Forsikringsrett

Personskade Forsikringsrett

Forsikringssaker har stor betydning for de involverte. Sakene kan reise kompliserte problemstillinger, og dreier seg ofte om store verdier. Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser selv, og de som rammes av en skade føler ofte behov for bistand. En dyktig og spesialisert advokat vil være en god støttespiller, og kan være med å sikre at du får den erstatningen du har krav på.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
18/02/2022

Våre fagområder innen forsikringsrett

Våre advokater kan bistå i alle typer forsikringssaker, både for bedrifter og privatpersoner. Codex Advokat har flere advokater som er spesialisert på forsikringsrett og erstatningsrett, og vi har til enhver tid saker mot alle forsikringsselskapene. Vi har advokater med både spesialutdanning i forsikringsrett fra universitet, og arbeidserfaring fra landets største forsikringsselskaper.

Våre advokater har spesialkompetanse på alle typer forsikring, både skadeforsikringer og personforsikringer.

Forsikringsrett har blitt et svært spesialisert fagområde, noe som også preger advokatmiljøet.

Advokatene som jobber med forsikringsrett er dermed også svært spesialisert, både de advokatene som bistår forsikringsselskapene og de som bistår de skadelidte.

Codex Advokat har først og fremst spesialisert seg på å bistå de skadelidte og kundene i deres sak mot forsikringsselskapene, og vi er blant landets største fagmiljøer på denne type saker. Vi kan bistå i alle faser av forsikringssaken, både i vurderingen av hvilken forsikring som bør tegnes og ved skadeoppgjøret når skaden først har skjedd. De fleste av våre saker dreier seg om ansvarsforsikring på personnivå, som trafikkskader, yrkesskader og andre erstatningsansvar ved personskade. Vi har også særskilt kompetanse i skadeoppgjør etter brannskader, vannskader og andre naturskader samt transportskader. I tillegg bistår vi i rene forsikringsavtaler for privatpersoner og bedrifter ved tyveri, underslag, korrupsjon med mer. Vår omfattende arbeid med forsikringsrettslige tema gjør at vi har solide kunnskaper og erfaring med kompliserte forsikringsrettslige problemstillinger.

Særlig ser vi at forsikringsselskapene i enkelte saker hevder at forsikringsutbetalingen skal reduseres på grunn av forhold på skadelidtes side, som svik, medvirkning og at det foreligger andre årsaker til skaden en hva som er dekningsmessig under forsikringsavtalen. Her kommer vår kompetanse svært god med, og vi kan gi profesjonell bistand innen hele spektret av forsikringsretten.

Hva skal en forsikringsdekning omfatte

Forsikring er ofte knyttet til de største verdiene. Dette gjelder både personforsikringer og skadeforsikringer. Personforsikringer gjelder liv og helse for deg selv eller dine nærmeste, og for de ansatte i bedrifter. Skadeforsikringene gjelder store materielle verdier, for eksempel eiendom og bolig. For bedrifter og næringsdrivende vil ofte selve virksomheten være det viktigste, og forsikringer som ansvarsforsikring og avbruddsforsikring er helt avgjørende.

Bedrifter og næringsdrivende har en rekke forsikringer, både skadeforsikringer og personforsikringer. Det er viktig å være bevisst på hvilke forsikringer man trenger, og det kan være behov for veiledning for å få riktig dekning. Det er helt avgjørende å sikre de de sentrale verdiene, og sørge for tilstrekkelig forsikring. Samtidig er det ikke nødvendig å betale for mer enn det som trengs.

Når skaden først har skjedd, vil det oppstå store og kompliserte problemstillinger. Situasjonen er også ofte preget av skaden, og det kan være behov for bistand fra en advokat med spesialkompetanse på forsikringsrett. Våre advokater kan bistå i alle faser av dialogen med forsikringsselskapet. Vi har spesialkompetanse på alle typer forsikringer for alle bransjer blant annet yrkesskadeforsikring, sykeavbruddsforsikring, ansvarsforsikring, avbruddsforsikring, kriminalitetsforsikring, produktansvar, transportforsikring, spedisjon-/speditøransvarsforsikring, i tillegg til forsikring av bygning og eiendeler.

For privatpersoner vil de største verdiene normalt være knyttet til fast eiendom, særlig boligen. En skade i boligen vil ramme hele husstanden, og ha stor økonomisk betydning. Hele situasjonen vil være preget av skaden, og mange føler behov for bistand fra advokat.

Advokatbistand forsikringsrett

Har du en forsikringssak kan våre advokater bistå deg gjennom hele saken, og hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på. Dette gjelder både som privatperson eller som representant for en bedrift.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at de færreste forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand, og man må derfor være forberedt på å dekke disse utgiftene selv. Hvis det blir uenighet med forsikringsselskapet, og det oppstår en tvist, vil imidlertid de fleste ha en rettshjelpsforsikring som kan dekke utgifter til juridisk bistand i tvisten.

Codex Advokat har også spisskompetanse på personskadeerstatning, både etter trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater