Dekkes advokatkostnader ved en pasientskade?

Familierettsadvokater no barnefordeling 8

Hvert år skjer det dessverre svikt ved ytelse av helsehjelp og pasienter blir påført pasientskader. Blir man påført en pasientskade så kan man oppleve at livet blir endret. Pasientskaden kan medføre at man ikke lenger kan arbeide og dermed får et inntektstap. En pasientskade kan også påføre skadelidte kostander for behandling og opptrening. Hvilke advokatkostnader må du være forberedt på ved en pasientskadesak?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

Etter en pasientskade er det vanskelig for en skadelidt å vite hva skadelidte har krav på i erstatning. Da er det godt å vite at Norsk pasientskadeerstatning kan dekke advokatkostnader ved pasientskade.

Når dekker Norsk pasientskadeerstatning advokatkostander ved pasientskade?

Norsk Pasientskadeerstatning dekker advokatkostander ved pasientskade når Norsk pasientskadeerstatning har truffet vedtak om at man er påført en pasientskade. Norsk pasientskadeerstatning dekker rimelig og nødvendige advokatkostander ved pasientskade for at en advokat hjelper skadelidte med hva skadelidte har rett på i erstatning.

Som hovedregel dekker ikke Norsk pasientskadeerstatning advokatkostander i perioden fra man har søkt om pasientskadeerstatning og frem til det foreligger et vedtak om at man er påført en pasientskade. I noen situasjoner kan skadelidte få dekket advokatkostnader ved pasientskade også før det foreligger et vedtak om godkjent pasientskade dersom det foreligger særlige grunner.

Hvilke advokatkostnader dekkes?

Norsk pasientskadeerstatning dekker rimelig og nødvendige advokatutgifter for at skadelidt kan få bistand av en advokat til å vurdere hva skadelidte har rett på i erstatning.

Norsk pasientskadeerstatning dekker ikke advokatkostander ved pasientskade for bistand ovenfor andre enn Norsk pasientskadeerstatning. Som eksempel kan nevnes bistand ovenfor NAV eller en privat forsikring skadelidte har.

Dekning av advokatkostander ved klage over avslag fra Norsk pasientskadeerstatning.

Dersom Norsk pasientskadeerstatning avslår skadelidte søknad om pasientskadeerstatning eller tilkjenner skadelidte mindre i erstatning enn hva skadelidte mener at skadelidte har rett på i erstatning, kan skadelidte klage over Norsk pasientskadeerstatnings vedtak til Pasientskadenemnda.

Dersom skadelidte når igjennom med sin klage har skadelidte etter forvaltningsloven § 36 rett til å få erstattet utgifter som skadelidte har hatt for å klage over vedtaket.

Dekning av kostnader ved rettssak

Ved en pasientskade så treffer Norsk pasientskadeerstatning vedtak om skadelidte er påført en pasientskade og om hva skadelidte har rett på i erstatning. Dersom man er uenig i vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning så må man først klage til Pasientskadenemnda.

Dersom Pasientskadenemnda mener at vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning er korrekt og opprettholder Norsk pasientskadeerstatnings vedtak, så må saken eventuelt tas til tingretten for en vurdering av om vedtaket er korrekt.

Ønsker man å gjennomføre en rettssak hvor dommeren vurderer om og/eller eventuelt hvor mye man har rett på i erstatning som følge av pasientskaden så kan man ofte få dekket deler av advokatutgiftene gjennom en rettshjelpsforsikring.

I en rettshjelpsforsikring så er det normal en fast egenandel på kr. 4.000, samt at skadelidte må dekket 20% av salæret. Rettshjelpsforsikringen er gjerne begrenset oppad til kr. 100.000,-.

Hvem får man erstatning fra etter en pasientskade?

I Norge behandler Norsk pasientskadeerstatning alle søknader fra personer som mener De er blitt påført en personskade som følge av svikt ved ytelse av helsehjelp.

Norsk pasientskadeerstatning er et offentlig forvaltningsorgan. Blir man påført en pasientskade så er det statens som utbetaler erstatning.

Hva kan man få erstatning for?

Blir man påført en pasientskade kan man ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap.

Erstatningspostene man kan få erstatning for er påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne og menerstatning.

- Menerstatning

Dersom man er påført en pasientskade som medfører at man får en varig og betydelig skade kan man ha rett på menerstatning. For å ha rett på menerstatning er det krav om at skaden/plagene gir skadelidte en medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer.

Både fysiske og psykiske plager/skader kan gi rett på menerstatning.

- Påført inntektstap

Får skadelidte et inntektstap som følge av pasientskaden kan skadelidte ha rett på erstatning for påført inntektstap.

Erstatning for påført inntektstap er erstatning for inntektstapet skadelidte har fra pasientskaden skjedde og frem til endelig oppgjør av erstatningssaken.

Erstatningen for påført inntektstap beregnes ved at man finner forskjellen mellom det skadelidte ville ha tjent om pasientskaden ikke hadde skjedd og det skadelidte har fått av inntekter/ytelser med pasientskaden.

- Fremtidig inntektstap

Får skadelidte en varig funksjonsnedsettelse og dermed reduserte fremtidige inntekter som følge av pasientskaden, har skadelidte krav på erstatning for fremtidig inntektstap. Fremtidig inntektstap beregnes for perioden fra erstatningssaken gjøres opp endelig og frem til pensjonsalder.

Fremtidig inntektstap beregnes utfra forskjellen mellom det skadelidte ville tjent om personskaden ikke hadde skjedd og det skadelidte har av inntekter/ytelser med skaden.

- Påførte og fremtidige merutgifter

Skadelidte har krav på å få dekket alle merutgifter skadelidte har på grunn av pasientskaden. Dette kan typisk være behandlingsutgifter og økte reiseutgifter utover det som vil bli dekket av HELFO.

- Tapt hjemmearbeidsevne

Er det arbeid i hjemmet skadelidte gjorde før pasientskaden og som skadelidte etter pasientskaden ikke lenger kan gjøre, kan skadelidte ha rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Tapt hjemmearbeidsevne kan f.eks. være at skadelidte ikke lenger kan gjøre tyngre husarbeid, vedlikehold av egen bolig og hagearbeid.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Natalie

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning. Jeg er veldig fornøyd å tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort.

Dette har vært en lang å kompleks sak. Men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte. Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikrings selskap, så jeg er meget god fornøyd.

Mange takk for god hjelp."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater