Dom: Erstatning for psykiske skade etter en trafikkulykke

En dame ligger i en sofa og holder hånden til hodet. Foto

Agder lagmannsrett avsa i september 2021 en dom (LA-2021-30202) som gjaldt krav på erstatning etter en trafikkulykke. Skadelidte hadde utviklet diagnosen paranoid psykose etter ulykken, og lagmannsretten skulle ta stilling til hvorvidt utvikling av en slik diagnose lå innenfor ansvaret til forsikringsselskapet – noe retten konkluderte med at var tilfellet. Dommen er et godt eksempel på at psykiske skadefølge etter en ulykke også er dekningsmessige under bilforsikringen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/11/2021

Trafikkulykken

Saken gjaldt krav på erstatning etter en trafikkulykke 14.9.2003, mot Tryg forsikring. Saksøker var sjåfør i en bil som var involvert i en front mot front-kollisjon.

Hun ble påført flere bruddskader, skade på lungene og en leverruptur. Nærmere tre år etter ulykken fikk hun i tillegg diagnosen Paranoid Psykose (ICD-10: F.22 – vrangforestillingsdiagnose).

Skadelidte var på ulykkestidspunktet bedriftsleder i en frisørsalong, men falt ut av arbeid etter ulykken og ble 100 prosent uføretrygd i 2008.

Forsikringssaken

For å kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet etter en ulykke, må det sannsynliggjøres en sammenheng mellom ulykken og skaden. I tillegg må det sannsynliggjøres en sammenheng skaden og det økonomiske tapet. Selv om dette kan sannsynliggjøres er forsikringsselskapet uten ansvar dersom skadeutviklingen er for uvesentlig eller inadekvat.

Tryg forsikring utbetalte erstatning for de fysiske plagene og dekket inntektstapet i en tidsbegrenset periode, men anførte at det ikke forelå en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og utvikling av psykosen, og dermed heller ikke det varige inntektstapet.

De mente at ulykken ikke var årsaken til diagnosen, men at den uansett måtte anses som en inadekvat skadefølge og dermed utenfor deres ansvar.

Lagmannsretten konkluderte med at skadelidte som følge av hjerneskaden hun ble påført under ulykken hadde en økt risiko for å utvikle en psykose. Videre viste lagmannsretten til at symptombildet talte for at det nettopp var en slik sammenheng mellom ulykken og skadelidtes diagnose. Det vises til rettens begrunnelse:

«Lagmannsretten har i denne vurderingen vektlagt at A i tiden før ulykken klart nok har vist en stor evne til å tåle belastninger av psykososial karakter som livet har påført henne. Hun har tross åpenbare stressorer i oppvekst og samliv i liten grad vært påvirket helsemessig.

Utover en kort samtalesesjon ved [DPS] i anledning samlivsbruddet i 1993, finnes ingen nedtegninger i journaler som tilsier at hun slet med psykiske plager forut for ulykken. Tvert imot synes perioden 1993 – 2003 å ha vært en periode i hennes liv der hun gjorde en vellykket karriere som alenemor, ikke var sykmeldt, førte et sosial liv og leverte slike faglige resultater at hun ble gitt den tilliten det innebar å få etablere en filial av frisørkjeden [virksomhet] i Kristiansand.»

Lagmannsretten konkluderte videre med at skaden var påregnelig, og viste til at også mer atypiske eller sjeldne skadeforløp er innenfor selskapets ansvar. Skadelidte vant med dette saken fullt ut.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi kan bistå deg med å klage på avslag fra forsikringsselskapet og ta saken inn for domstolen om det er nødvendig

Psykiske plager etter en trafikkulykke

Det er ofte vi møter skadelidte etter trafikkulykker som utvikler psykiske plager. Dette kan både gjelde utvikling av en psykisk lidelse på grunn av fysisk skade, som i overnevnte sak, men også utvikling av psykiske plager alene på grunn av traumet de har vært igjennom.

Dette kan resultere i diagnosen Post traumatisk stress lidelse (PTSD) som også er dekningsmessige under forsikringen.

Dessverre er det ikke uvanlig at forsikringsselskapet avslår erstatning for psykiske plager etter en trafikkulykke. Likevel viser overnevnte dom at utviklingen går rett vei og at psykiske plager etter en trafikkulykke skal likestilles med fysiske.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg overfor forsikringsselskapet og hjelper deg med å fremskaffe bevis for å sannsynliggjøre at den psykiske lidelsen skyldes trafikkulykken

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Karin

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp.

Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Krav om erstatning til forsikringsselskapet
 • Vurdere avslag på erstatning
 • Påklage et avslag på erstatning
 • Prøve et avslag for domstolen

Gjelder yrkesskade.

Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug. Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min. Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet. Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug.

-

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater