Uføreforsikring - Hva er dine rettigheter?

En eldre dame

Hvis du påføres en skade eller en sykdom som gjør at du ikke lengre er i stand til å være i arbeid, kan en uføreforsikring være godt å ha. Dette kan sikre økonomisk trygghet, i en ellers vanskelig periode. I denne artikkelen vil du få mer informasjon om hva en uføreforsikring er, vilkårene for utbetaling og hva du kan ha krav på.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/02/2022

Hva er uføreforsikring?

En uføreforsikring er en forsikringsdekning som kommer til utbetaling hvis din arbeidsevne blir varig nedsatt. Med arbeidsevne siktes det til din mulighet til å være i ethvert arbeid.

Dette er ikke en forsikring du automatisk har, men du kan selv kjøpe en slik forsikringsdekning eller du kan ha en slik forsikring gjennom din arbeidsgiver, medlemskap i fagforbund eller lignende.

Barneforsikringer har ofte en uføreforsikring inkludert, som kommer til utbetaling ved barnets 18 års dag, hvis vilkårene er oppfylt.

Når utbetales en uføreforsikring?

Vilkårene for forsikringsdekningen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, og er nærmere beskrevet i din forsikringsavtale.

Normalt har du krav på utbetaling av uføreforsikringen når din arbeidsevne har vært sammenhengende nedsatt i to år, i minimum 50 prosent og tilstanden vurderes å være varig.

Dette innebærer at det normalt er tre vilkår som må være oppfylt, som er nærmere spesifisert i vilkårene:

 1. Din arbeidsevne må være nedsatt med angitt minimum prosent.
 2. Nedsettelsen må ha vart i et oppgitt antall år.
 3. Tilstanden må være varig.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om du fyller vilkårene for utbetaling av uføreforsikringen.

I vurderingen av hvorvidt arbeidsevnen er varig nedsatt tar forsikringsselskapene ofte utgangspunkt i når du innvilges uføretrygd fra NAV. Det er derfor viktig å søke om de ytelsene du har krav på fra NAV, til rett tid.

Hva får du utbetalt?

Hva du har krav på å få utbetalt under uføreforsikringen vil avhenge først og fremst av forsikringssummen du har avtalt ved inngåelsen av forsikringen. I tillegg kan andre forhold få betydning, som for eksempel hvor mye din arbeidsevne er nedsatt og alder på tidspunktet for utbetaling.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du er i tvil om forsikringsselskapet har beregnet din forsikring korrekt, bistår vi deg med en gjennomgang av selskapets tilbud.

Uføreforsikringen kan utbetales enten som et engangsbeløp (uførekapital) på tidspunktet vilkårene er oppfylt, eller den kan utbetales månedlig (uførepensjon) frem til pensjonsalder.

Hva som er tilfellet for din forsikring, vil komme frem i forsikringsvilkårene.

Trenger jeg uføreforsikring?

Hvis du faller ut av arbeidslivet på grunn av sykdom eller skade vil du kunne ha krav på ytelser fra NAV. Dette vil ofte i første omgang være sykepenger, deretter arbeidsavklaringspenger og til slutt uføretrygd hvis tilstanden blir varig.

Ytelsene fra NAV vil derimot ikke kompensere for ditt fulle inntektstap. I tillegg til en maksgrense på 6 G (grunnbeløpet, pr i dag kr. 638 394,-), vil arbeidsavklaringspenger og uføretrygd kun tilsvare 66 prosent av din tidligere inntekt.

Hva er konsekvensen av å ikke ha en uføreforsikring?

Uten ytterligere forsikringsdekning for å kompensere for inntektsnedgangen kan du oppleve en stor inntektsnedgang hvis du faller ut av arbeidslivet. Dette kan gjøre det vanskelig å nedbetale lån og opprettholde tidligere levestandard.

Dersom din nedsatte arbeidsevne skyldes sykdom eller skade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke, pasientskade eller voldshendelse, har du krav på dekning av ditt økonomiske tap direkte fra ansvarlig forsikringsselskap eller skadevolder.

Hva gjør du dersom du får avslag på uføreforsikring?

Et avslag på en uføreforsikring kan begrunnes i flere forhold. Ofte er dette begrunnet i at forsikringsselskapet mener du ikke oppfyller kriteriene for utbetaling, som igjen vil avhenge av forsikringens vilkår.

Begrunnelsen kan blant annet være at:

 • Det er uklart hvorvidt den nedsatte arbeidsevnen er varig.
 • Arbeidsevnen ikke har vært nedsatt i to år.
 • Arbeidsevnen er ikke nedsatt med minimum 50 prosent.
 • Forsikringsselskapet mener du har gitt uriktige opplysninger når forsikringen ble tegnet.
ⓘ 
Forsikringsvilkårene kan ofte være vanskelige å sette seg inn i.

Rollen til våre advokater er å hjelper deg med å vurdere grunnlaget for forsikringsutbetaling, vurdere beregningen og eventuelt påklage avslag.

Hvis du har fått avslag på uføreforsikring eller er uenige i forsikringsselskapets beregning kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med en spesialisert advokat for bistand.

Mange har en rettshjelpsforsikring i sin innboforsikring som kan aktiveres fra det har oppstått en tvist (ofte ved et avslag eller ved uenighet om beregningene). Dette kan dekke store deler av dine advokatutgifter.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Vi tar en vurdering av om du fyller vilkårene for forsikring.
 • Du får hjelp med å klage på avslag på uføreforsikring.
 • Du får hjelp med å klage på beregningen av uføreforsikring.
 • Du får bistand ved tvist om karenstid.
 • Du får bistand ved rettslig tvist.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘’erstatningsoppgjør etter trafikkulykke’’. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater