Dekning av advokatkostnader i personskadesaker

Design uten navn 58

Mange som får en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Det mange ikke vet, er at i personskadesaker dekkes vanligvis utgifter til advokatbistand av det ansvarlige forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter du har som følge av personskaden. Her får du grunnleggende informasjon om dekning av advokatkostnader i personskadesaker.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Kort om advokatkostnader

Advokatkostnader ved en personskade er å anse som en merutgift som følge av skaden. Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke dine utgifter til juridisk bistand, hvis du har blitt utsatt for en bilulykke eller en yrkesskade.

Har du søkt om pasientskadeerstatning, og fått godkjent fra Norsk Pasientskadeerstatning at det foreligger svikt helsehjelp, har du også krav på å få dekket utgifter til advokatbistand i forbindelse med beregning av erstatningen.

Skulle du havne i en tvist med forsikringsselskapet eller pasientskadenemnda, kan du ha krav på rettshjelpsdekning gjennom forsikringsavtalene dine.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater jobber for at forsikringsselskapet dekker dine advokatkostnader i saken din.

Advokatkostnader ved lovpålagte ansvarsforsikringer

Dette gjelder først og fremst yrkesskader og trafikkulykker. Etter en skade eller ulykke er det mange som opplever å få en anstrengt økonomisk situasjon. Har du blitt utsatt for en skade som faller inn under en lovpålagt forsikringsordning, som yrkesskade eller bilulykke, skal merutgifter til advokatbistand som hovedregel dekkes direkte fra forsikringsselskapet.

Etter fast praksis, vil advokaten i de flest erstatningssaker som hovedregel sende regning for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper som hovedregel å måtte dekke utgifter til advokat med egne midler, eller før man har mottatt erstatning for skaden.

Når forsikringsselskapene skal ta stilling til dekning av advokatutgifter, legger man vekt på om bistanden har vært rimelig og nødvendig i forhold til sakens omfang, hvor vanskelig eller kompleks den har vært, og behovet for bistand.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gir deg en uforpliktende vurdering når det gjelder dekning av advokatkostnader i din sak.

Advokatkostnader ved yrkesskade

Som hovedregel får man dekket advokatkostnader ved yrkesskade direkte fra forsikringsselskapet.

Etter fast praksis, vil advokaten i de flest erstatningssaker som hovedregel sende regning for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper som hovedregel å måtte dekke utgifter til advokat med egne midler, eller før man har mottatt erstatning for skaden.

Når forsikringsselskapene skal ta stilling til dekning av advokatutgifter, legger man som regel vekt på om bistanden har vært rimelig og nødvendig i forhold til sakens omfang, hvor vanskelig eller kompleks den har vært og behovet for bistand.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater jobber for at forsikringsselskapet vil dekke dine advokatkostnader i forbindelse med yrkesskadesaken din.

Advokatkostnader ved pasientskadeerstatning

Har du fått godkjent din søknad om pasientskade, skal NPE dekke dine utgifter til advokat i forbindelse med beregningen av erstatningen. Advokaten vil kontakte NPE, og gjennomgå sakens dokumenter før man fremmer et erstatningskrav. Advokaten vil som hovedregel sende regning for sitt arbeid direkte til NPE for honorering.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i forbindelse med beregningen av erstatingen. Har du mottatt en foreløpig vurdering av søknad om erstatning fra NPE, får du dekket advokatutgifter i forbindelse med beregningen av erstatningen.

Rettshjelpsforsikring

Ofte har man tegnet en forsikringsavtale som gir rett til dekning av advokatutgifter, hvis man havner i en tvist som privatperson. Dette kalles rettshjelpsdekning, eller rettshjelpsforsikring. For eksempel har mange innboforsikringer en rettshjelpsforsikring, som kan gi rett til dekning av utgifter til advokat.

Hvis det oppstår tvist mellom deg og forsikringsselskapet eller NPE om saken, vil din innboforsikring ofte dekke utgifter til advokat i forbindelse med tvisten.

Hvis du har hatt en erstatningssak ved en yrkesskade eller en bilulykke, vil rettshjelpsforsikring som hovedregel først bli aktuelt hvis man ikke kommer til en minnelig løsning med forsikringsselskapet, eller hvis selskapet avviser ansvar i din sak.

For å kunne få rett til rettshjelpsforsikring må du være i en tvist.

Det vil si at motparten må ha avvist ditt krav om erstatning helt eller delvis.

Hvor stor del av utgiftene dine du får dekket, kan variere mellom de forskjellige forsikringsselskapene, og hva slags skade du har vært utsatt for.

Rettshjelpsforsikringen kan dekke inntil 80 % av dine advokatutgifter opp til et bestemt beløp.

De fleste rettshjelpsforsikringer har en egenandel på 20 %, som den skadelidte må betale selv. I tillegg stiller de fleste forsikringsselskapene som vilkår at man må dekke advokatutgifter inntil en fast sum selv, som regel inntil kr 4.000,-.

Dersom du vinner frem med ditt krav i domstolene, skal du som utgangspunkt også få dekket alle utgifter du har hatt under rettssaken til juridisk bistand, dette gjelder også egenandelen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kan hjelpe deg med spørsmål om rettshjelpsdekning i din konkrete sak.

Få erstatningen du har krav på

Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat ved personskade. Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Christina

"Gjelder yrkesskade. Fikk god hjelp fra Line Ronander.

Hun sørget for god framdrift i saken og fulgte meg opp jevnlig. Hadde god kjennskap til de forskjellige medisinske instanser jeg var innom og deres betydning i min sak. Veldig gode forhandlingsegenskaper.

Har bare gode opplevelser og ingenting å utsette på min saksgang."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater