Skadeserstatningsloven § 3-1: Erstatning for skade på person

Dersom du har vært utsatt for en skade, og skal kreve erstatning, kan det være en stor fordel om du overlater arbeidet overfor forsikringsselskapet til en erfaren advokat. Ved personskader er det mange bestemmelser og vanskelige forhold som man må vurdere og ta stilling til.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
12/03/2021

Første ledd

Hovedregelen for utmålingen ved personskade følger av skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd, som sier at "erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden".

Utgangspunktet i erstatningsretten er at skadelidte skal ha rett til full erstatning for sitt økonomiske tap. Prinsippet definerer tanken bak erstatning, som er at skadelidte skal stilles i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.

Andre ledd

Det fremgår av bestemmelsens andre ledd at erstatning for tap i inntekt og framtidig erverv fastsettes særskilt og under hensyn til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid som med rimelighet kan ventes av ham på bakgrunn av hans evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering.

Bestemmelsen innebærer at skadelidte har en taps- og innretningsplikt og må derfor utnytte en eventuell restarbeidsevne på arbeidsmarkedet. Det er ofte vanskelig å vurdere om skadelidte oppfyller denne plikten da det er mange forhold som skal hensyntas.

Det fremgår dessuten av bestemmelsens andre ledd at arbeid i heimen likestilles med inntekt. Det innebærer at redusert evne til å arbeide i hjemmet som følge av en personskade, også gir grunnlag for å kreve erstatning.

Tredje ledd

I tillegg har skadelidte en plikt til å uttømme offentlige ytelser. Denne plikten er lovfestet i bestemmelsens tredje ledd.

Få bistand fra advokat

Har du blitt påført en skade vil vi anbefale at du tar kontakt med oss. Dette fordi erstatningssaker byr på mange og vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger.

Alle personskadesaker, og erstatningsutmåling i den forbindelse, må håndteres og vurderes individuelt for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingene knyttet til erstatningsutmålingen kan være både omfattende og komplekse, og det kan derfor være en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring og spesialisering innenfor området.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett ved påført personskade, og har egne dataprogrammer vi benytter ved erstatningsberegningene. Vi kan hjelpe deg med å beregne og formulere ditt erstatningskrav slik at du kan få den erstatningsutbetalingen du har krav på.

Erfaringsmessig lønner det seg å ta kontakt med en advokat dersom man har blitt utsatt for en personskade. Erstatningsutbetalingene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd finner du her.

For mer informasjon om advokatutgifter se: Advokatutgifter

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater