Skadeserstatningsloven § 5-2: Lemping

En dame smiler til kamera. Foto

Skadeserstatningsloven § 5-2 omhandler retten til lemping av erstatningsansvar. Dette innebærer at erstatningsansvaret kan helt eller delvis reduseres hvis nærmere vilkår er oppfylt. Denne artikkelen omhandler lemping etter skadeserstatningsloven § 5-2, og reglene for dette.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
11/01/2022

Lemping av erstatningsansvar

I noen tilfeller vil den erstatningsansvarlige kunne hevde at det er grunnlag for lemping av erstatningsansvaret jf. skadeserstatningsloven § 5-2. Dersom vilkårene for lemping er oppfylt, kan det bety at du får vesentlig lavere erstatning, eller ikke erstatning i det hele tatt.

ⓘ 
Lemping kan gi store økonomiske konsekvenser for deg som skadelidt.

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hvis du for eksempel har vært utsatt for en fritidsulykke, og den som er ansvarlig hevder at det er grunnlag for lemping av erstatningsansvaret, er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Det kan ha store økonomiske konsekvenser hvis erstatningspostene du har krav på bortfaller med grunnlag i anførsel om lemping etter skadeserstatningsloven § 5-2. Det må samtidig fremheves at lemping er en unntaksregel med snever rekkevidde.

Ansvaret kan lempes med bakgrunn i to ulike begrunnelser. Den første er av hensyn til skadevolder, og den andre er begrunnet med forhold hos skadelidte. Dette gjennomgås nærmere nedenfor.

Lemping – Urimelig tyngende for den ansvarlige

Det følger av skadeserstatningsloven § 5-2 at erstatningsansvaret kan lempes dersom ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige. Dette innebærer at det er hensynet til skadevolder som vurderes, og dens interesser som blir avgjørende for eventuell lemping av ansvaret.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg som skadevolder med å kartlegge om du kan ha grunnlag for lemping.

Dette alternativet er ikke særlig aktuelt dersom den ansvarlige er et forsikringsselskap.

Det skal svært mye til for at et økonomisk ansvar er urimelig tyngende for et forsikringsselskap.

Hensynet til den ansvarlige er imidlertid mer fremtredende hvis det er snakk om ansvar for skade som burde eller skulle vært forsikret. Dette kan for eksempel være en leieboer som ved et uhell brannskader boligen som eieren ikke har forsikret.

Hvis det er grunnlag for lemping etter skadeserstatningsloven § 5-2, kan erstatningsansvaret enten reduseres, eller falle helt bort etter hva som finnes rimelig i det konkrete tilfellet.

Lemping – Rimelig at skadelidte bærer skaden

Det følger av skadeserstatningsloven § 5-2 at erstatningsansvaret kan lempes dersom det er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden. Dette innebærer at det er forhold hos skadelidte som vurderes, og dens interesser som blir avgjørende for eventuell lemping av ansvaret.

Dette alternativet er heller ikke særlig aktuelt dersom den ansvarlige er et forsikringsselskap.

Det kan imidlertid være aktuelt å bruke regelen dersom skadelidte har forsikring som dekker skaden.

Hvis skadelidte derimot er skyld i skaden er det mer nærliggende å vurdere skadeserstatningsloven § 5-1: Den skadelidtes medvirkning og eventuell avkortning av erstatningen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Håvard B

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke.
Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag. Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning. Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.
Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater