Feilbehandlet for hormonsykdom: Når har du krav på pasientskadeerstatning?

Hormonsykdommer kan ramme alle og kan være vanskelig å oppdage. Ofte kommer symptomene snikende og kan etter hvert medføre betydelig funksjonstap. Mange går i lang tid med plager som følge av hormonsykdom. Dersom legen ikke tidsnok sørger for utredning av dine plager kan du har rett på erstatning.


Her gir vi deg svar på dine spørsmål om pasientskadeerstatning ved hormonsykdommer.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
16/07/2021

Hva er hormonsykdom?

En hormonsykdom kan for eksempel være en tilstand med under- eller overproduksjon av hormoner i kroppen. Alle hormoner produseres i ulike kjertler i kroppen din. Hjernen, via hypothalamus og hypofysen, sørger for "samkjøring" av hormonproduksjonen.

Det kan være mange årsaker til feilproduksjon av hormoner. De fleste hormonsykdommer behandles med medisiner. Noen ganger kreves livslang behandling.

VISSTE DU AT...
I 2018 ble det i NPE gitt medhold i 21 av 59 saker som gjaldt hormonsykdommer. Dette innebærer medhold i hele 36 % av sakene.

Eksempler på hormonsykdommer

De mest kjente hormonsykdommene er diabetes og stoffskiftesykdom.

Andre hormonsykdommer som er kjent innen pasientskaderett blant annet Cushing syndrom, Addison sykdom og Polycystisk ovariesyndrom.

Videre kan både høyt blodtrykk og benskjørhet kan være hormonelt betinget. I tillegg kan kjertlene i kroppen bli rammet av kreft.

Når har du krav på pasientskadeerstatning?

De grunnleggende vilkårene for erstatning er:

 • Det må ha skjedd en feil ved behandlingen (svikt)
 • Det må foreligge en skade som gir et økonomisk tap (økonomisk tap)
 • Feilbehandlingen må være årsak til skaden og det økonomiske tapet (årsakssammenheng)

For at du skal ha rett på erstatning, må det som utgangspunkt ha skjedd en svikt underveis i behandlingen. Det kan for eksempel være at legen ikke har tolket symptomene dine korrekt, slik at du i lang tid har levd med forstyrret hormonproduksjon i kroppen..

Et annet eksempel på feilbehandling som kan gi grunnlag for erstatning, er når oppfølgingen av hormonsykdommen svikter, slik at du ikke får en riktige medisiner eller feil dosering.

Eksempler på saker der feilbehandling av hormonsykdommer har gitt rett på pasientskadeerstatning

 • Pasienten fikk påvist lave stoffskifteprøver hos fastlegen i 1996. Behandling med Levaxin ble startet opp. Pasienten ble fulgt opp med jevnlige kontroller. Senere fikk hun påvist benskjørhet, noe som ble satt i sammenheng med overmedisinering med Levaxin. Pasienten hadde krav på erstatning.
 • Pasienten fikk stilt diagnosen diabetes 1 av sin fastlege i 1998. Det ble startet behandling med insulatard. Først i 2013 ble det tatt nye hormonprøver som viste at riktig diagnose var diabetes 2. Det ble lagt til grunn at utredningen i 1998 var mangelfull og pasienten hadde krav på erstatning for forsinket diagnostisering og feil behandling.
 • Pasienten fikk påvist forhøyet blodtrykk i 1998, og det ble igangsatt behandling. Etter hvert tilkom nye plager som rygg- og brystsmerter, uregelmessig menstruasjon, uro, søvnvansker, vektøkning og uønsket hårvekst. I 2003 fikk hun diagnosen Cushing syndrom. Det ble lagt til grunn at riktig diagnose burde vært stilt allerede i 1999. Pasienten hadde følgelig krav på erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning som følge av feil behandling av en hormonsykdom, har du rett til å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av behandlingssvikten.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp betydelige beløp dersom behandlingssvikten for eksempel har medført at du har falt ut av arbeid.

GODT Å VITE!
I 2018 tilkjente NPE erstatning med samlet 25 millioner kroner i saker som gjaldt hormonsykdommer.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, starter NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som avgjør om du får rett til erstatning eller ikke.

Du kan melde saken selv til NPE. I så fall er du selv ansvarlig for å følge opp hele prosessen i NPE på egen hånd. Dersom du bruker advokat vil du få bistand både til å melde saken og til å kommentere det innklagede behandlingsstedets uttalelser samt de sakkyndiges uttalelser.

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at du har krav på erstatning som følge av feil behandling av din hormonsykdom. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Personskade advokat og quote 13

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning. Jeg er veldig fornøyd å tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort.
Dette har vært en lang å kompleks sak. Men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte. Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikrings selskap, så jeg er meget god fornøyd.

Mange takk for god hjelp.
"

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater