PTSD-diagnosen som gjør at du for eksempel ikke lenger klare å arbeide helt eller delvis. Det må være årsakssammenheng både mellom ulykken og skaden (her PTSD) og mellom skaden og det økonomiske tapet. Det er skadelidte som har bevisbyrden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten kjenner både jussen og diagnosevilkårene for PTSD og kan argumentere for årsakssammenheng i din sak.

PTSD erstatning etter yrkesskade

Yrkesskader kan være svært alvorlige, og du kan havne i flere situasjoner som oppleves som traumatiske. Dersom du har vært i en arbeidsulykke og pådratt deg PTSD som følge av dette, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Som ved PTSD etter trafikkulykker, kan du ved yrkesskade også kreve menerstatning, erstatning for inntektstap og utgifter dekket. Oppreisningserstatning er imidlertid ikke en aktuell erstatningspost etter yrkesskadeforsikringsloven.

Ved yrkesskade kan du søke om at NAV godkjenner skaden som yrkesskade. Godkjenner NAV skaden som yrkesskade utløser dette rettigheter hos NAV, bl.a. kan du søke refusjon fra NAV/Helfo av nødvendige behandlingsutgifter knyttet til behandling av yrkesskaden.

Videre beregnes NAV-ytelser mer fordelaktig ved godkjent yrkesskade enn ellers. Er skaden alvorlig nok kan du også søke både NAV og forsikringsselskapet om menerstatning.

PTSD erstatning som voldsoffer

Voldshendelser kan sette dype spor, og være svært traumatiske. Det er mange som rapporterer om utrygghet og PTSD-symptomer etter å ha opplevd vold, og det er viktig at du da går til behandling for å få kartlagt om du har PTSD, eventuelt andre psykiske plager. Som nevnt kan det være avgjørende bevis i en erstatningssak, om du har dokumentasjon på symptomer innen 6 måneder etter ulykken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Har du vært utsatt for vold gjennom en straffbar handling, så vil advokaten kunne veilede deg om hvordan du går frem for å søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Aktuelle erstatningsposter i en voldsoffersak kan være menerstatning, inntektstap, utgifter i tillegg til oppreisning.

PTSD erstatning og advokathjelp

PTSD er en diagnose som er svært belastende, og som ofte bidrar til en omveltning i livet - både privat og i arbeid.

Codex Advokat Oslo har lang erfaring med å bistå skadelidte med PTSD, og vi vet hvilke rettigheter du har.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Kreve erstatning for PTSD etter en trafikkulykke
 • Kreve erstatning for PTSD etter andre ulykker
 • Klage på avslag på PTSD erstatning
 • Bistå med å innhente vurdering og stille PTSD diagnose hos spesialist

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Fikk veldig god hjelp og bistand av Codex v/adv. Njaal Langsrud Vive og medarbeiderne i forbindelse med bilulykke/trafikkskade og påfølgende erstatningssak. Kan anbefales."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater