Arv og forsikring

En mann og en hund sitter i bagasjeluken til en bil og koser

Har man vært utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade og blitt påført en personskade, har man rett på erstatning fra bilens ansvarsforsikring eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Det er den som har blitt påført en personskade som har rett på erstatning fra forsikringsselskapet. Behandlingen av en personskadesak kan ta lang tid , noen ganger flere år. Enkelte ganger skjer det at skadelidte dør før erstatningssaken er gjort opp. Hva skjer med erstatningskravet dersom skadelidte dør før personskadesaken er gjort opp? Går erstatningskravet i arv til skadelidtes arvinger?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/09/2022

Hvem får du erstatning fra etter en trafikk- eller yrkesskade?

I Norge er alle motorvogner lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke, har man rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.

I Norge er også alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir man skadet på jobb har man rett på erstatning fra forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver hadde yrkesskadeforsikring da yrkesskaden skjedde.
Dersom skadelidte dør under behandlingen av erstatningssaken blir spørsmålet om erstatningskravet skadelidte hadde mot bilens ansvarsforsikring eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring går i arv til skadelidtes arvinger, eller om erstatningskravet blir borte samtidig med at skadelidte dør. Dette er ulikt for de ulike erstatningspostene, og det må derfor kort nevnes hvilke erstatningsposter som kan være aktuelle etter en trafikkulykke eller yrkesskade.

Arvinger kan tre inn i avdødes erstatningskrav mot ansvarlig forsikringsselskap.

Hvilke erstatningsposter er aktuelle etter en trafikkulykke eller en yrkesskade?

Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke eller yrkesskade kan man ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningspostene man kan få erstatning for er påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og noen ganger også oppreisning.

Hvilke erstatningsposter kan overføres ved arv?

Erstatning som alt er utbetalt til skadelidte før skadelidte dør skaper ingen problemer. Spørsmålet om arv av erstatningskrav oppstår for de erstatningspostene/den delen av erstatningen som ikke er utbetalt til skadelidte når skadelidte går bort.

Når det gjelder skadelidte sitt inntektstap så må det skilles mellom inntektstap som skadelidte har hatt før skadelidte går bort og inntektstap skadelidte ville ha hatt i fremtiden dersom skadelidte ikke hadde gått bort.

Høyesterett har slått fast at erstatning for fremtidig inntektstap ikke kan overføres ved arv. Høyesterett tok ikke stilling til de øvrige erstatningspostene, men vi mener at skadelidtes sitt inntektstap som er oppstått/påført før skadelidte dør, men ikke er utbetalt, overføres til skadelidtes arvinger.

For påførte og fremtidige merutgifter og tapt hjemmearbeidsevne er vi av den oppfatning at tilsvarende gjelder, nemlig at utgifter som er pådratt før skadelidte dør overføres til arvingene, mens erstatningskrav for fremtidige utgifter ikke overføres ved arv.

For krav om menerstatning og oppreisning er det gitt uttrykkelig, og særskilte regler i skl. § 3-10 andre punktum for at krav om dette kan overføres ved arv. Et krav om menerstatning eller oppreisning går i arv bare hvis det er godkjent eller gjort gjeldende ved søksmål før skadelidte er gått bort.

Erstatning for påført tap frem til skadelidte dør kan overføres ved arv.

Forsørgertapserstatning

Hvis etterlatte var forsørget av avdøde, blir kravet om personskadeerstatning for skadelidte avløst av et krav om forsørgertapserstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper du som arving med å håndtere erstatningssaken ovenfor forsikringsselskapet.

Alle personskader etter trafikkulykker og yrkesskader må håndteres individuelt og på riktig måte for at skadelidte skal få den erstatningen skadelidte har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning. Forsikringsselskapet til det ansvarlige kjøretøyet eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken, jfr. vår artikkel om dekning av advokatutgifter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater jobber for at forsikringsselskapet dekker dine advokatkostander i saken.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater