Skadeserstatningsloven

Personskade skadeerstatningsloven

Skadeserstatningsloven (LOV-1969-06-13-26) inneholder regler om erstatning for skade på person eller ting. Skadeserstatningsloven er inndelt i 6 kapitler. Kapittel 1 og 2 regulerer blant annet ulike former for ansvarsgrunnlag. Kapittel 3 omhandler erstatning for skade på personer, og regler om utmåling. Kapittel 4 omhandler erstatning for tingsskade og annen formuesskade. Kapittel 5 har regler om blant annet medvirkning og lemping. Kapittel 6 inneholder generelle avsluttende bestemmelser om blant annet lovens ikrafttredelse.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/01/2022

Skadeserstatningsloven – erstatningsreglene

Skadeserstatningsloven er generell, i den betydning at det finnes spesiallovgivning på enkelte rettsområder.

Eksempler på spesiallovgivning er:

I norsk erstatningsrett er det tre hovedvilkår som må være oppfylt for å ha krav på erstatning. Det må for det første foreligge et ansvarsgrunnlag, for det andre en skade eller økonomisk tap, og for det tredje må det være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden/tapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer om du oppfyller vilkårene for å ha krav på erstatning, og hvem det kan kreves erstatning fra.

Når det gjelder ansvarsgrunnlaget er de alminnelige ansvarsgrunnlagene ulovfestet. Dette er blant annet culpaansvaret/uaktsomhetsansvaret og ulovfestet objektivt ansvar.

Culpa-regelen kan etablere erstatningsansvar for uaktsomme handlinger. Det avgjørende under culpaansvaret er hvorvidt skadevolder kunne og burde ha handlet annerledes ut ifra de konkrete omstendighetene. Når det gjelder ulovfestet objektivt ansvar, har rettspraksis slått fast at det må vurderes hvorvidt skaden er utslag av en stadig, typisk og ekstraordinær risiko.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Er du påført en skade hjelper advokaten deg med å vurdere om du har rett på erstatning for skaden du er påført.

Skadeserstatningsloven kapittel 1

Skadeserstatningsloven kapittel 1 inneholder begrensninger og presiseringer for ansvar i visse særlige forhold. Det fremgår blant annet av § 1-1 at barns erstatningsansvar, som følge av forsettlig eller uaktsom skadeforvoldelse, begrenses til det som finnes "rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers".

Det fremgår videre av § 1-2 at foreldre, etter nærmere vilkår, kan pålegges erstatningsansvar for sine barns skadeforvoldelse. § 1-3 fastslår at sinnssykes ansvar beror på en rimelighetsvurdering. § 1-4 omhandler ansvar for nødhandlinger, § 1-5 gjelder ansvar for dyr og § 1-6 gjelder ansvar for skade voldt ved korrupsjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Er du påført en skade av et barn eller et dyr hjelper advokaten deg med å vurdere om du har rett på erstatning fra barnets foreldre eller dyrets eier.

Skadeserstatningsloven kapittel 2

Skadeserstatningsloven kapittel 2 omhandler blant annet arbeidsgivers og arbeidstakers erstatningsansvar.

Den viktigste bestemmelsen er § 2-1, og fastslår at arbeidsgiver som hovedregel er ansvarlig for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt av arbeidstaker i arbeid. Dette er i mange tilfeller en svært viktig regel for skadelidte.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Er du påført en skade av en arbeidstaker hjelper advokaten deg med å vurdere om du har rett på erstatning fra arbeidsgiver.

Skadeserstatningsloven kapittel 3

Når det gjelder vilkåret om skade/økonomisk tap, er det skadeserstatningsloven kapittel 3 som omhandler skade på person, og kapittel 4 som omhandler skade på ting og annen formuesskade.

Hovedregelen, og ofte den viktigste bestemmelsen, er § 3-1 som fastslår at skadelidte har krav på erstatning for påført tap, fremtidig tap og utgifter som følge av personskaden.

Skadelidte har altså krav på full erstatning for sitt økonomiske tap.

Dette innebærer at skadelidte skal stilles i samme økonomiske posisjon som om skaden tenkes bort. Hovedregelen om full erstatning begrenses blant annet av hva som er rimelig og nødvendig.

I tillegg til erstatning for økonomisk tap, fastslår § 3-2 at skadelidte også har krav på menerstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art.

Dersom du er under 16 år og har vært utsatt for en skade, kan du har krav på såkalt barneerstatning. Dette kan du lese mer om i § 3-2a.

Paragraf 3-4 omhandler erstatning for en persons død, og fastslår at etterlatte kan ha krav på erstatning for tap av forsørger. Det følger videre av § 3-5 at skadelidte, eller etterlatte, i visse tilfeller kan ha krav på oppreisningserstatning fra skadevolder.

Det er imidlertid krav om forsettlig eller grovt uaktsom opptreden fra skadevolders side.

Skadeserstatningsloven kapittel 4

Skadeserstatningsloven kapittel 4 omhandler som nevnt erstatning for tingsskade og annen formuesskade. Hvis slik skade kan dekkes av forsikring, følger det av § 4-2 at erstatningskravet bare kan rettes mot skadevolder hvis skaden er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt, eller i skadevolders arbeid.

Hvis skadelidte likevel krever dekning gjennom forsikring i et slikt tilfelle, fastslår § 4-3 at forsikringsselskapet har mulighet til å kreve regress fra ansvarlig skadevolder.

Skadeserstatningsloven kapittel 5

Skadeserstatningsloven kapittel 5 omhandler blant annet medvirkning og lemping. Det følger av skadeserstatningsloven § 5-1 at erstatningen kan settes ned eller falle bort, dersom skadelidte har medvirket til skaden. I tillegg til vurdering av skyld, må det foretas en helhetsvurdering av forholdene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Er du påført en personskade hjelper advokaten deg med å vurdere hva du har krav på i erstatning, og fremsette et begrunnet erstatningskrav.

På noen rettsområder er medvirkning nærmere regulert i spesiallovgivningen. Videre fastslår § 5-2 at erstatningsansvaret i noen tilfeller kan lempes hvis ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Anfører forsikringsselskapet at ditt erstatningskrav skal avkortes, fordi du selv har medvirket til skaden, vil advokaten bistå med å vurdere om det er grunnlag for avkortning og størrelsen på avkortningen.

En viktig regel for skadelidte i mange tilfeller er skadeserstatningsloven § 5-3. Denne bestemmelsen fastslår hovedregelen om at ved flere ansvarlige skadevoldere, svarer en for alle og alle for en for hele skaden (solidaransvar).

De som eventuelt betaler erstatning, kan i etterkant gjøre krav gjeldende mot de øvrige ansvarlige for deres andel.

Erstatningsregler utenfor skadeserstatningsloven

I denne artikkelen er det forsøkt å gi oversikt over reglene i skadeserstatningsloven. Det er imidlertid mange kompliserte juridiske problemstillinger som vi ikke har gått nærmere inn på. Les gjerne mer om erstatningsreglene ved de enkelte rettsområdene som trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og voldsoffer, på våre fagområder.

I tillegg til erstatningsregler som gjelder personskade, finnes det også svært omfattende regulering av erstatningsansvar for andre interesser. Du finner blant annet mer informasjon om erstatning ved fast eiendom og entrepriseforhold på eiendomsadvokater.no og entrepriserettsadvokater.no.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Margrethe

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater