Erstatning under ulykkesforsikring

En mann i rullestol spiller basketball

Erstatning for varig medisinsk invaliditet som følge av personskade utbetales som en engangssum, og størrelsen på erstatningen avhenger både av skadens omfang – varig medisinsk invaliditet – og hvilken forsikringssum som er avtalt med forsikringsselskapet. Men hvilke vilkår må være oppfylt for å ha rett til utbetaling?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/04/2022

Hva er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring er en forsikring som du tegner i et forsikringsselskap, og som kan gi rett til økonomisk kompensasjon dersom du blir utsatt for en ulykke som medfører personskade.

Mange tegner privat ulykkesforsikring, men det er viktig å være oppmerksom på at du i tillegg kan være omfattet av kollektive ordninger via arbeidsgiver, fagforening eller et idrettslag. Flere kollektive ulykkesforsikringer dekker også familien. Blir du utsatt for en ulykke er det derfor viktig å klarlegge hvilke forsikringsordninger du kan være omfattet av.

Når kan du ha rett til erstatning under ulykkesforsikringen?

Vilkårene for å ha rett til utbetaling under en ulykkesforsikring vil fremgå av forsikringsbeviset ditt og forsikringsvilkårene.

En vanlig forutsetning er at du har vært utsatt for en ulykke som medfører personskade. Ulykke defineres ofte som en plutselig og uventet ytre hendelse, og det er viktig å være oppmerksom på at ulykkesbegrepet i forsikring ikke nødvendigvis samsvarer med hva mange normalt vil oppfatte som en ulykke. Det er imidlertid klart at belastningslidelser og sykdommer som har utviklet seg over tid ikke vil omfattes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du får avslag under ulykkesforsikring fordi forsikringsselskapet mener at hendelsen ikke anses som en "ulykke", vil våre advokater hjelpe deg med å vurdere saken og eventuelt bistå deg med å påklage avslaget fra forsikringsselskapet.

Ofte er det også unntak for personskade som har oppstått under risikofylte aktiviteter, slik som for eksempel fallskjermhopping. Derfor kan det være lurt å undersøke hva forsikringen omfatter før den tegnes, og eventuelt tegne tilleggsforsikringer.

Hva dekker ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring dekker som regel:

 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
 • Erstatning ved behandlingsutgifter
 • Erstatning ved dødsfall

Hvordan beregnes erstatning under en ulykkesforsikring?

Erstatning for varig medisinsk invaliditet som følge av personskade utbetales som en engangssum, og størrelsen på erstatningen avhenger både av skadens omfang – varig medisinsk invaliditet – og hvilken forsikringssum som er avtalt med forsikringsselskapet.

Det har altså ingen betydning om man er arbeidsfør eller ikke ved denne type forsikring.

Varig medisinsk invaliditet (VMI) vurderes av en legespesialist, som ofte er rådgivende lege i forsikringsselskapet eller en ekstern spesialist som man kommer til enighet med forsikringsselskapet om å benytte. VMI fastsettes som en prosentsats ved å sammenligne skaden med relevante punkter i invaliditetstabellen, og baseres ofte i stor grad på skjønn.

Graden av VMI i prosent angir hvor stor del av forsikringssummen du vil ha krav på. Har du eksempelvis en VMI på 10 prosent og en forsikringssum på kr. 1.000.000,-, vil du ha rett til kr. 100.000,- i utbetaling fra ulykkesforsikringen.

Fordi fastsettelsen av VMI er avgjørende for utbetalingens størrelse, kan valget av spesialist ha stor betydning for hvilken erstatningsutbetaling du ender opp med.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom det blir aktuelt å innhente sakkyndig erklæring for vurdering av VMI, hjelper våre advokater deg med å velge en spesialist som er grundig og vurderer skadeomfanget på riktig måte, slik at du får mest mulig utbetalt under forsikringen.

Har du flere ulykkesforsikringer hvor forsikringsvilkårene er innfridd, vil du ha rett til utbetaling for VMI under alle forsikringene.

Hvorfor bør du ha ulykkesforsikring for familien?

Tegner du ulykkesforsikring vil det kunne sikre deg økonomisk dersom du eller noen i familien blir rammet av ulykke og påført personskade. En ulykkesforsikring vil også kunne gi en viktig tilleggsutbetaling dersom man skulle bli utsatt for ulykke på jobb eller i trafikken.

Hva er konsekvensen av å ikke ha ulykkesforsikring?

Mange ulykker inntreffer i hjemmet eller på fritiden uten at noen kan klandres for ulykken. Uten ulykkesforsikring vil du i slike tilfeller ikke ha rett til økonomisk kompensasjon for skaden du er påført.

Hva bør du gjøre hvis du blir utsatt for en ulykke?

 1. Sørg for å melde skaden til forsikringsselskapet så raskt som mulig, ettersom fristen for å melde om skaden er ett år fra ulykken. Oversittes fristen kan du risikere å få avslag på forsikringsutbetaling.
 2. Sikre at hendelsesforløpet blir dokumentert og angitt så presist som mulig til forsikringsselskapet. Hvordan hendelsesforløpet beskrives vil ha betydning for om hendelsen anses som en ulykke etter forsikringsvilkårene.
 3. Oppsøk lege raskt etter ulykken, og jevnlig ved vedvarende plager. Det er viktig å sørge for at plagene blir dokumentert i journal. Dette vil ha betydning både for vurderingen av om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og for fastsettelsen av VMI.

Får du dekket advokatutgifter?

Mange har rettshjelpsforsikring i innboforsikringen. Oppstår det tvist med forsikringsselskapet, for eksempel dersom du gis avslag på erstatning eller det er uenighet om skadens omfang, vil du ved rettshjelpsdekning ha rett til å få dekket deler av utgiftene for at en advokat hjelper deg overfor forsikringsselskapet.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater