Force majeure - Hva betyr det?

En paraply ligger på våt asfalt. Foto

Begrepet "force majeure" dateres tilbake til Romerretten, dvs. rettssystemet som ble utviklet i antikkens Roma (400-tallet fvt til 400-tallet evt). Men hva betyr egentlig force majeure, og hva har dette begrepet å gjøre med avtaler og kontrakter?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/02/2023

Hva er force majeure? [Definisjon]

Force majeure betyr uovervinnelig kraft.

Utgangspunktet for avtaler/kontrakter er klart, avtaler skal overholdes. Men force Majeure beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge, som gjør det umulig for en kontraktspart å oppfylle sin del av avtalen.

Som typiske eksempler på slike ekstraordinære hendelser er:

 • Naturkatastrofer
 • Krig
 • Streik
 • Opprør

Nå også koronapandemien.

Koronapandemien aktualiserer spørsmålet om force majeure og erstatningsansvar

Ofte har kontrakter en force majeure klausul. Har avtalen en slik klausul kan det være definert i avtalen hvilke årsaker som kan bli godkjent som en force majeure hendelse. Partene kan for eksempel regulere at koronapandemien og tiltak i den sammenheng skal, eller ikke skal, utgjøre force majeure hendelser.

Hvis force majeure begrepet ikke er nærmere definert i kontrakten må man se hen til hva som er anerkjent som en force majeure-hendelse innenfor den aktuelle kontraktstypen.

Koronaapandemien som force majeure hendelse

Et av de sentrale kjennetegnende ved force-majeure hendelser er at de kommer uventet på begge avtaleparter.

Da koronapandemien kom oppstod det raskt stor usikkerhet og store problemer knyttet til spørsmål om kontrakter kunne bli oppfylt.

Koronapandemien utgjør en force majeure hendelse for mange avtaler inngått før pandemien var et faktum. Spørsmålet reiser seg om koronapandemien utgjør en force majeure hendelse i forhold til oppfyllelse av avtaler som er inngått etter pandemien var et faktum og var «kjent stoff» for avtalepartene.

For avtaler inngått etter pandemien var et faktum er det nærliggende å anføre at hver kontraktspart selv burde vurdere om de vil klare å oppfylle avtalen. Et slikt syn beror på at force majeure hendelser bærer preg av å være uventet, og at pandemien gradvis mister dette preget etter hvert som tiden går. Imidlertid kan pandemien allikevel være et hinder for oppfyllelse av avtaler også etter den må anses være «kjent stoff», slik at det vil være å anbefale at det tas inn i avtaler konkrete forbehold om oppfyllelseshindringer.

Koronapandemien aktualiserte spørsmålet om force majeure og hvilke konsekvenser dette kan få for et erstatningsansvar, spesielt i forhold til ulike forsikringer som reiseforsikring og ulykkes- eller sykdomsforsikring. Ved forbrukerkontrakter som er lovregulert (forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, pakkereiseloven mv.) kan partene imidlertid ikke avtale vilkår som er til ugunst for forbrukeren.

Utenfor de lovregulerte kontraktstypene er bakgrunnsretten ulovfestet, og kan dermed være fravikelig også til forbrukerens ugunst.

Force majeure eksempel

Dersom en konsertarrangør må avlyse en konsert på grunn av at pandemien gjør den ulovlig å gjennomføre, er bakgrunnsrettens løsning at arrangøren fritas for erstatningsansvar etter hindringsfritaket.

Eventuelle reisekostnader eller hotellkostnader som forbrukeren ikke klarer å unngå, må forbrukeren dekke selv. Arrangøren skal imidlertid returnere mottatte billettinntekter.

Hva skjer ved en force majeure hendelse?

Dersom oppfyllelse av en avtale forhindres pga en force majeure hendelse reises spørsmålet om kontrakten må oppfylles på et senere tidspunkt.

Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Men utgangspunktet er at force majeure vil være ansvarsbefriende for erstatningsansvar bare så lenge hindringen foreligger. Når hindringen ikke lenger eksisterer vil selgers oppfyllelsesplikt gjenoppstå – men bare dersom forpliktelsen fortsatt er mulig å oppfylle etter den tiden som har gått.

Har du varslingsplikt?

Foreligger det en force majeure hindring har man plikt å varsle avtaleparten om hindringen. Og man må handle raskt, fristen kan være kort. Venter man for lenge kan man miste retten til å påberope seg at det foreligger en force majeure hindring.

I alminnelig erstatningsrett anses force majeure i enkelte tilfeller å være ansvarsbefriende der det i utgangspunktet foreligger et objektivt ansvar, det vil si ansvar uten skyld. Dette gjelder både i norsk erstatningsrett og europeisk erstatningsrett.

Oppsummert kan man si en rimelig tolkning av følgene av force majeure i norsk rett er at selger fritas for erstatningsansvar dersom hindringen/misligholdet skyldes pandemien (force majeure hendelsen), og selger kan godtgjøre/bevise at det er gjort det som med rimelighet kan forventes.

I tillegg må den aktuelle avtalen være inngått før pandemien utgjorde en fare det var rimelige å ta hensyn til. Har selger mottatt ytelser må disse returneres dersom oppfyllelse av avtalen ikke lar seg gjennomføre.

Kan forsikringen din komme til anvendelse?

Har du en forsikring som kan komme til anvendelse bør du undersøke om forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene har bestemmelser om force majeure. Det vil da bero på en tolkning av forsikringsavtalen hvilke hendelser som anses for force majeure hendelser og hva som eventuelt blir konsekvensen av at det foreligger force majeure. En typisk konsekvens av at det foreligger force majeure er at forsikringsgiver (selskapet) ikke skal ha erstatnings-ansvar overfor kunden/den som er forsikret.

Er du bekymret for at du er påført et tap som følge av pandemien anbefaler vi at du sjekker om du har en forsikring som kan dekke et eventuelt tap.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater