Forsikringsrett

En dame sitter på bakken sammen med en hund. Foto

Forsikringssaker har ofte stor betydning for de involverte og sakene kan reise kompliserte problemstillinger. Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser, og de som rammes av en skade føler ofte behov for bistand. En advokat som er spesialisert i forsikringsrett vil kunne være en god støttespiller, og vil sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/10/2022

Ulike typer forsikringer

Det finnes en rekke ulike forsikringer som du kan tegne som privatperson og for bedrifter. Noen forsikringer er du lovpålagt å tegne, men de fleste forsikringer velger du selv om du har behov for.

Personforsikringer er forsikringer som dekker liv og helse for deg selv eller dine nærmeste, og det finnes en rekke ulike personforsikringer.

Barneforsikring

Rammes ditt barn av en skade eller sykdom som medfører en varig skade vil en barneforsikring kunne sikre ditt barn en erstatningsutbetaling.

Forsikring for kritisk sykdom

Dessverre vil noen av oss bli rammet av alvorlig sykdom. Det tilbys forsikringer som du kan tegne og som gir rett på erstatningsutbetaling dersom du får en av de nevnte diagnoser. En forsikring for kritisk sykdom kan således sikre en engangsutbetaling etter at diagnosen er fastsatt.

Uføreforsikring

Rammes du av en ulykke eller sykdom så kan det medføre langvarig sykefravær. I Norge er vi heldige og har gode sykepengerettigheter, men opplever du sykdom som medfører sykefravær utover 1 år så vil det for de fleste medføre et stort inntektstap. Mens du er frisk bør du derfor tenke igjen om du er i en slik økonomisk situasjon at langvarig sykefravær vil kunne medføre en vanskelig økonomisk situasjon, f.eks. fordi du har en stor gjeldsbyrde.

Vil langvarig sykefravær medføre en vanskelig økonomisk situasjon så bør du undersøke om en uføreforsikring bør tegnes. Vilkår for utbetaling under uføreforsikringer er noe ulike, så det bør velges en uføreforsikring som best dekker dine behov. Felles for uføreforsikringer er at de kan gi rett på erstatning ved langvarig ervervsuførhet.

Reiseforsikring

Skal du på reise er det lurt å ha en reiseforsikring. En reiseforsikring dekker blant annet medisinsk behandling og hjemtransport dersom du blir syk mens du er på reise. Ofte er det også en integrert ulykkesforsikring som gir rett på erstatning dersom du på reise utsettes for en ulykke som medfører en varig personskade.

Under reiseforsikringen kan du også få dekket utgifter du har hatt til flybilletter, leiebil og hotell dersom turen må avlyses som følge av sykdom.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan gi deg rett på erstatning dersom du utsettes for en ulykke som medfører en varig personskade.

Hus og innboforsikring

Dersom du som privatperson eier egen bolig bør du ha en husforsikring. Husforsikringen vil blant annet gi deg rett på erstatning dersom din bolig rammes av en brann.

En innboforsikring vil sikre ditt innbo som klær, møbler, smykker elektriske apparater osv.

Forsikringer for bedrifter

Bedrifter og næringsdrivende kan tegne ansvarsforsikring og avbruddsforsikring.

For noen yrkesgrupper, særlig for rådgivere som f.eks. advokater og eiendomsmeglere er du lovpålagt å tegne ansvarsforsikring for det ansvaret du kan komme i dersom rådgivningen du gir ikke er forsvarlig.

Har du ansatte er det lovpålagte forsikringer som må tegnes som f.eks. lovpålagt yrkesskadeforsikring for de ansatte.

Personalforsikringer

Gunstige forsikringer for de ansatte er goder som de ansatte setter pris på. En del arbeidsgivere velger derfor å tegne personalforsikringer som gir en bedre dekning enn de lovpålagte forsikringene som arbeidsgiver må ha.

Hva dekker en forsikring?

Det er ulikt hva de ulike forsikringene dekker. Du kan f.eks. kjøpe ulike reiseforsikringer. Noen reiseforsikringer kommer til anvendelse så snart du har forlatt ditt eget hjem, mens andre reiseforsikringer kun kommer til anvendelse dersom du er på reise med overnatting.

Hva forsikringen du har tegnet dekker reguleres i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene. Ved å lese forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene vil du kunne se hva forsikringen dekker og ikke dekker.

Når du skal sammenligne pris på forsikringer eller avgjøre om dine forsikringer er tilstrekkelige så er det viktig å se etter hva forsikringen faktisk dekker og ikke dekker.

Hvilke tvister kan oppstå?

Selv om du har tegnet forsikringer så kan det oppstå uenighet med forsikringsselskapet.

Skader du deg og du har en ulykkesforsikring kan forsikringsselskapet mene at hendelsen ikke er en ulykke, fordi det ikke har skjedd en plutselig og uventet ytre hendelse.

I forbindelse med en ulykkesforsikring kan det også oppstå uenighet om skadens størrelse, altså hvilken varig medisinsk invaliditet du er påført. Hvilken medisinsk invaliditet du er påført er avgjørende for erstatnings størrelse.

Blir det brann i din bolig kan det oppstå uenighet med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret.

Har du tegnet forsikring for kritisk sykdom så kan det oppstå uenighet om sykdommen du er påført oppfyller en av de nevnte diagnosene som gir rett på erstatning.

Oppstår sykdommen kort tid etter tegning av forsikringen kan forsikringsselskapet anføre at sykdommen ikke gir rett på erstatning, fordi det er tatt forbehold mot dekning av sykdom som oppstår kort tid etter tegning av forsikringen.

I enkelte saker anfører også forsikringsselskapet at forsikringsutbetalingen skal reduseres på grunn av forhold på skadelidtes side, som svik eller medvirkning.

Hva gjør våre advokater for deg?

Har du tegnet forsikringer som er aktuelle, men forsikringsselskapet gir avslag på erstatningsutbetaling så kan en advokat bistå med å vurdere om avslaget er korrekt eller om avslaget bør angripes.

Får du tilbud om et erstatningsoppgjør så kan det være vanskelig å kontrollere tilbudet du får fra forsikringsselskapet, f.eks. om den fastsatte medisinske invaliditeten bør godtas. En advokat kan bistå med å vurdere om erstatningsoppgjøret du tilbys er et riktig oppgjør.

Bør du få bistand fra advokat?

Når skaden først har skjedd vil det kunne oppstå store og kompliserte problemstillinger. Det vil da ofte være å anbefale at du får bistand fra en advokat med spesialkompetanse på forsikringsrett.

Har du en forsikringssak kan våre advokater bistå deg gjennom hele saken, og hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på. Dette gjelder både som privatperson eller som representant for en bedrift.

Hvis det blir uenighet med forsikringsselskapet, og det oppstår en tvist, vil de fleste ha en rettshjelpsforsikring som kan dekke utgifter til juridisk bistand i tvisten.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater