Erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet

En mann måker snø med en måke. Foto

Blir du utsatt for en trafikkulykke kan livet bli snudd
på hodet. Du kan miste din arbeidsevne, men en personskade kan også medføre
reduksjon eller bortfall av din evne til å utføre tradisjonelt husarbeid, som
for eksempel vedlikehold av bolig, snømåking, plenklipping og andre gjøremål i
hjemmet. Det oppstår da spørsmål om du kan få erstatning for bortfall av evnen
til å arbeide i hjemmet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
28/04/2023

Tapt hjemmearbeidsevne etter skadeerstatningsloven

Grunnlaget for å kunne kreve erstatning for tapt hjemmearbeidsevne er skadeerstatningsloven § 3-1. I bestemmelsen er det fastsatt "at med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen". Bestemmelsen kom inn i skadeerstatningsloven i 1973 og formålet med bestemmelsen var å styrke husmødres erstatningsvern.

I dagens samfunn er mange voksne både utearbeidene og hjemmearbeidene. Får man som følge av trafikkskaden redusert både evnen til utearbeid og hjemmearbeid har man rett på erstatning for både tradisjonelt inntektstap og erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet.

Hvordan utmåles erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet?

Ved utmåling av hjemmearbeidserstatningen er det i utgangspunktet 4 spørsmål man må ta stilling til.

De 4 spørsmålene er som følger:

 1. Hva omfattes av begrepet "arbeid i heimen"?
 2. Hvilke fradrag som må gjøres for å komme frem til nettotapet?
 3. Hvordan nettotapet skal verdsettes?
 4. Hvor mange tapsår som skal legges til grunn?

Hva omfattes av begrepet "arbeid i heimen"?

Det typiske husarbeidet, slik som renhold, matlaging og vasking av klær mv. er kjernen av begrepet "arbeid i heimen". Inn under begrepet går også omsorg for barn, egeninnsats ved vedlikehold av eget hus, snømåking og hagearbeid ol. I juridisk teori hevdes det at også vedlikehold av hytte/fritidshus faller inn under begrepet.

Når man skal vurdere om noe faller inn under "arbeid i heimen" og således kan gi rett på erstatning, må det trekkes en grense mot arbeid som har mest karakter av å være hobbypreget fritidssyssel. Arbeid som har mest karakter av å være hobbypreget fritidssyssel får man ikke erstattet under hjemmearbeidserstatningen. Arbeid på fritidsbåt er et eksempel.

Hva skal det gjøres fradrag for?

Når man skal vurdere hva man har rett på i erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet må det for det første gjøres fradrag for det tapet som kan dekkes ved å oppfylle omfordelingsplikten. Omfordelingsplikten går ut på at skadelidte må akseptere en arbeidsomlegging av arbeidsoppgavene i hjemmet. Det betyr at arbeidsoppgavene i hjemmet eks. omfordeles slik at skadelidte tar det lette husarbeidet som skadelidte klarer, mens skadelidtes partner tar tyngre husarbeid og vedlikehold.

Det må foretas en konkret vurdering av om og eventuelt hvordan arbeidsoppgavene kan omfordeles. I denne vurderingen kommer det inn ulike faktorer som boligens størrelse, partners alder, antall barn, barnas alder, arten av arbeidsoppgaver og omfanget av tekniske hjelpemidler.

Domstolene har i sin praksis lagt til grunn at skadelidte anses mer omstillingsdyktig i relasjon til arbeidet i hjemmet enn i forhold til inntektsgivende arbeid. Dette fordi skadelidte og dens familie har full frihet til å organisere arbeidet i hjemmet.

Ved beregning av erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet må det også gjøres fradrag for offentlige ytelser. Det sentrale er om og eventuelt hvor mye skadelidte får av kommunal hjemmehjelp. Det må tas hensyn til hvor mange timer med kommunal hjemmehjelp skadelidte tilbys, hvilken egenandel skadelidte betaler for hjemmehjelp og hvilke type tjenester hjemmehjelpsordningen dekker.

Det erstatningsmessige er det hjemmearbeidstapet skadelidte har og som ikke dekkes inn ved omfordeling av arbeidsoppgavene i hjemmet eller ytelser fra det offentlige.

Hvordan fastsettes det hva skadelidte har rett på i erstatning?

Hjemmehjelpserstatningen skal i utgangspunktet fastsettes ut fra hva det koster å leie hjelp til det arbeidet skadelidte ikke lenger klarer utføre.

Etter rettspraksis er det imidlertid klart at det ved beregningen av erstatningen må legges til grunn det som i juridisk teori blir beskrevet som et neddempet hushjelpsprinsipp. Med dette menes at utmålingen tar utgangspunkt i hva det vil koste å leie inn hjelp til å utføre tilsvarende tjenester, men at erstatningen må nedjusteres slik at den ligger innenfor den ulovfestede behovsstandardens naturlige og nøkterne rammer.

Hvor mange tapsår legges til grunn ved beregning?

Det kan være vanskelig å fastsette lengden på hvor lenge skadelidte har rett på erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet. De fleste personer ville også uten en personskade fått redusert hjemmearbeidsevne med alderen. Når funksjonsnedsettelsen skyldes alderdomssvekkelser er det ikke lenger årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og hjemmearbeidstapet.

I juridisk teori er det oppstilt som et veiledende utgangspunkt at skadelidte har rett på erstatning for hjemmearbeidstap til et sted mellom pensjonsalder og antatt dødsår.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi bistår deg blant annet med:

 • Kontakten med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhenting og vurdering av dokumentasjon i saken
 • Vurdering av årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdering av spesialistvalg
 • Forhandling om erstatningsnivået
 • Vurdering av eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag

Sitat Njaal

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater