Gangen i en pasientskadesak

En mann med benprotese sitter på gulvet og spiller gitar. Foto

Når du blir utsatt for en pasientskade, må du ta stilling til en rekke spørsmål. De aller fleste er usikre på hva som skjer når de krever erstatning etter en pasientskade. I denne artikkelen får du oversikt over de ulike trinnene i pasientskadesak – fra skaden til meldes og til saken er avsluttet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/01/2023

Dersom du merker at det er noe som ikke stemmer etter inngrepet, eller etter hvert som du tar medisiner du får beskjed om, må du sørge for at du orienterer en lege om dette. Det er mange momenter ved erstatning etter en pasientskade man bør være klar over. Her får du en kort oversikt.

1. Du blir utsatt for feilbehandling

Sørg for å oppsøke lege så raskt som mulig.

Skriv gjerne ned hvordan du opplever skaden og utviklingen (en eventuell rettssak kan ligge flere år inn i fremtiden, da kan det være vanskelig å huske alle detaljer riktig).

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gir deg en uforpliktende samtale om saken din, og informerer om saksgangen i en pasientskadesak.

2. Meld skaden/erstatningskravet til Norsk pasientskaderstatning

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som skal behandle alle krav om pasientskadeerstatning etter feilbehandling eller feilmedisinering innen helsevesenet eller ved private sykehus. NPE er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater sikrer at saken kommer tidlig inn i riktig spor, og sikrer at NPEs saksbehandling er i tråd med loven.

3. NPE bekrefter at saken er mottatt og starter utredning av saken din

NPE tar stilling til hvilken sakkyndig som skal vurdere saken din. Her kan du/din advokat komme med innspill og du har krav på å bli holdt orientert. NPE utformer mandat (spørsmål) til den sakkyndige. Også her kan du/din advokat med fordel komme med innspill til NPE.

4. NPE oversender sakkyndig uttalelse til kommentar

Du/din advokat gis en kort frist for kommentar til den sakkyndige uttalelsen. Videre vurderer NPE om innspillene gir grunnlag for ytterligere utredning

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å skive kommentarer til sakkyndig vurdering, herunder påpeker vi eventuelle feil og mangler ved den uttalelse som er innhentet.

5. NPE treffer vedtak som avgjør om du har rett på erstatning

Vedtaket vil enten gi deg rett til erstatning eller avslag på ditt erstatningskrav

 • Dersom du får avslag, må du vurdere klage til Pasientskadenemnda (se punkt lenger ned)
 • Dersom du får rett på erstatning, starter NPE arbeidet med å utrede erstatningens størrelse
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å skrive klage og argumentere for hvorfor avslaget ikke er riktig.

6. Erstatningskravets størrelse

Når NPE har avgjort at du har krav på erstatning, må du fremsette et detaljert erstatningskrav

GODT Å VITE!
Det er vanskelig å vite hva du kan kreve erstatning for og hva du må fremlegge av bevis. NPE dekker derfor dine utgifter til advokat i forbindelse med å fremme et erstatningskrav.

Dersom det er klart at du vil få utbetalt erstatning av en viss størrelse, kan du be om delvis utbetaling på forskudd, såkalt "á konto utbetaling".

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å argumentere for og dokumentere ditt økonomiske tap.

7. NPE vurderer ditt erstatningskrav

Dette skjer når NPE vurderer ditt erstatningskrav:

 • NPE avgjør om det må innhentes ytterligere sakkyndig uttalelse
 • NPE vurderer erstatningskravet i lys av fremlagt dokumentasjon og argumentasjon
 • NPE sender deg et forslag om erstatning

Dersom du aksepterer erstatningsforslaget anses dette som en avtale, og det treffes ikke noe vedtak og saken er avsluttet. Dersom du ikke aksepterer tilbudet, treffer NPE vedtak

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kvalitetssikrer NPEs erstatningsforslag slik at du kan føle deg trygg på at du har fått riktig erstatning for pasientskaden din.

8. NPE treffer vedtak om erstatningens størrelse

Du og din advokat må vurdere hvorvidt NPEs vedtak er rimelig eller om du bør klage til Pasientskadenemnda.

Godt å vite!

Klagefristen er normalt tre uker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår med å skrive klage, og argumenterer for hvorfor du har krav på en høyere erstatning.

9. Klage til Pasientskadenemnda

 • Du sender klagen til NPE
 • NPE vurderer hvorvidt klagen gir grunnlag for omgjøring av vedtaket
 • Dersom din klage ikke fører frem, sender NPE klagen videre til Pasientskadenemnda

Du får i utgangspunktet ikke dekket utgifter til advokat i forbindelse med klagebehandlingen, men du har krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter dersom klagen fører frem

10. Utredning av klagen i Pasientskadenemnda

 • Klagen mottas av Pasientskadenemndas sekretariat
 • Saksebehandler avgjør hvorvidt det skal innhentes ytterligere sakkyndig uttalelse
 • Du/din advokat kan og bør komme med innspill til valg av sakkkyndig og mandat
 • Du får tilsendt den nye sakkyndige uttalelsen til kommentar
 • Saksbehandler i sekretariatet skriver innsilling til nemnda med forslag til resultat i saken

Godt å vite!

Du får ikke innsyn i innstillingen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å kommentere nye sakkyndige vurderinger og eventuelle nye opplysninger, samt utarbeiding av et eventuelt oppdatert erstatningskrav.

11. Behandlingen i nemndsmøte

Nemndsmedlemmene har gjort seg kjent med saken din før de møtes for å diskutere saken og treffe vedtak. Det settes normalt av 1 ½ dag til hvert nemndsmøte. På hvert møte behandles rundt 30 saker.

 • Nemnda kan stadfeste vedtaket fra NPE, nemnda kan omgjøre vedaket fra NPE eller nemnda kan be om at sekretariatet utreder saken ytterligere
 • Dersom du får medhold i klagen, vil du også få dekket de utgifter du har hatt til advokat

Du/din advokat får ikke lov til å møte i nemndsmøte.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater tar kontakt med NPE ved omgjøring av vedtaket, og hjelper deg med å fremsette et erstatningskrav.

NPE dekker advokatutgifter i forbindelse med beregningen av erstatningen.

12. Søksmål

Når nemnda har truffet vedtak, har du ikke flere klagemuligheter. Dersom vedtaket er feil, er neste skritt et eventuelt søksmål. Søksmålfristen er 6 måneder fra du mottok nemndas vedtak

Du anses som saksøker og staten v/Pasientskadenemnda er saksøkt.

Du bør foreta en grundig vurdering av prosessrisikoen før du eventuelt tar ut søksmål. Prosessrisikovurdering er komplisert. Har du ikke tidligere brukt advokat, bør du nå kontakte en advokat med erfaring fra pasientskadesaker i retten.

Godt å vite!

Du kan ha krav på hel eller delvis dekning av advokatutgifter i forbindelse med en rettssak

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater har solid erfaring med behandling av pasientskadesaker i domstolen, og vil gi deg gode råd og veiledning i forbindelse med et eventuelt søksmål/rettssak.

13. Tingrett

Du kan til en viss grad velge hvilken tingrett som skal behandle saken din. Når tingretten har mottatt din stevning, sendes kopi av stevningen til Pasientskadenemnda. Advokat i Pasientskadenemnda sender et tilsvar til retten. VIdere tar tingretten stilling til om det skal oppnevnes sakkyndige vitner.

Hver av partene har i utgangspunktet anledning til å føre de bevis de ønsker, dette gjelder også sakkyndige vitner.

Godt å vite!

 • Rettssaken skal avholdes innen 6 måneder etter at stevningen ble mottatt
 • I tingretten er det normalt kun én dommer som avgjør saken
 • Dom avsies normalt omkring 2 uker etter at rettssaken ble avholdt

14. Lagmannsrett

Dersom dommen fra tingretten er feil, kan du anke til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra du/din advokat motttok tingrettens dom

I lagmannsretten er det tre dommere som avgjør saken. Lagmannsretten tar stilling til om og eventuelt hvilke sakkyndige som skal forklare seg for retten. Hver av partene har i utgangspunktet anledning til å føre de bevis de ønsker. Dom avsies normalt 1 måned etter at rettssaken ble avholdt.

15. Høyesterett

Dom fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett. Høyesterett avgjør om saken slipper inn til behandling

GODT Å VITE!
Som hovedregel er det bare saker som reiser prinsippielle spørsmål som slipper inn til behandling. I høyesterett er det kun skriftlig bevisføring, det vil si at du ikke får anledning til å forklare deg for retten.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Christina

"Gjelder bistand i pasientskadesak.
Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet. Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.
Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater