Hvilke forsikringer bør du ha med deg på sykkelturen?

To-personer-sykler

Før du skal på sykkeltur er det lurt å ta noen enkle forhåndsregler. Sørg for at utstyret er i orden og ta med et førstehjelpskrin for mindre skader. Men vær oppmerksom på at alvorlige ulykker kan skje, derfor er det viktig å ha riktig forsikringsdekning som reduserer økonomiske konsekvenser. Hvilke forsikringer er anbefalt for sykkelturer / sykkelferier?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2023

Forhåndsregler for sykkeltur

Sykling er blitt en populær aktivitet, både for å ferdes fra A til B, i treningsøyemed, og som familieaktivitet. Mor og far med sin planlegging og erfaring på sykkelsetet og de yngste med pågangsmotet, er et godt utgangspunkt for en fantastisk familieopplevelse.

Du kan enkelt finne din neste sykkeltur på sykkelnorge.no

Før det tas fatt på turen er det likevel noen enkle forhåndsregler som er greit å ta. Først og fremst er det viktig å sørge for at utstyret er i orden og tilpasset den aktuelle turen. Det er også lurt å ta med et førstehjelpskrin for å håndtere skrubbsår. De fleste uhell på sykkel forårsaker som regel ingen større skade; skyllemiddel og plaster er i mange tilfeller tilstrekkelig.

Det kan imidlertid også inntreffe langt mer alvorlige ulykker, som får varige konsekvenser. Skulle slike uhell oppstå er det lurt å ha på plass en god forsikringsdekning, som reduserer de økonomiske konsekvensene.

Ulykkesforsikring

Innholdet i en ulykkesforsikring ligger i navnet – den gir rett på forsikringsutbetaling hvis du er utsatt for en ulykke, for eksempel en sykkelulykke. Hva den gir rett på vil kunne avhenge fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, men normalt vil den dekke utgifter til behandling og en menerstatning hvis du får en varig skade.

En innbo- og en reiseforsikring inneholder ofte ulykkesdekninger, men de er som regel av begrenset størrelse. Det kan derfor være lurt å tegne ulykkesforsikringer som dekker alle i familien. Forsikringspremien er som regel ganske lav.

Uføreforsikring

Hvis en ulykke skulle føre til at du blir helt eller delvis arbeidsufør, vil det kunne ha stor innvirkning på økonomien. Det finnes egne forsikringer man kan tegne, nettopp med det for øyet.

Dette omtales ofte som uføredekninger. Noen gir rett på utbetaling ved sykemelding eller overgangen til arbeidsavklaringspenger, og andre gir rett på utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Prisene på forsikringspremien øker med dekningsgraden. For barna finnes barneforsikringer som har samme dekningsformål, og skal sikre dekning for fremtidig tap i inntekten.

Skal du på ferie i utlandet?

Dersom ferieturen går til utlandet, kan det være lurt å sikre seg gjennom en god reiseforsikring. Den bør omfatte dekning av utgifter til behandling. Behandling på sykehus i utlandet kan bli en meget kostbar affære dersom man ikke har reiseforsikring, Dernest, og det er viktig, bør reiseforsikringen omfatte dekning av kostnader til hjemreise, herunder ev. med ambulansefly.

Hvordan går du frem hvis du har vært utsatt for en ulykke?

Hvis ulykken oppstår er det viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet innen kort tid. De fleste forsikringsdekninger i ulykkes- og reiseforsikring, har en meldefrist på ett år fra ulykken inntraff. Dersom skaden meldes av på et senere tidspunkt, vil du kunne miste retten på forsikringsutbetaling.

Dersom motorkjøretøy, dvs. bil eller motorsykkel er årsak til ulykken, vil man som skadelidt være dekket under kjøretøyets ansvarsforsikring. Du vil da ha krav på å få dekket alle merutgifter, herunder utgifter til advokat, påført inntektstap og fremtidig inntektstap.

Blir man skadd i et annet europeisk land vil som regel kjøretøyets ansvarsdekning være om lag den samme som i Norge. Men ettersom det kan være vanskelig å oppnå rask og god kontakt med utenlandsk forsikringsselskap, vil det være fornuftig å ha et norsk reiseforsikringsselskap som bistår i den akutte fasen. Samtidig vil eget forsikringsselskap sørge for at det opprettes kontakt med kjøretøyets forsikringsselskap.

God sykkelferie!

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater