Erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet

Snoe making

Blir du utsatt for en trafikkulykke kan livet bli snudd på hodet. Du kan miste din ervervsevne, men en personskade kan også medføre reduksjon eller bortfall av din evne til å utføre tradisjonelt husarbeid, som for eksempel vedlikehold av bolig, snømåking, plenklipping og andre gjøremål i hjemmet. Det oppstår da spørsmål om du kan få erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/07/2016

Grunnlaget for å kunne kreve erstatning for tapt hjemmearbeidsevne er skadeerstatningsloven § 3-1. I bestemmelsen er det fastsatt "at med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen". Bestemmelsen kom inn i skadeerstatningsloven i 1973 og formålet med bestemmelsen var å styrke husmødres erstatningsvern.

I dagens samfunn er mange voksne både utearbeidene og hjemmearbeidene. Får man som følge av personskaden redusert både evnen til utearbeid og hjemmearbeid har man rett på erstatning for både tradisjonelt inntektstap og erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet.

Hvordan utmåles erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet?

Ved utmåling av hjemmearbeidserstatningen er det i utgangspunktet fire spørsmål man må ta stilling til. De fire spørsmålene er som følger:

  1. Hva omfattes av begrepet "arbeid i heimen"
  2. Hvilke fradrag som må gjøres for å komme frem til nettotapet
  3. Hvordan nettotapet skal verdsettes
  4. Hvor mange tapsår som skal legges til grunn.

Hva omfattes av begrepet "arbeid i heimen"?

Det typiske husarbeidet, slik som renhold, matlaging og vasking av klær mv. er kjernen av begrepet "arbeid i heimen". Inn under begrepet går også omsorg for barn, egeninnsats ved vedlikehold av eget hus, snømåking og hagearbeid ol. I juridisk teori hevdes det at også vedlikehold av hytte/fritidshus faller inn under begrepet.

Når man skal vurdere om noe faller inn under "arbeid i heimen" og således kan gi rett på erstatning, må det trekkes en grense mot arbeid som har mest karakter av å være hobbypreget fritidssyssel. Arbeid som har mest karakter av å være hobbypreget fritidssyssel får man ikke erstattet under hjemmearbeidserstatningen. Arbeid på fritidsbåt er et eksempel.

Hva skal det gjøres fradrag for?

Når man skal vurdere hva man har rett på i erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet må det for det første gjøres fradrag for det tapet som kan dekkes ved å oppfylle omfordelingsplikten. Omfordelingsplikten går ut på at skadelidte og dens hjemmeboende familie, for å begrense sitt tap, må akseptere en arbeidsomlegging i hjemmet. Det betyr at arbeidsoppgavene i hjemmet f.eks. omfordeles slik at skadelidte tar det lette husarbeidet som skadelidte klarer, mens skadelidtes partner tar tyngre husarbeid og vedlikehold.

Det må foretas en konkret vurdering av om og eventuelt hvordan arbeidsoppgavene kan omfordeles. I denne vurderingen kommer det inn ulike faktorer som boligens størrelse, partners alder, antall barn, barnas alder og omfanget av tekniske hjelpemidler.

Det legges til grunn i rettspraksis at siden hjemmearbeidet er fleksibilitet så er som regel skadelidte mer tilpasningsdyktig i forhold til å utføre gjøremål i hjemmet enn i relasjon til å utføre tradisjonelt inntektsgivende utearbeid.

Ved beregning av erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet må det også gjøres fradrag for offentlige ytelser. Det sentrale er om og eventuelt hvor mye skadelidte får av kommunal hjemmehjelp. Det må tas hensyn til hvor mange timer med kommunal hjemmehjelp skadelidte tilbys, hvilken egenandel skadelidte betaler for hjemmehjelp og hvilke type tjenester hjemmehjelpsordningen dekker.

Det erstatningsmessige er det hjemmearbeidstapet skadelidte har og som ikke dekkes inn ved omfordeling av arbeidsoppgavene i hjemmet eller ytelser fra det offentlige.

Hvordan fastsettes det hva skadelidte har rett på i erstatning?

Hjemmehjelpserstatningen skal i utgangspunktet fastsettes ut fra hva det koster å leie hjelp til det arbeidet skadelidte ikke lenger klarer utføre.

Etter rettspraksis er det imidlertid klart at det ved beregningen av erstatningen må legges til grunn det som i juridisk teori blir beskrevet som et neddempet hushjelpprinsipp. Med dette menes at utmålingen tar utgangspunkt i hva det vil koste å leie inn hjelp til å utføre tilsvarende tjenester, men at erstatningen må nedjusteres slik at den ligger innenfor den ulovfestede behovsstandarden sine naturlige og nøkterne rammer.

Hvor mange tapsår legges til grunn ved beregning?

Det kan være vanskelig å fastsette lengden på hvor lenge skadelidte har rett på erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet. De fleste personer ville også uten en personskade fått redusert hjemmearbeidsevne med alderen. Når funksjonsnedsettelsen skyldes alderdomssvekkelser er det ikke lenger årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og hjemmearbeidstapet.

I juridisk teori er det oppstilt som et veiledende utgangspunkt at skadelidte har rett på erstatning for hjemmearbeidstap til et sted mellom pensjonsalder og antatt dødsår.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Sitat Njaal

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
  • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
  • Vurdere spesialistvalg
  • Forhandle om erstatningsnivået
  • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

- Du får gratis førstekonsultasjon

- Du får informasjon om gangen i en personskadesak

- Du får innledende råd og anbefalinger i din sak

- Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater