Forsinket diagnose: Har du krav på erstatning?

En dame sitter i en seng med en laptop. Foto

I noen tilfeller stilles diagnosen for sent og viktig tid går tapt. Har du da krav på pasientskadeerstatning for forsinket diagnostisering og behandling? I denne artikkelen får du svar på dine spørsmål om erstatning ved forsinket diagnostisering av sykdom eller skade.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/01/2023

Hva menes med forsinket diagnostisering?

Korrekt diagnose er ofte en forutsetning for korrekt behandling. Ved mange sykdommer er det helt avgjørende for et godt sluttresultat at behandlingen kommer i gang så tidlig som mulig.

Med forsinket diagnose tenker vi på de tilfellene der riktig diagnose burde vært stilt på et tidligere tidspunkt. Det er ikke avgjørende om sykdommen kunne vært diagnostisert tidligere. Spørsmålet er om diagnostiseringen har vært i tråd med vanlig god praksis. Forsinket diagnose i erstatningsrettslig betydning krever at diagnostiseringen avviker fra vanlig god praksis.

Forsinket diagnose kan skyldes feilvurderinger på alle nivåer av helsehjelp. Det kan være fastlegen som undervurderer eller feiltolker symptomer og ikke henviser videre til spesialisthelsetjenesten. Eller det kan være spesialisthelsetjenesten som ikke foretar de nødvendige undersøkelser eller vurderinger.

Erstatning som følge av forsinket diagnose er særlig aktuelt ved kreftsykdommer, men kan i prinsippet gi grunnlag for erstatning ved alle typer skader og sykdommer, for eksempel ved forsinket diagnose av hjertesykdom.

I 2018 ble det i NPE gitt medhold i totalt 1236 saker. Hele 432 (35 %) av disse skyldtes svikt i diagnostikken.

ⓘ 
I en sak om forsinket diagnose kan det oppstå kompliserte problemstillinger.

Rollen til våre advokater er å veilede deg trygt gjennom hele prosessen i Norsk pasientskadeerstatning, og sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt.

Hva slags skade kan oppstå ved forsinket diagnostisering?

De vanligste skadene ved forsinket diagnostikk er:

 • Grunnlidelsen har blitt varig og kan ikke lenger behandles.
 • Du har vært plaget av sykdom som ved riktig diagnose kunne vært unngått.
 • Behov for mer omfattende behandling som gir skade, f.eks. amputasjon som kunne vært unngått ved rettidig diagnose.
 • Prognosetap (psykisk belastning ved tap av statistisk mulighet til overlevelse).
 • Dødsfall.

Når har du krav på erstatning ved forsinket diagnose?

Det er tre grunnleggende vilkår som alle må være oppfylt dersom du skal ha rett på erstatning ved forsinket diagnose.

 1. Ansvarsgrunnlag:

  Krav om at sykdommen burde vært diagnostisert tidligere. Helsehjelpen (diagnostiseringen) sammenlignes med vanlig god praksis. Det sentrale spørsmålet er om det foreligger et avvik fra vanlig god praksis.

  Ved vurderingen av om det foreligger avvik fra vanlig god praksis, skal allmennlegens håndtering sammenlignes med vanlig god allmennlegepraksis. Tilsvarende skal diagnostisering ved spesialisthelsetjenesten sammenlignes med alminnelig god spesialisthelsetjenestepraksis.

 2. Årsakssammenheng:

  Forsinkelsen må være årsak til skaden. Dersom behandling og sluttresultat ville vært det samme uavhengig av tidspunktet for diagnose, har du ikke krav på erstatning.

 3. Økonomisk tap:

  Skaden må medføre økonomisk tap. Det er du som må sannsynliggjøre at du har lidd økonomisk tap og hvor stort dette er.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om vilkårene for erstatning er oppfylt.

Hvordan beregnes erstatningen din?

I utgangspunktet har du krav på erstatning for hele ditt økonomiske tap som skyldes forsinkelsen. I tillegg kommer ménerstatning som ikke kompenserer for økonomisk tap, men tap av livsutfoldelse.

Dersom det er konstatert ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng (se over) kan du kreve erstatning for følgende tap:

 • Menerstatning.
 • Påførte utgifter.
 • Fremtidige utgifter.
 • Lidt inntektstap.
 • Fremtidig inntektstap.
 • Pensjonstap.
 • Tapt evne til hjemmearbeid.
 • Forsørgertap (ved dødsfall).

I tillegg finnes en mulighet for å kreve oppreisningserstatning. Slik erstatning er ikke omfattet av pasientskadeloven. Eventuell oppreisning må kreves direkte av legen. Det er strenge vilkår for krav på oppreisningserstatning. Legens feil må fylle kravene til forsett eller grov uaktsomhet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å finne ut hvilke erstatningsposter som kan være aktuelle for deg.

I første halvdel av 2022 utbetalte NPE kr 129 millioner kroner i erstatning i saker som gjaldt forsinket kreftdiagnose eller annen feil behandling av kreftsykdom.

Hva er konsekvensen av å ikke kjenne til hvordan erstatningen skal beregnes?
I verste fall får man ikke full erstatning.

Hvem behandler erstatningskravet ditt?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler kravet ditt i første instans. Når erstatningskravet er meldt til NPE, innhenter NPE aktuelle medisinske journaler. Ved å kreve erstatning har du samtidig samtykket til at NPE kan innhente nødvendig dokumentasjon.

Når NPE har innhentet tilstrekkelig med dokumentasjon, oversendes saken din til en sakkyndig. Oppgaven til den sakkyndige er å vurdere om diagnostiseringen av deg har vært i tråd med vanlig god praksis.

Når den sakkyndige har vurdert saken, blir uttalelsen oversendt til deg for eventuell kommentar. Uten erfaring med pasientskadesaker kan det være krevende å kommentere den sakkyndige uttalelsen.

NPE treffer deretter vedtak. Normalt er spesialistuttalelsen styrende for om det blir gitt avslag eller medhold.

Dersom du får medhold, begynner NPE arbeidet med å utrede erstatningens størrelse. Det er her forventet at du bidrar i større grad enn ved ansvarsvurderingen. Det er også i din interesse ettersom det er du som må sannsynliggjøre det økonomiske tapet. På dette stadiet av saken, dekker NPE dine utgifter til advokat.

Dersom du ikke får medhold i at du er utsatt for forsinket behandling, kan du klage på vedtaket. Du har normalt tre ukers klagefrist. Klagen sendes til NPE som vurderer om det er grunn til å endre vedtaket. NPE sender klagen videre til Pasientskadenemnda dersom de ikke finner grunn til å endre på vedtaket.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å innhente dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for pasientskadeerstatning er oppfylt.

Hvem behandler klagen din?

Pasientskadenemnda mottar din eventuelle klage på vedtaket i NPE. Pasientskadenemnda har et eget sekretariat bestående av jurister som er ansvarlige for saksbehandlingen i nemnda.

I en del tilfeller innhenter Pasientskadenemnda (sekretariatet) en ny spesialistuttalelse. Du får også anledning til å kommentere denne uttalelsen. Når saken er ferdig utredet, skriver saksbehandler i Pasientskadenemnda en innstilling som sendes sammen med saksdokumentene til nemndsmedlemmene. Innstillingen inneholder både en saksfremstilling og et forslag til resultat.

Pasientskadenemnda har ukentlige møter der nemndsmedlemmene samles, diskuterer sakene og treffer vedtak. Pasientskadenemnda består normalt av 5 medlemmer. Du har ikke anledning til å delta når Pasientskadenemnda behandler saken din.

Kan du gå til rettssak?

Når det foreligger vedtak i Pasientskadenemnda, har du ingen flere klagemuligheter i forvaltningen. Dersom du fremdeles er misfornøyd, kan du ta ut søksmål mot staten v/Pasientskadenemnda.

Søksmålsfristen er 6 måneder fra du mottok vedtaket. Du kan ta ut søksmål for den tingretten nærmest ditt bosted, tingretten nærmest behandlingsstedet eller Bergen tingrett som Pasientskadenemnda sogner til.

Det innebærer en økonomisk risiko å ta saken til retten. Dersom du taper kan du risikere å måtte dekke utgifter til egen advokat, utgifter til medisinsk sakkyndig, rettsgebyrer og statens utgifter til advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om det er grunnlag for å ta en sak til domstolen.

Hva skjer ved forsinket diagnostisering av kreft?

Mange av sakene i NPE gjelder spørsmål om forsinket kreftdiagnose.

Sykdommen kommer ofte snikende og kan gi deg symptomer i større eller mindre grad. I en del tilfeller klarer ikke legene å tolke symptomene korrekt. Resultatet kan være at kreften får utviklet seg uten at diagnosen stilles og behandling iverksettes.

I slike tilfeller vil du normalt ha krav på erstatning.

Det kan være krevende å skille mellom skade som følge av forsinkelsen og skade som følge av selve kreftsykdommen. Skade som følge av selve kreftsykdommen, har du ikke krav på å få erstattet.

Forutsetningen for at du har krav på erstatning for forsinket kreftdiagnose er:

 1. Det har vært en svikt i diagnostiseringen av sykdommen.
 2. Kreftsykdommen hadde vært oppdaget dersom oppfølgingen ikke hadde sviktet.
 3. Forsinkelsen må ha medført en skade.
 4. Kravet må ikke være foreldet (som hovedregel må du ikke vente mer enn tre år med å melde kravet fra det tidspunktet du ble klar over at du hadde en pasientskade).

Hva kan typisk erstattes ved forsinket kreftdiagnose?

- Menerstatning:
I noen tilfeller må du gjennom mer omfattende behandling fordi kreftsykdommen har fått utvikle seg. Det kan for eksempel være strålebehandling som hadde vært unngått dersom kreftsykdommen hadde vært oppdaget tidligere. Dersom strålebehandlingen gir varige skader, kan du ha krav på menerstatning

- Prognosetap:
Normalt blir muligheten din til å bli helt frisk etter en kreftsykdom mindre jo lenger du har hatt sykdommen. Du kan ha rett på erstatning dersom forsinkelsen har medført redusert mulighet til å bli frisk

- Inntektstap
Du kan ha krav på erstatning for inntektstap dersom forsinkelsen har gitt deg en skade som igjen har påført deg tap av inntekt. Du har ikke krav på erstatning dersom det er kreftsykdommen i seg selv som har gitt deg et inntektstap.

- Utgifter
Akkurat som ved inntektstap kan du ha krav på erstatning for utgifter. Også her må dine utgifter skyldes forsinkelsen og ikke selve kreftsykdommen. Det er i prinsippet ingen begrensninger for hvilke utgifter du kan bli påført. Det kan være alt fra ekstra utgifter til transport, medisiner, hjelpemidler i hjemmet, tilpasning av bolig m.m.

Visste du at fra 2020 til første halvdel av 2022 gjelder 26 % av medholdssakene i NPE svikt i diagnostikk.

Det å ha gjennomgått en kreftsykdom vil som regel være en stor belastning i seg selv. Det å ha en erstatningssak gående i NPE, kan oppleves som en tilleggsbelastning. For mange blir følgen at erstatningssaken blir nedprioritert. Det er andre offentlige ytelser som må plass og du har begrenset med energi.

Mange ser seg derfor tjent med å engasjere advokat som sørger for at erstatningssaken blir prioritert og at det beste mulige utfallet oppnås.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

✔ Ja, forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

NPE dekker som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat frem til det foreligger et ansvarsvedtak. Det finnes visse unntak.

EKSEMPEL - UNNTAK:
Dersom du har problemer med kommunikasjon (lese, skrive, prate, osv.)

NPE dekker dine nødvendige og rimelige utgifter til advokat i forbindelse med å fremsette et erstatningskrav når det foreligger positivt ansvarsvedtak.

Ved eventuell klage til Pasientskadenemnda vil du som hovedregel ikke få dekket advokatutgifter. Nedsatt evne til kommunikasjon kan gi grunnlag for dekning av advokatutgifter. I de tilfellene Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine advokatutgifter.

Dersom du tar ut søksmål, kan deler av dine egne advokatutgifter bli dekket gjennom rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp. Det er verdt å merke seg at rettshjelpsforsikringen kun gjelder dine egne advokatutgifter og kun utgifter opp til et visst nivå (ofte kr 100 000). Du må selv betale egenandel og en viss andel av de løpende utgiftene.

Fri rettshjelp er behovsprøvd, og det er strenge vilkår for når fri rettshjelp innvilges.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å finne ut om du har rettshjelpsforsikring som gjelder pasientskade.

Vi hjelper deg med å:

 • Vurdere om du har en sak som bør meldes til Norsk pasientskadeerstatning.
 • Fremme krav om pasientskadeerstatning.
 • Vurdere sakkyndige uttalelser.
 • Vurdere erstatningstilbud fra NPE.
 • Fremme et detaljert erstatningskrav.
 • Innhente dokumentasjon.
 • Vurdere om saken bør tas til domstolen.
 • Prosedere saken i domstolen.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag

"Fikk hjelp av Codex advokat Oslo AS i min pasientskadesak.
Jeg ble representert av Advokat Line Naja Ronander som gjorde en fantastisk flott jobb for meg. Hun var imøtekommende, blid og veldig flink til å lytte på det jeg hadde å si, for så å bringe dette frem for Norsk Pasienterstatning. Jeg fikk til slutt en erstatning jeg ble godt fornøyd med.
Vil absolutt anbefale firmaet og denne advokaten til andre."

- Espen Teigen, klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater