Alt om invaliditetstabellen

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 4

Invaliditetstabellen er et viktig redskap i for å utmåle erstatning i personskadesaker. Tabellen er en del av en egen forskrift for yrkesskadesaker, men den brukes også ved andre skadetyper. I denne artikkelen gis det en oversikt over hva invaliditetstabellen er, hvordan den brukes og hva den kan brukes til.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/11/2021

Invaliditetstabellen

Hodet/hjernen/hjernenerver

Ansikt, kjeve og svelg

Medisinsk invaliditet i prosent
Tap av tunge - helt eller delvis
a) Delvis, mindre enn 50 prosent0 - 14 %
b) Delvis, mer enn 50 prosent15 - 44 %
c) Totalt tap av tunge45 %
Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen)40 %
Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon25 - 49 %
Tap av tygge- og svelgefunksjon, sondeernæring nødvendig50 - 70 %
Invaliditetsgraden avhenger av hvordan sondeernæringen må utføres
Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste strukturelle forandringer i kjeveleddet10 - 15%
Øvre grense på 15 % skal bare brukes i tilfeller den den skadde bare kan ta inn føde i form av flytende kost eller farsekost
Som nevnt ovenfor, men ledsaget av smerter16 - 30 %
Kjeveleddsanklylose, total30 - 50 %
(Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet)
Tanntap0 - 20 %
Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, protesefunksjon og den skaddes alder.
Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling av kjeven graderes på samme måte.
Xerostomi (tørrhet i munnhulen)10 %
Totalt tap av strupehodet, med fistel i luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni50 %
Vansiret ansikt
Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, konturdefekter, arr eller transplantater adherente til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det har lett for å danne seg sår.
a) Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet plastikkirurgisk behandling0 - 14 %
b) Moderat vansiring15 - 24 %
c) Omfattende vansiring25 - 34 %
d) Uttalt vansiring (i hele ansiktet)35 - 50 %
Tap av øre
a) Tap av ett ytre øre15 %
b) Tap av begge ytre ører25 %
Total skalpering15 - 35 %
Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden og resultatet av plastikkirurgisk behandling

Øyet/synet

Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor foreligger samtidig, fastsettes det først en invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrigeskadefølgene (defektene)
Defekter i de sentrale og parasentrale delene av synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn defekter i de perifere delene. Defekter i de nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene
Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets synsfelt gir lav grad.
Synstap6/6 (1.0)6/12 (0.5)6/18 (0.33)6/24 (0.25)6/36 (0.17)6/60 (0.10)2/60 (0.03)0
6/6 (1.0)005810121620
6/12 (0.5)0051012151822
6/18 (0.3355202530354045
6/24 (0.25)810254045505560
6/36 (0.17)1012304555606570
6/60 (0.10)1215355060758085
2/60 (0.03)16184055658095100
0202245607085100100
Medisinsk invaliditet i prosent
Totalt synstap
Synstap på ett øye
a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt20 %
b) Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt25 %
Total homonym hemianopsi - høyresidig45 %
Total homonym hemianopsi - venstresidig40 %
Partiell homonym hemianopsi20 - 30 %
Ensidig større defekt nedad eller temporalt5 - 10 %
Bitemporal hemianopsi25 - 34 %
Diplopi
a) Dobbeltbilder som bare opptrer i deler av blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling0 - 10 %
b) Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig forstyrrende dobbeltbilder15 %
c) Permanent diplopi som er så forstyrrende at øyet må okkluderes permanent20 %
Ptose15 %
Tåreflod0 - 10 %
Afaki
a) Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse)15 %
b) Dobbeltsidig uten IOL20 %
c) Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre10 %
d) Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år eller yngre15 %
e) Ensidig og/eller dobbeltsidig afaki med IOL hos personer eldre enn 357 %
f) Afaki på eneste seende øye35 %
Kjemiske skader på hornhinnen (cornea) med kosmetisk effekt0 - 14 %
Synstapet (tabellen ovenfor) kommer i tillegg
Brukes ikke sammen med "Vansiret ansikt" (skrevet om lengre oppe)
Ensidig sphincterlammelse5 - 11 %
Akkomodasjonslammelse
Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er bare aktuelt for personer under 35 år.
a) Ensidig10 %
b) Dobbeltsidig15 %

Øret/hørselen

Medisinsk invaliditet i prosent
Nervus stato-acusticus
a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig
b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd
c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt
Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasse høreappasat når det kan bedre hørselen
a) mindre enn 35 dB0
b) 35 - 39 dB1 - 5 %
c) 40 dB10 %
d) 45 dB20 %
e) 50 dB30 %
f) 55 dB35 %
g) 60 dB40 %
h) 65 dB45 %
i) 70 dB50 %
j) Innil øret (ad aurem)55 %
k) Totalt, binauralt65 %
Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent invaliditet. Samlet invalilditet etter dette punktet skal likevel ikke overstig 65 prosent.

Andre hjernenervefunksjoner

Medisinsk invaliditet i prosent
Tap av lukte- og smakssans
a) Luktesans5 %
b) Smakssans5 %
c) Både lukte- og smakssans15 %
Skade av nervus trigeminus
Smerte ved denne tilstanden vurderes i tillegg etter punktet nedenfor.
a) Totalt unilateralt sensibilitetsutfall10 %
b) Totalt unilateralt grenutfall5 %
Kroniske ansiktssmerter (jevnlig forekommende)
a) Lette, viser seg i stress-situasjoner5 - 14 %
b) Betydelige15 - 44 %
c) Excessive, med stor smerteintensitet45 - 70 %
Skade av nervus facialis
a) Total paralyse - ensidig15 %
b) Bilateral paralyse30 %
c) Enkeltgrener
Første enkeltgren15 %
Andre eller tredje gren8 %
Skade av nervus accessorius8 %
Skade av nervus hypoglossus
Ensigid paralyse15 %
Skade av nervus laryngeus recurrens
a) Ensidig tap8 %
b) Dobbeltsidig paralyse15 %

Svimmelhet og balanseforstyrrelser

Medisinsk invaliditet i prosent
Svimmelhet og balanseforstyrrelser
Kronisk svimmelhet uten objektive funn0 - 14 %
Kombineres ikke med punktet om "Demens" eller "Nakkeskader"
Svimmelhet og balanseforstyrrelser med sikre objektive funn
Gjelder bare indre øre og 8. hjernenerve15 - 30 %
Svimmelhet og balanseforstyrrelser som følge av hode-/nakkeskader er innveid i punktet "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)" og punktene 1-3 under "Skade/sykdom som gjelder ryggsøylen (columna)"

Afasi

Medisinsk invaliditet i prosent
Dette og punktet "Hemiparese" er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. Ved samtidig hemiparese kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.
Punktene om Afasi og Hemiparese gjelder skade av dominant hemisfære.
For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, punkt "Unilateral amputasjon"
Punktene under Afasi kan ikke brukes sammen med tabellen "Demens"
Lette vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift20 - 34 %
Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift35 - 54 %
Afasi med forståelse av språksymboler, men pasienten kan ikke kommunisere i tale eller skrift (ekspressiv afasi og agrafi)55 - 64 %
Afasi med manglende forståelse av språksymboler og skrift (både impressiv og ekspressiv afasi og agrafi), inadekvat språk65 - 84 %
Global (total) afasi, ekspressiv og impressiv85 - 100 %

Epilepsi

Medisinsk invaliditet i prosent
Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll5 - 14 %
Sjeldne og mindre anfall15 - 29 %
Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura30 - 49 %
Hyppige, alvorlige anfall uten aura30 - 49 %
Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie70 - 90 %

Hemiparese

Medisinsk invaliditet i prosent
Tabellen "Afasi" og Hemiparese er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen.
Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten.
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.
Ved samtidig afasi kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
Tabellene om Afasi og Hemiparese gjelder skade av dominant hemisfære.
For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvis fratrekk som ved amputasjoner (se tabell lengre nede)
Lett hemiparese/ataksi20 29 %
Moderat hemiparese/ataksi30 - 59 %
Uttalt hemiparese/ataksi60 - 89 %
Hemiparalys100 %

Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)

Medisinsk invaliditet i prosent
Punktene markerer en progresjoin i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall).
Punktene her skal ikke brukes sammen med tabellen om "Kronisk svimmelhet"
Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelses- problemer, konsentrasjonsvansker, trettbarhet, emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom0 - 14 %
Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved nevropsykologisk undersøkelse som indikerer hjerneorganisk skade.
Dette punktet skal ikke brukes sammen med første punkt i tabellen "Nakkeskader"
Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat redusert funksjon i dagliglivet15 - 29 %
Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.
Mer uttalte subjektive symptomer enn i punktene over
Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.30 - 44 %
Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med åkunne fungere i dagliglivet45 - 59 %
Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.
Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten av ressursene går med til daglige gjøremål60 - 74 %
Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn som er signifikante for hjerneorganisk skade.
Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål.
Betydelig demens med behov for regelmessig og daglig tilsyn samt pleie og/eller skjerming75 - 84 %
Meget alvorlig demens med bohov for konstant skjerming85 - 100 %

Psykiske lidelser

Medisinsk invaliditet i prosent
Punktene i denne tabellen må ikke brukes sammen med tabellene ovenfor med mindre det foreligger selvstendig psykisk lidelse iht. gjeldene diagnosekriterier/diagnoseverktøy.
Posttraumatiske stresslidelser (PTSD)
Ved vurderingen tas det hensyn til i hvilken grad lidelsen gir seg utslag i form av reduksjon av daglige aktiviteter, sosialfunksjon og interaksjon, konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse, generelt svekket problemløsende evne, utholdenhet og tempo eller evne til å mestre nye situasjoner og krav.
Tilstanden må være verifisert av psykiater/spesialist i klinisk psykologi.
a) Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet og atferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig tap av personlig eller sosial utfoldelse0 - 14 %
b) Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av sviktende funksjon, slik at dagliglivet hemmes vesentlig15 - 34 %
c) Sterkere plager som inkluderer vedvarende regresjon, psykologene smerter eller vegetative symptomer35 - 54 %

Ryggsøylen (columna)

Objektivt påvist skade av nervefunksjon i over- eller underekstremitetene i forbindelse med nakke- eller rygglidelsen vurderes i tillegg til angivelsene nedenfor, jf. syvende punkt i tabellen "Nervefunksjonstap i armen" og andre punkt i tabellen "Nervefunksjonstap i bena".

Merk at tilfeller med objektivt påvist skade av de lange baner i ryggmargen eller den forlengede marg
må sammenlignes med punkt én og to i tabellen "Skade/sykdom i ryggmargen". De kan således gi tilsvarende høy invaliditet.

Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakkedistorsjonsskader

Medisinsk invaliditet i prosent
Punkt én til tre markerer progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveivd i skaden (eks: smertebetinget konsentrasjons- og innprentingssvikt, økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall/funn).

I den utstrekningen det er sammenfallende symptomer som beskrives, må første til tredje punkt i tabellen brukes som alternativer og ikke sammen med:

- Første punkt i tabellen "Svimmelhet og balanseforstyrrelser"

- Første punkt i tabellen "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)"

Lett nedsatt funksjon og lette smerter i halsryggsøylen0 - 9 %
Herunder lette følger av nakkedistorsjon
Moderat nedsatt funksjon, med mideels sterke smerter og nedsatt bevegelighet i halsryggsøylen 10 - 19 %
Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring20 - 30 %
Herunder også alvorlige følger av nakkedistorsjonsskader uten påvisning av skade/sykdomsrelatert skjelettforandring, men hvor det foreligger svært sterke smerter.
I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala, smerteskala og ev. arbeidsfysiologisk utredning for å fastsette graden av funksjonsforstyrrelser på grunn av smerte.
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i god stilling og uten smerter i ro12 %
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i dårlig stilling, men uten smerter i ro20 %

Brystryggsøylen (Thoracalcolumna)

Medisinsk invaliditet i prosent
Dersom hjerte- eller lungefunksjonen er nedsatt, vurderes dette i tillegg etter tabellene under "Hjerte og lunger"
Lett eller moderat nedsatt funksjon og lette til middels sterke smerter i brystryggsøylen0 - 14 %
Betydelig nedsatt funksjon i brystryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring15 - 20 %
Opphevet bevegelighet (ankylose) i brystryggsøylen med dårlig stilling, men uten reduksjon av hjerte- eller lungefunksjon, og uten smerter i ro


Korsryggen (Lumbalcolumna)

Medisinsk invaliditet i prosent
Lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsryggen0 - 9 %
Moderat nedsatt funksjon i korsryggen med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet10 - 19 %
Betydelig nedsatt funksjon i korsryggen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring20 - 30 %
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele korsryggen med dårlig stilling og funksjon, men uten smerter i ro20 %

Hele ryggsøylen (Columna totalis)

Medisinsk invaliditet i prosent
Denne tabellen kan ikke anvendes sammen med tabellene "Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakkedistorsjonsskader", "Brystryggsøylen (Thoracalcolumna)" og "Korsryggen (Lumbalcolumna)".
Betydelig nedsatt funksjon i hele columna med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader30 - 40 %
Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling30 %
Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling (som ved fullt utviklet Bekterev eller svær scoliose)65 %

Ryggmargen

Medisinsk invaliditet i prosent
Tabellen gjelder total tverrsnittslesjon. Ved partielle tverrsnittslesjoner gis det en tilsvarende redusert invaliditet (tilsvarende restfunksjonen).
Høy cervical tverrsnittslesjon (C4 og høyere) med totalt tap av all nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi)Over 100 %
Invaliditetsgrad over 100 prosent forutsettes brukt bare i tilfeller der den skadde er avhengig av respirator.
Nedre cervical tverrsnittslesjon (C5-TH1) med totalt tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetra- eller paraplegi) 90 %
Thoracal og lumbal tverrsnittslesjon med tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået70 - 90 %
Totalt tap av endetarmskontroll alene (etter optimal behandling) som følge av nevrologisk skade eller sykdom25 - 34 %
Totalt tap av kontroll av urinblæren alene som følge av nevrologisk skade eller sykdom40 %
Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm som følge av nevrologisk skade eller sykdom60 %
Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av nevrologisk skade eller sykdom70 %
Totalt tap av seksualfunksjon som følge av organisk nevrologisk skade eller sykdom. 35 %
Dette punktet kan ikke brukes sammen med tabellen "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)"
Femte, sjette og syvende punkt i denne tabellen gjelder totalt tap av beskrevet funksjon. Det skal gjøres et fradrag på 10-15 prosent invaliditet ved etablert refleksstyring.
Disse punktene skal brukes som alternativ til tabellen om "Urininkontinens" av annen årsak enn nevrologisk skade/sykdom.

Overekstremitetene

Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor.

Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke mer enn 10 prosentpoeng.

Unilateral amputasjon

Tallene nedenfor gjelder beste arm/hånd. Ved skade på motsatt arm/hånd benyttes følgende reduksjonsskala:
Invaliditet for beste arm/hånd:Fradrag for motsatt arm/hånd:
Under 11 prosentingen reduksjon
11 - 20 prosent1 prosentpoeng
21 - 30 prosent2 prosentpoeng
31 - 40 prosent3 prosentpoeng
41 - 50 prosent4 prosentpoeng
51 - 60 prosent5 prosentpoeng
over 60 prosent6 prosentpoeng
Amputasjon av eller på en finger
Tommel
1) Halve ytre falang (med tap av negl)8 %
2) Ytre falang12 %
2a) Halve grunnfalang og ytre falang15 %
3) Begge falanger20 %
4) Begge falanger og metacarp25 %
Pekefinger
5) Halve ytre falang (med tap av negl)3 %
6) Ytre falang3 %
7) Ytre to falanger8 %
8) Hele fingeren med eller uten metacarp10 %
Langfinger
9) Ytre falang2 %
10) Ytre to falanger6 %
11) Hele fingeren med eller uten metacarp10 %
Ringfinger
12) Ytre falang2 %
13) Ytre to falanger4 %
14) Hele fingeren med eller uten metacarp7 %
Lillefinger
15) Ytre falang2 %
16) Ytre to falanger4 %
17) Hele fingeren med eller uten metacarp7 %
Metacarpal hånd med gjenværende tommel35 %
Proksimal metacarpal hånd40 %
Håndledd45 %
Distal underarm med god pro- og supinasjon45 %
Proksimal underarm med god albuebevegelighet50 %
Eksartikulasjon i albue, eller underarmsamputasjon uten albuebevegelighet55 %
Overarmsamputasjon med bibehold av halve humerus55 %
Eksartikulasjon i skulder, eller overarmsamputasjon med dårlig protesefunksjon (tap av over halve humerus)

Bilaterale amputasjoner

Medisinsk invaliditet i prosent
Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon - ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.
Amputasjon begge håndledd75 %
Eksartikulasjon begge skulderledd85 %

Fingerskader

Medisinsk invaliditet i prosent
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng.
Det gis tillegg for sensibilitetstap som beskrevet i tabellen "Nerveskader på fingre"
Tommelen
a) CMC ankylose/artrodese i god stilling8 %
b) CMC ankylose/artrodese i dårlig stilling (ad + flex)20 %
c) MCP ankylose/artrodese i god stilling (0-15 grader)1 %
d) MCP ankylose/artrodese i dårlig stilling5 %
e) CMC og MCP ankylose i god stilling10 %
f) IP ankylose/artrodese i god stilling (0-20 grader)4 %
g) IP ankylose/artrodese i dårlig stilling8 %
h) MCP og IP ankylose/artrodese i god stilling10 %
i) Instabilitet i MCP ledd3 %
– 5. finger
a) Ankylose i DIP ledd i god stilling1 %
b) Ankylose i PIP ledd i god stilling2 %
c) Ankylose i MCP ledd i 2. - 4. finger i god stilling5 %
d) Ankylose i MCP ledd i 5. finger i god stilling3 %
Pekefinger - ankylose i to ledd7 %
Langfinger - ankylose i to ledd7 %
Pekefinger - ankylose i tre ledd10 %
Langfinger - ankylose i tre ledd10 %
Ringfinger - ankylose i to ledd5 %
Ringfinger - ankylose i tre ledd5 %
Lillefinger - ankylose i to ledd3 %
Lillefinger - ankylose i tre ledd3 %

Håndledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Bevegelsesutslag redusert til 60 grader inklusive optimal stilling3 %
Ankylose/artrodese med maksimal volarfleksjon30 %
Ankylose/artrodese i 0-20 grader ekstensjon og normal underarmsrotasjon15 %
Skade på radioulnarledd5 %

Albueledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Underarmsrotasjon fiksert i maksimal pronasjon25 %
Underarmsrotasjon fiksert i maksimal supinasjon30 %
Underarmsrotasjon fiksert i høykant-stilling (10-20 grader pronasjon)15 %
Ankylose/artrodese i god stilling15 %
Ankylose/artrodese i dårlig stilling20 %
Ankylose/artrodese i strak stilling30 %

Skulderledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Luksasjon/resttilstand i acromioclavicularleddet5 %
Instabilitet/residiverende luksasjoner (etter operasjon)5 - 12 %
Ankylose/artrodese uten aktiv scapulo-thoracal bevegelse30 %
Ankylose/artrodese med aktiv scapulo-thoracal bevegelse12 %

Følgetilstander ved glandeltoalette

Medisinsk invaliditet i prosent
(Sml også tabellen "Tap av bryst (mamma) hos kvinner")
a) Funksjonstap i armen5 - 14 %
b) Som a), men med utvikling av klar elefantiasis15 - 24 %

Nerveskader på fingre

Medisinsk invaliditet i prosent
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng.
På amputasjonstumper gir sensibilitetsbortfall på toppen ikke noen ivaliditet i tillegg til amputasjonen. Invaliditetene nedenfor inkluderer økt kuldefølsomhet.
Medisinsk invaliditet i prosent uten/med beskyttelsessensibilitet:
UtenMed
Tommel
begge sider12 %8 %
radikalt5 %2 %
ulnart8 %3 %
Pekefinger6 %4 %
begge sider5 %3 %
radikalt1 %0 %
ulnart
Langfinger
begge sider3 %2 %
radikalt2 %0 %
ulnart1 %0 %
Ringfinger
begge sider2 %2 %
radikalt0 %0 %
ulnart1 %0 %
Lillefinger
begge sider3 %2 %
radikalt1 %0 %
ulnart2 %1 %

Nervefunksjonstap i armen

Medisinsk invaliditet i prosent
Det som står innledningsvis i tabellen "Unilateral amputasjon" om fradrag for ikke beste arm, gjelder tilsvarende her.
Skade på nervus thoracicus longus - total lammelse8 %
Skade på nervus axillaris - total lammelse8 %
Skade på nervus radialis
a) Sensibilitetsutfall alene2 %
b) Utfall med bibeholdt håndleddsekstensjon14 %
c) Utfall med bibeholdt tricepsfunksjon20 %
d) Total lammelse20 %
Skade på nervus ulnaris
a) Sensorisk utfall alene3 %
b) Motorisk utfall alene12 %
c) Motorisk utfall i hånden med beskyttelsessensibilitet15 %
d) Motorisk og sensorisk utfall i hånden alene18 %
e) Total lammelse (høy skade) med motorisk og sensorisk utfall25 %
Skade på nervus medianus
a) Lav skade, bare utfall av opposisjon5 %
b) Lav skade med opposisjon og med beskyttelsessensibilitet15 %
c) Lav skade med opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet17 %
d) Lav skade uten opposisjon, men med beskyttelsessensibilitet17 %
e) Lav skade uten opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet23 %
f) Høy skade med beskyttelsessensibilitet25 %
g) Total lammelse (høy skade) uten beskyttelsessensibilitet30 %
Skade på flere nerver samtidig
a) Lav medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet30 %
b) Lav medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet32 %
c) Høy medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet40 %
d) Høy medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet45 %
e) Medianus, ulnaris, radialis og musculo cutaneus55 %
f) Total brachial-plexusskade med ubrukelig arm60 %
Skade på nerverot eller plexus
Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter vedkommende nerverot eller plexusgrens kliniske betydning, graden av sensibilitets- og motoriske utfall samt graden av smerter.
a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) og/eller lette motoriske utfall uten særlig funksjonell betydning3 - 14 %
b) Sensoriske symptomer og moderate motoriske utfall, men med klar funksjonell betydning i hånd eller arm15 - 24 %
c) Sensoriske symptomer og moderate motoriske utfall, men med klar funksjonell betydning i hånd og arm25 - 34 %
d) Skade på flere plexusgrener/røtter med sensoriske symptomer, markerte motoriske utfall i arm og moderate motoriske utfall i hånd, eller moderate motoriske utfall i arm og markerte motoriske utfall i hånd35 - 44 %
e) Skade på flere plexusnerver/røtter, med sensoriske symptomer og markerte motoriske utfall i arm og hånd45 - 59 %
f) Total skade på plexus brachialis med ubrukelig arm60 %

Causalgier

Dette skal brukes som et alternativ til de øvrige tabellene der de diagnotiske kriteriene for klassisk betydelig causalgia major foreligger.
Trofiske forstyrrelser og stadig vedarende smerter med stor intensitet og av slikt omfang at de har sterk betydning for dagliglivets funksjoner.
Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør hjelp til påkledning og personlig hygiene.

Underekstremitetene

Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor. Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke med mer enn 10 prosentpoeng.

Amputasjon av tå/tær

Medisinsk invaliditet i prosent
Stortåamputasjon8 %
Tap av stortåens endefalang4 %
Tap av andre tå2 %
Tap av tredje tå1 %
Tap av fjerde tå1 %
Tap av lilletå0 %
Tap av samtlige tær12 %

Amputasjon av fot

Medisinsk invaliditet i prosent
Fotamputasjon i nivå med ankelleddet20 %
Fotrotamputasjon (mellom fotroten og mellomfoten)15 %
Metarsal amputasjon10 %
Tap av stortåstråle8 %

Amputasjon kne/legg

Medisinsk invaliditet i prosent
Eksartikulasjon i kne35 %
Leggamputasjon
a) God protesefunksjon15 - 24 %
b) Dårlig protesefunksjon25 - 34 %

Amputasjon av lår/hofte

Medisinsk invaliditet i prosent
Hemipelvektomi (halve bekkenet)45 %
Hofteleddseksartikulasjon45 %
Femur, under 3'' fra tuber40 %
Femuramputasjon
a) God protesefunksjon35 - 44 %
b) Dårlig protesefunksjon45 - 54 %

Amputasjon av lår/hofte

Medisinsk invaliditet i prosent
Hemipelvektomi (halve bekkenet)45 %
Hofteleddseksartikulasjon45 %
Femur, under 3'' fra tuber40 %
Femuramputasjon
a) God protesefunksjon35 - 44 %
b) Dårlig protesefunksjon45 - 54 %

Skade på ankelledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Ankelleddsartrodese/ankylose10 %
Trippel/subtalar artrodese/ankylose5 %
Pantalar artrodese15 %
Artrose som utvikles som skadefølge eller pga. dårlig protese5 - 10 %

Skade på kneledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Kneleddsartrodese/ankylose20 %
Kneleddsartrose som utvikles som skadefølge eller pga. dårlig protese5 - 10 %
Kneleddsprotese
a) Velfungerende, bare med minimale besvær15 %
b) Med en del funksjonsinnskrenkninger i form av noe smerter, lett instabilitet og redusert styrke og bevegelighet25 %
c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning i form av sterke smerter, instabilitet og nedsatt styrke og bevegelighet35 %
Tap av fremre korsbånd5 %
Generell, ortosekrevende og symptomgivende instabilitet15 %
Tap av patella7 %


Skade på hofteledd

Medisinsk invaliditet i prosent
Hofteleddsartrodese/ankylose25 %
Hofteprotese
a) Velfungerende, med minimale besvær15 %
b) Med en del funksjonsinnskrenkninger og lette smerter, lett instabilitet og redusert styrke og bevegelighet25 %
c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning og middels til sterke smerter instabilitet og nedsatt styrke og bevegelighet35 %
Leddreseksjon (Girdlstone)45 %

Andre skader i underekstremitetene

Medisinsk invaliditet i prosent
Hallux rigidus (stiv stortå)3 %
Ortosekrevende benforkortning
a) Forkortning under 2 cm0 %
b) Forkortning 2-5 cm3 %
c) Forkortning over 5 cm10 %
Vinkelfeil og rotasjonsfeil etter brudd i ekstremiteten
a) Med funkjsonell betydning10 %
b) Med avgjørende funksjonell betydning20 %

Nervefunksjonstap i bena

Medisinsk invaliditet i prosent
Skade på enkeltnerver
a) Skade på nervus obturator - total lammelse6 %
b) Skade på nervus peroneus - total lammelse10 %
c) Skade på nervus femoralis - total lammelse15 %
d) Skade på nervus ischiadicus - total lammelse25 %
Skade på nerverot eller plexus
Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter vedkommende nerverot eller plexusgrens kliniske betydning, graden av sensibilitets- og motoriske utfall samt graden av smerter.
a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) og/eller lette motoriske utfall i ben og/eller fot uten særlig funksjonell betydning3 - 14 %
b) Sensoriske symptomer, moderate til markerte motoriske utfall i fot med klar funksjonell betydning og moderate motoriske utfall i ben15 - 24 %
c) Sensoriske symptomer, markerte motoriske utfall i ben med klar funksjonell betydning og moderate motoriske utfall i fot25 - 34 %
d) Skade på flere røtter eller plexusgrener med sensoriske symptomer og markerte motoriske utfall i ben/fot35 - 49 %
e) Total skade på plexus lumbosacralis med ubrukelig ben50 %

Causalgier

Medisinsk invaliditet i prosent
Dette punktet skal brukes som alternativ til de øvrige punktene i kapitlet der de diagnostiske kriteriene for klassisk betydelig causalgia major foreligger.
Trofiske forstyrrelser og stadig vedvarende smerter med stor intensitet og av slikt omfang at de har sterk betydning for dagliglivets funksjoner50 - 70 %
Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør hjelp til påkledning og personlig hygiene.

Huden

Invaliditeten graderes etter funksjonstap - ikke etter diagnose.

Hudskader og hudsykdommer

Medisinsk invaliditet i prosent
Invaliditeten graderes etter funksjonstap - ikke etter diagnose.
Hudskade som leges uten men av betydning
Ingen begrensning i livsutfoldelse utover eksklusjon fra visse arbeidsplasser, f.eks. ved allergi for sjeldent brukte kjemikalier.
0 - 14 %
Tilbakevendende hudskade
Lar seg ikke helbrede for godt, men påvirkes av behandling. Påvirker periodevis dagliglivets aktiviteter.
15 - 24 %
Kronisk hudskade med kontinuerlig påvirkning av dagliglivets aktiviteter25 - 34 %
Kronisk hudskade som rammer utbredte deler av kroppen
Lidelsen gir kontinuerlig påvirkning av dagliglivets aktiviteter. Med utbredte deler av kroppen menes mer enn 30 prosent av kroppsoverflaten.
35 -
Arr
Gjelder arr utenom ansiktet. Om vansiret ansikt se punktet "Vansiret ansikt" i tabell "Ansikt, kjeve og svelg"
Ved arr som affiserer leddfunksjonen eller gir smerte ved bruk av leddet, skal leddskaden komme i tillegg.
a) Vanlige arr på kropp eller ekstremiteter med alminnelig gode resultater etter evt. hudtransplantasjoner0 %
b) Moderat utbredte arr med litt skjemmende utseende0 - 14 %
c) Omfattende og iøyenfallende arr samt store transplantater med betydelige forandringer15 - 24 %
d) Særdeles omfattende og deformerende arr på kropp og/eller ekstremiteter; transplantater som omfatter betydelige deler av kroppsoverflaten og med betydelige avvik fra normal hud i farge og konsistens25 - 30 %

Hjerte og lunger

Nedsatt hjerte og/eller lungefunksjon

Medisinsk invaliditet i prosent
Inndelingen nedenfor bygger på NYHA-klassifiseringen (New York Heart Association). Den baserer seg også på objektivt registrerbare tegn og resultater i form av objektive lungefysiologiske undersøkelser som spirometri, og måling av gassdiffusjon og hjerteundersøkelser som f.eks. arbeidsbelastningsprøve.
Det foreligger organisk sykdom, men uten innskrenkning i fysisk aktivitet
Det vil si at ved turer i fjell og skog, eller gange i lange trapper og bakker, vil begrensningen ikke være større enn hos friske i samme alder. Ved arbeidsbelastningsprøve vil prestasjonen være normal, alder, kjønn og vekt tatt i betraktning (100 +/- 20 prosent).
0 - 14 %
Det foreligger organisk sykdom som medfører innskrenkning i fysisk aktivitet
Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe eller angina pectoris ved anstrengelser som f.eks. middels tungt kroppsarbeid, hurtigere gange på flat vei eller opp trapper og bakker i vanlig tempo. Ved arbeidsbelastningsprøve vil pasienten klare mindre enn forventet i forhold til alder, kjønn og vekt (65 +/- 15 prosent).
15 - 39 %
Det foreligger organisk sykdom som medfører betydelig innskrenkning i fysisk aktivitet, men ingen besvær i ro
Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe eller angina pectoris ved vanlig lett kroppsarbeid og gange på flat vei. Pasienten har problemer med å gå i bakker og trapper. Ved arbeidsbelastningsprøve vil pasienten i høyden klare 50 prosent av det som er forventet.
40 - 64 %
Det foreligger organisk sykdom med besvær i hvile eller ved de aller minste anstrengelser, f.eks. ved tale og av- og påkledning
Pasienten er ute av stand til å utføre daglige gjøremål, og kan ikke gå innendørs uten besvær.
65 - 100 %

Helt eller delvis fjernet lunge

Medisinsk invaliditet i prosent
Lungelapp15 - 24 %
Større deler av lungen25 - 34 %
Total plastikk eller pulmektomi, den andre lungen er frisk35 %

Bukorganer

Mage/tarm

Medisinsk invaliditet i prosent
Kronisk magesår som er kontrollert medikamentelt uten operasjon
a) Godt kontrollert medikamentelt uten operasjon0 - 14 %
b) Vanskelig å kontrollere medikamentelt, eller inoperabelt15 - 24 %
Plager etter reseksjon av magesekken15 - 50 %
Utlagt tarm15 - 34 %

Milt

Medisinsk invaliditet i prosent
Tap av milt - under 16 år5 %
Gjelder for tilfeller uten komplikasjoner. Det kan ellers gis tillegg for infeksjoner når de oppstår som en kronisk følgetilstand.

Nyrer

Medisinsk invaliditet i prosent
Skade av nyrer
a) Skade av en eller begge nyrene med sykelig utvikling (hypertoni, kronisk infeksjon, uremi)
Vurderes i forhold til komplikasjonene.
10 - 50 %
b) Tap av en nyre, den andre er frisk15 %
c) Tap av en nyre, funksjonen av den andre er nedsatt eller den andre er et transplantat25 - 74 %
d) Tap av begge nyrene, m/dialyse75 - 90 %
e) Ureterskade medførende urinveisavledning25 - 35 %
Øvre grense (35 prosent) skal bare nyttes i de mest kompliserte tilfellene. Om pasienten bare har en nyre og ureter blir skadd, skal vurderingen skje i forhold til punktene a - d, avhengig av tilstanden.
Vellykket nyretransplantasjon30 - 40 %


Kjønnsorganer

Medisinsk invaliditet i prosent
Urethra-skade
Se tabell "Urinretensjon" for skade som medfører behov for kateterisering. Skade som gir komplikasjoner som i tabell "Urininkontinens" gir samme invaliditet som angitt der. Se også tabell "Nyrer".
a) Lette forsnevringer, lar seg behandle med intern urethrotomi, selvblokking, etc5 - 14 %
b) Alvorligere forsnevringer (krever rekonstruktive inngrep)
Invaliditeten vurderes etter ev. kirurgi.
15 - 30 %
c) Som forrige, medførende urindeviasjon
Øvre grense (35 prosent) skal bare nyttes i de mest kompliserte tilfellene.
Gjelder med sphincter-kontroll. Se tabell "Urininkontinens" for tilstander med tap av sphincter-kontroll.
15 - 35 %
Hel eller delvis amputasjon/fjerning av ytre kjønnsorganer
Tilstanden vurderes i forhold til amputasjonens omfang, gjenværende funksjon og den skaddes alder. Tap av testes/ovarier vurderes etter punktet nedenfor.
20 - 50 %
Tap av testes/ovarier
a) Tap av en testikkel/et ovarium, den andre normal5 %
b) Tap av en testikkel/et ovarium, funksjonen på den andre nedsatt
Tilstanden vurderes i forhold til tapets omfang, funksjon av ev. gjenværende testikkel/ovarium, graden av hormonell endring samt den skaddes alder.
20 - 44 %
Samtidig skade/tap av testes/ovarier og kjønnsdeler for øvrig
Øvre grense (55 prosent) skal bare nyttes i de mest kompliserte tilfellene.
45 - 55 %
Annet
a) Nevrogene og/eller vaskulære skader/sykdommer som medfører erektil dysfunksjon
Tilstanden vurderes i forhold til graden av funksjonsnedsettelse og alder.
10 - 30 %
b) Fistel, vesicovaginale eller urethrovaginale (kronisk)30 - 50 %
c) Fistel, vesicointestinale, kronisk30 - 40 %
d) Fistel, rectovaginale25 - 50 %


Urininkontinens

Medisinsk invaliditet i prosent
Dette punktet må ikke brukes sammen med 4.-7. punkt i tabell "Skade/sykdom i ryggmargen". Urininkontinens av ikke-nevrologisk årsak vurderes på samme måte som i gruppene a, be og c under.
a) Lett10 %
b) Moderat15 - 20 %
c) Uttalt/komplett40 %

Urinretensjon

Medisinsk invaliditet i prosent
a) Medførende bruk av intermittent kateterisering10 - 30 %
b) Medførende bruk av permanent kateter30 %
c) Medførende urindeviasjon

Andre skader og sykdommer

Polynevropathier

Medisinsk invaliditet i prosent
I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala og standardiserte arbeidsfysiologiske tester for å fastsette graden av funksjonstap.
Sensorisk polynevropathi
a) Lette symptomer0 - 14 %
b) Moderate symptomer i bena, lette i armene15 - 34 %
c) Uttalt i bena (sensorisk ataktisk gange),25 - 34 %
d) Generelt uttalt (sensorisk ataktisk gange og markert svekket håndtering av objekter)35 - 44 %
e) Generelt uttalt med smertefulle parestesier45 - 54 %
Sensomotorisk eller motorisk polynevropathi
a) Lette symptomer (ingen påvirkning av gangfunksjonen)0 - 14 %
b) Moderate symptomer i bena, (påvirket gangfunksjon, ev. bruk av drop foot skinne), lette i armene (ingen/liten svekket funksjon i hendene)15 - 24 %
c) Uttalt i bena, moderat i armene (moderat funksjonssvikt i hendene)25 - 44 %
d) Generelt uttalt45 - 54 %
e) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon eller smertefulle parestesier55 - 64 %
f) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon og smertefulle parestesier65 - 74 %
g) Generelt uttalt med smertefulle parastesier og så stor bevegelseshemming at det er nødvendig med pleie75 - 84 %

Vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender:

Rent nevrosensoriske utfall vurderes etter punktet "Sensorisk polynevropathi" i tabellen "Andre skader og sykdommer " ovenfor. Vurderingen av graden av sirkulasjonsforstyrrelser skjer med utgangspunkt i Stockholmklassifiseringen av 1987 (revidert Taylor-Pelmear system).
Nevrosensoriske symptomerMedisinsk invaliditet
a) Stadium 0
Vaskulære symptomer
Ingen fargeforandringer
Ingen symptomer0 %
b) Stadium 1
Vaskulære symptomer
Enkelte hvite fingertupper
Kortvarige episoder
Intermitterende eller vedvarende nummenhet med eller uten parestesier0 - 14 %
c) Stadium 2
Vaskulære symptomer
Kortvarige episoder som affiserer ytter- og midtfalangen til en eller flere fingre
Som ved stadium 1, men med nedsatt følelse15 - 19 %
d) Stadium 3
Vaskulære symptomer
Hyppige episoder som omfatter alle falanger av de fleste fingrene
Som ved stadium 2, men med nedsatt berøringssensibilitet og fingerferdighet20 - 29 %
e) Stadium 4
Vaskulære symptomer
Som ved stadium 3, men trofiske hudforandringer på fingertuppene
Som ved staduim 330 - 40 %

Tap av bryst (mamma) hos kvinner

Medisinsk invaliditet i prosent
a) Tap av ett mamma med pene arr5 - 15 %
b) Tap av begge mammae med pene arr25 %
c) Tap av ett mamma med keloidholdige, bengrodde arr16 - 25 %
d) Tap av begge mammae med keloidholdige, bengrodde arr25 - 44 %
Avhengig av utseendet (f.eks. «skjevhet») kan det i tillegg til invaliditeten ovenfor gis en påplussing på 0-10 prosent invaliditet.
For yngre kvinner kan det gis et tillegg på 20 prosent invaliditet for funksjonssvikt i forbindelse med ev. amming.
Ved fjerning av lymfeknuter (glandeltoalette) kan det etter vurdering gis tillegg for følgetilstander som nevnt i tabell "Følgetilstander ved glandeltoalette" ovenfor.

Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader)

Ved flerfingerskader anvendes ren addisjon i henhold til nedenstående tabell. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.

I tabellen nedenfor betyr:

1 = tap av hele tommelfingeren uten tap av mellomhåndsbenet

2 = tap av hele pekefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

3 = tap av hele langfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

4 = tap av hele ringfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

5 = tap av hele lillefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

ym = tap av ytter- og mellomfalang

y = tap av ytterfalang

Tap av/på en finger

Se tabell "Unilateral amputasjon"

Nr.

Type skade

Invaliditet i prosent

1 - 17y10 %

Amputasjon på to fingre

Nr.

Type skade

Invaliditet i prosent

181 + 226 %
ym24 %
y23 %
191y + 216 %
ym15 %
y13 %
201 + 328 %
ym25 %
y24 %
211y + 315 %
ym13
y12 %
221 + 426 %
ym23 %
y22 %
231y + 414 %
ym12 %
y11 %
241 + 523 %
ym22 %
y21 %
251y + 512 %
ym12 %
y11 %
262 + 316 %
ym13 %
y11 %
272ym + 314 %
ym12 %
y10 %
282y + 312 %
ym10 %
y8 %
292 + 415 %
ym11 %
y9 %
302ym + 412 %
ym9 %
y8 %
312 + 59 %
ym6 %
y5 %
322ym + 515 %
ym13 %
y12 %
332y + 513 %
ym12 %
y11 %
342y + 59 %
ym8 %
y7 %
353 + 414 %
ym12 %
y10 %
363ym + 410 %
ym7 %
y6 %
373y + 48 %
ym6 %
y5 %
383 + 516 %
ym14 %
y11 %
393ym + 510 %
ym9 %
y7 %
403y + 58 %
ym7 %
y6 %
414 + 512 %
ym11 %
y10 %
424ym + 58 %
ym7 %
y6 %
434y + 57 %
ym6 %
y5 %

Amputasjoner på tre fingre

Nr.

Type skade

Invaliditet i prosent

441 + 2 + 335 %
ym33 %
y31 %
451 + 2ym + 333 %
ym30 %
y28 %
461 + 2y + 332 %
ym28 %
y25 %
471y + 2ym + 324 %
ym21 %
y20 %
481y + 2ym + 326 %
ym20 %
y19 %
491 + 2ym + 421 %
ym18 %
y16 %
501 + 2 + 434 %
ym31 %
y30 %
511 + 2ym + 433 %
ym28 %
y26 %
521 + 2y + 429 %
ym26 %
y26 %
531y + 2 + 424 %
ym20 %
y19 %
541y + 2ym + 421 %
ym18 %
y17 %
551y + 2y + 418 %
ym15 %
y14 %
561 + 2 + 533 %
ym31 %
y30 %
571 + 2ym + 531 %
ym29 %
y28 %
581 + 2y + 528 %
ym27 %
y27 %
591y + 2 + 523 %
ym21 %
y20 %
601y + 2ym + 520 %
ym18 %
y17 %
611y + 2y + 516 %
ym15 %
y14 %
621 + 3 + 433 %
ym30 %
y28 %
631 + 3ym + 433 %
ym30 %
y28 %
641 + 3y + 431 %
ym28 %
y25 %
651y + 3 + 423 %
ym21 %
y20 %
661y + 3ym + 421 %
ym19 %
y16 %
671y + 3y + 419 %
ym15 %
y14 %
681 + 3 + 533 %
ym31 %
y29 %
691 + 3ym + 532 %
ym30 %
y28 %
701 + 3y + 530 %
ym28 %
y26 %
711y + 3 + 524 %
ym22 %
y20 %
721y + 3ym + 520 %
ym19 %
y17 %
731y + 3y + 518 %
ym16 %
y15 %
741 + 4 + 530 %
ym29 %
y28 %
751 + 4ym + 528 %
ym27 %
y25 %
761 + 4y + 527 %
ym25 %
y24 %
771y + 4 + 522 %
ym20 %
y19 %
781y + 4ym + 520 %
ym18 %
y16 %
791y + 4y + 517 %
ym15 %
y14 %
802 + 3 + 426 %
ym24 %
y20 %
812 + 3ym + 423 %
ym19 %
y15 %
822 + 3y + 418 %
ym15 %
y13 %
832ym + 3 + 421 %
ym19 %
y16 %
842ym + 3ym + 418 %
ym15 %
y13 %
852ym + 3y + 415 %
ym13 %
y11 %
862y + 3 + 417 %
ym15 %
y14 %
872y + 3ym + 415 %
ym12 %
y11 %
882y + 3y + 413 %
ym11 %
y10 %
892 + 3 + 524 %
ym23 %
y20 %
902 + 3ym + 520 %
ym17 %
y15 %
912 + 3y + 518 %
ym16 %
y14 %
922ym + 3 + 521 %
ym19 %
y16 %
932ym + 3ym + 518 %
ym15 %
y14 %
942ym + 3y + 515 %
ym14 %
y12 %
952y + 3 + 517 %
ym15 %
y14 %
962y + 3ym + 515 %
ym13 %
y12 %
972y + 3y + 513 %
ym11 %
y10 %
982 + 4 + 524 %
ym22 %
y20 %
992 + 4ym + 522 %
ym20 %
y19 %
1002 + 4y + 520 %
ym18 %
y15 %
1012ym + 4 + 521 %
ym19 %
y16 %
1022ym + 4ym + 518 %
ym15 %
y13 %
1032ym + 4y + 515 %
ym12 %
y11 %
1042y + 4 + 517 %
ym14 %
y12 %
1052y + 4ym + 514 %
ym11 %
y10 %
1062y + 4y + 511 %
ym10 %
y8 %
1073 + 4 + 523 %
ym21 %
y19 %
1083 + 4ym + 521 %
ym20 %
y18 %
1093 + 4y + 518 %
ym16 %
y14 %
1103ym + 4 + 521 %
ym19 %
y17 %
1113ym + 4ym + 519 %
ym16 %
y14 %
1123ym + 4y + 516 %
ym15 %
y12 %
1133y + 4 + 518 %
ym16 %
y14 %
1143y + 4ym + 516 %
ym14 %
y12 %
1153y + 4y + 512 %
ym10 %
y8 %

Amputasjon på fire fingre

Nr.

Type skade

Invaliditet i prosent

1161 + 2 + 3 + 440 %
ym39 %
y37 %
1171 + 2 + 3ym + 440 %
ym39 %
y37 %
1181 + 2 + 3y + 438 %
ym37 %
y35 %
1191 + 2ym + 3 + 440 %
ym38 %
y37 %
1201 + 2ym + 3ym + 438 %
ym37 %
y35 %
1211 + 2ym + 3y + 437 %
ym35 %
y33 %
1221 + 2y + 3 + 437 %
ym36 %
y34 %
1231 + 2y + 3ym + 436 %
ym34 %
y32 %
1241 + 2y + 3y + 434 %
ym33 %
y31 %
1251y + 2 + 3 + 435 %
ym33 %
y29 %
1261y + 3 + 3ym + 432 %
ym28 %
y23 %
1271y + 3 + 3y + 427 %
ym23 %
y22 %
1281y + 2ym + 3 + 430 %
ym28 %
y25 %
1291y + 2ym + 3ym + 427 %
ym24 %
y23 %
1301y + 2ym + 3y + 424 %
ym22 %
y20 %
1311y + 2y + 3 + 426 %
ym24 %
y23 %
1321y + 2y + 3ym + 424 %
ym22 %
y21 %
1331y + 2y + 3y + 424 %
ym21 %
y20 %
1341 + 2 + 3 + 540 %
ym39 %
y38 %
1351 + 2 + 3ym + 539 %
ym38 %
y37 %
1361 + 2 + 3y + 538 %
ym37 %
y35 %
1371 + 2ym + 3 + 540 %
ym39 %
y38 %
1381 + 2ym + 3ym + 538 %
ym37 %
y36 %
1391 + 2ym + 3y + 537 %
ym35 %
y33 %
1401 + 2y + 3 + 537 %
ym36 %
y33 %
1411 + 2y + 3ym + 536 %
ym35 %
y33 %
1421 + 2y + 3y + 534 %
ym33 %
y31 %
1431 + 2 + 3 + 533 %
ym32 %
y30 %
1441 + 2 + 3ym + 530 %
ym29 %
y26 %
1451y + 2 + 3y + 525 %
ym23 %
y22 %
1461y + 2ym + 3 + 530 %
ym29 %
y27 %
1471y + 2ym + 3ym + 527 %
ym26 %
y23 %
1481y + 2ym + 3y + 524 %
ym23 %
y22 %
1491y + 2y + 3 + 528 %
ym27 %
y20 %
1501y + 2y + 3ym + 523 %
ym21 %
y20 %
1511y + 2y + 3y + 522 %
ym20 %
y19 %
1521 + 2 + 4 + 540 %
ym39 %
y38 %
1531 + 2 + 4ym + 539 %
ym38 %
y37 %
1541 + 2 + 4y + 538 %
ym37 %
y35 %
1551 + 2ym + 4 + 539 %
ym38 %
y37 %
1561 + 2ym + 4ym + 537 %
ym36 %
y35 %
1571 + 2ym + 4y + 535 %
ym34 %
y32 %
1581 + 2y + 4ym + 537 %
ym36 %
y34 %
1591 + 2y + 4ym + 536 %
ym35 %
y33 %
1601 + 2y + 4y + 534 %
ym33 %
y31 %
1611y + 2 + 4 + 533 %
ym33 %
y31 %
1621y + 2 + 4ym + 529 %
ym28 %
y25 %
1631y + 2 + 4y + 526 %
ym25 %
y23 %
1641y + 2ym + 4 + 529 %
ym28 %
y26 %
1651y + 2ym + 4ym + 527 %
ym26 %
y23 %
1661y + 2ym + 4y + 525 %
ym24 %
y22 %
1671y + 2y + 4 + 525 %
ym24 %
y23 %
1681y + 2y + 4ym + 523 %
ym21 %
y20 %
1691y + 2y + 4y + 522 %
ym20 %
y19 %
1701 + 3 + 4 + 540 %
ym39 %
y38 %
1711 + 3 + 4ym + 539 %
ym38 %
y37 %
1721 + 3 + 4y + 538 %
ym37 %
y37 %
1731 + 3ym + 4 + 539 %
ym38 %
y37 %
1741 + 3ym + 4ym + 537 %
ym36 %
y35 %
1751 + 3ym + 4y + 535 %
ym34 %
y32 %
1761 + 3y + 4 + 537 %
ym36 %
y34 %
1771 + 3y + 4ym + 536 %
ym35 %
y33 %
1781 + 3y + 4y + 534 %
ym33 %
y31 %
1791y + 3 + 4 + 532 %
ym31 %
y29 %
1801y + 3 + 4ym + 531 %
ym29 %
y28 %
1811y + 3 + 4y + 526 %
ym25 %
y23 %
1821y + 3ym + 4 + 529 %
ym28 %
y26 %
1831y + 3ym + 4ym + 527 %
ym26 %
y23 %
1841y + 3ym + 4y + 525 %
ym24 %
y22 %
1851y + 3y + 4 + 524 %
ym23 %
y22 %
1861y + 3y + 4ym + 524 %
ym23 %
y21 %
1871y + 3y + 4y + 522 %
ym20 %
y19 %
1882 + 3 + 4 + 535 %
ym32 %
y30 %
1892 + 3 + 4ym + 532 %
ym30 %
y28 %
1902 + 3 + 4y + 529 %
ym28 %
y24 %
1912 + 3ym + 4 + 532 %
ym30 %
y28 %
1922 + 3ym + 4ym + 529 %
ym28 %
y26 %
1932 + 3ym + 4y + 526 %
ym23 %
y21 %
1942 + 3y + 4 + 529 %
ym28 %
y25 %
1952 + 3y + 4ym + 526 %
ym23 %
y21 %
1962 + 3y + 4y + 524 %
ym21 %
y20 %
1972ym + 3 + 4 + 531 %
ym28 %
y25 %
1982ym + 3 + 4ym + 529 %
ym27 %
y24 %
1992ym + 3 + 4y + 525 %
ym24 %
y21 %
2002ym + 3ym + 4 + 529 %
ym27 %
y24 %
2012ym + 3ym + 4ym + 527 %
ym24 %
y22 %
2022ym + 3ym + 4y + 522 %
ym21 %
y18 %
2032ym + 3y + 4 + 525 %
ym24 %
y22 %
2042ym + 3y + 4ym + 524 %
ym22 %
y20 %
2052ym + 3y + 4y + 520 %
ym19 %
y16 %
2062y + 3 + 4 + 525 %
ym24 %
y22 %
2072y + 3 + 4y + 524 %
ym23 %
y22 %
2082y + 3 + 4y + 523 %
ym22 %
y20 %
2092y + 3ym + 4 + 524 %
ym23 %
y22 %
2102y + 3ym + 4ym + 522 %
ym20 %
y19 %
2112y + 3ym + 4y + 520 %
ym19 %
y16 %
2122y + 3y + 4 + 519 %
ym18 %
y16 %
2132y + 3y + 4ym + 517%
ym15 %
y14 %
2142y + 3y + 4y + 515 %
ym14 %
y12 %

Amputasjoner på fem fingre

Nr.

Type skade

Invaliditet i prosent

2151+ 2 + 3 + 4 + 540 %
ym40 %
y38 %
2161 + 2 + 4ym + 540 %
ym39 %
y38 %
2171 + 2 + 3 + 4y + 538 %
ym38 %
y38 %
2181 + 2 + 3ym + 4 + 540 %
ym39 %
y38 %
2191 + 2 + 3ym + 4ym + 539 %
ym38 %
y38 %
2201 + 2 + 3ym + 4y + 538 %
ym38 %
y37 %
2211 + 2 + 3y + 4 + 538 %
ym38 %
y37 %
2221 + 2 + 3y + 4ym + 538 %
ym37 %
y36 %
2231 + 2 + 3y + 4y + 537 %
ym37 %
y34 %
2241 + 2ym + 3 + 4 + 540 %
ym40 %
y38 %
2251 + 2ym + 3 + 4ym + 538 %
ym38 %
y36 %
2261 + 2ym + 3ym + 4 + 538 %
ym37 %
y35 %
2271 + 2ym + 3ym + 4 + 538 %
ym37 %
y36 %
2281 + 2ym + 3ym + 4ym + 538 %
ym37 %
y36 %
2291 + 2ym + 3ym + 4y + 536 %
ym35 %
y34 %
2301 + 2ym + 3y + 4 + 538 %
ym37 %
y35 %
2311 + 2ym + 3y + 4ym + 537 %
ym35 %
y34 %
2321 + 2ym + 3y + 4 + 535 %
ym34 %
y33 %
2331 + 2y + 3 + 4 + 538 %
ym38 %
y37 %
2341 + 2y + 3 + 4ym + 538 %
ym37 %
y36 %
2351 + 2y + 3 + 4y + 537 %
ym36 %
y34 %
2361 + 2y + 3ym + 4 + 538 %
ym38 %
y36 %
2371 + 2y + 3ym + 4ym + 537 %
ym36 %
y34 %
2381 + 2y + 3ym + 4y + 535 %
ym34 %
y32 %
2391 + 2y + 3y + 4 + 535 %
ym34 %
y33 %
2401 + 2y + 3y + 4ym + 534 %
ym33 %
y31 %
2411 + 2y + 3y + 4y + 532 %
ym31 %
y30 %
2421y + 2 + 3 + 4 + 536 %
ym36 %
y35 %
2431y + 2 + 3 + 4ym + 536 %
ym35 %
y34 %
2441y + 2 + 3 + 4y + 533 %
ym33 %
y32 %
2451y + 2 + 3ym + 4 + 536 %
ym35 %
y34 %
2461y + 2 + 3ym + 4ym + 534 %
ym32 %
y32 %
2471y + 2 + 3ym + 4y + 533 %
ym32 %
y31 %
2481y + 2 + 3y + 4 + 533 %
ym33 %
y32 %
2491y + 2 + 3y + 4ym + 533 %
ym32 %
y31 %
2501y + 2 + 3y + 4y + 529 %
ym29 %
y26 %
2511y + 2ym + 3 + 4 + 535 %
ym35 %
y33 %
2521y + 2ym + 3 + 4ym + 535 %
ym34 %
y33 %
2531y + 2ym + 3 + 4y + 533 %
ym32 %
y31 %
2541y + 2ym + 3ym + 4 + 534 %
ym34 %
y32 %
2551y + ym + 3ym + 4ym + 532 %
ym31 %
y30 %
2561y + 2ym + 3ym + 4y + 530 %
ym29 %
y28 %
2571y + 2ym + 3y + 4 + 533 %
ym32 %
y31 %
2581y + 2ym + 3y + 4ym + 531 %
ym29 %
y28 %
2591y + 2ym + 3y + 4y + 528 %
ym27 %
y26 %
2601y + 2y + 3 + 4 + 531 %
ym30 %
y29 %
2611y + 2y + 3 + 4ym + 530 %
ym29 %
y28 %
2621y + 2y + 3 + 4y + 529 %
ym28 %
y27 %
2631y + 2y + 3ym + 4 + 531 %
ym30 %
y29 %
2641y + 2y + 3ym + 4ym + 529 %
ym29 %
y26 %
2651y + 2y + 3ym + 4y + 528 %
ym26 %
y25 %
2661y + 2y + 3y + 4 + 526 %
ym25 %
y24 %
2671y + 2y + 3y + 4ym + 525 %
ym24 %
y23 %
2681y + 2y + 3y + 4y + 523 %
ym22 %
y21 %

NB! Det tas forbehold om feil i tabellene. Se Lovdata.no for originaltabell.

Hva er invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen er en oversikt over mange ulike skader og sykdommer og hvilken varig medisinsk invaliditet (VMI) de ulike skadene/sykdommene gir.

Tabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

I tillegg til invaliditetstabellen som fremgår av forskriften har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) utformet en intern invaliditetstabell. NPE følger fortsatt den "ordinære" tabellen men da den er utformet for yrkesskader er det ikke alltid den er anvendelig på pasientskader.

NPEs interne invaliditetstabell er altså et slags tillegg til eller utvidelse av invaliditetstabellen for yrkesskader.

Hvordan brukes invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen brukes som et utgangspunkt for å finne ut hvor stor VMI ulike skader gir.

Dersom du har flere skader kan disse i de fleste tilfeller legges sammen. Eksempelvis gir total døvhet på ett øre 15 % VMI. Dersom du i tillegg har fått tap av luktesans gir dette ytterligere 5 %. Din totale VMI er da på 20 %.

ⓘ 
Invaliditetstabellen er sentral i vurdering av ditt erstatningskrav

Rollen til våre advokater er å vurdere at den skade du er påført er vurdert riktig opp mot invaliditetstabellen, og at alle skadefølger etter en ulykke er hensyntatt.

Hva er Varig Medisinsk Invaliditet (VMI)?

Varig medisinsk invaliditet eller VMI er en måte å "måle" hvor stor og alvorlig skaden din er.

VMI måles fra 0 % til 100 %. Dersom du er helt frisk har du 0 % VMI. VMI fastsettes individuelt og derfor kan en skade for noen gi 5 % mens den samme skaden gir 7 %. Dette avhenger av hvor mye du blir påvirket av skaden og hvor alvorlig den er. Vanligvis fastsettes VMI av en medisinsk sakkyndig eller spesialist.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å finne riktig spesialist til å vurdere din skade.

Når du har fått fastsatt en VMI danner dette grunnlaget for hvor mye du kan kreve i menerstatning.

Ved noen spesielle erstatningskrav, som eksempelvis standardisert barneerstatning kan VMI også brukes som utgangspunkt for andre erstatningsposter.

Hva er menerstatning og hvordan søker jeg?

Menerstatning er en av flere erstatningsposter ved personskade. Menerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse og er en rent skjønnsmessig fastsatt erstatningspost.

For å ha rett på menerstatning er det tre vilkår som alle må være oppfylt:

 1. Skaden må være varig
 2. Skaden må være betydelig
 3. Skaden må være av medisinsk art
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi kan bistå deg med å vurdere om vilkårene for menerstatning er oppfylt, og klage til forsikringsselskapet eller NAV hvis du har fått avslag.

Krav om menerstatning fremsettes vanligvis som en del av et større erstatningskrav men kan også fremsettes alene. Hvem kravet skal rettes mot avhenger av hvilken type skade det dreier seg om.

Hvordan beregnes menerstatning?

Din VMI danner grunnlaget for menerstatning. Tabellen under viser hvor mange prosent av folketrygdens grunnbeløp man har krav på etter hvilken VMI man har fått.

Tabellen er hentet fra forskrift om menerstatning for yrkesskade.

GruppeFastsatt invaliditetsgradMenerstatning
0Lavere enn 15%Ingen erstatning
115 - 24%7% av grunnbeløpet
225 - 34%12% av grunnbeløpet
335 - 44%18% av grunnbeløpet
445 - 54%25% av grunnbeløpet
555 - 64%33% av grunnbeløpet
665 - 74%42% av grunnbeløpet
775 - 84%52% av grunnbeløpet
885 - 100%63% av grunnbeløpet
9Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100%75% av grunnbeløpet

EKSEMPEL: En 55 år gammel kvinne har fått fastsatt 40 % VMI og skal ha 18 % av folketrygdens G per år frem til forventet levealder. Forventet levealder for kvinner er per 2019 84 år.

Regnestykket blir som følger:

18 % av kr. 99.858,- = Kr. 17.974,-
Kr. 17.974,- x 29 år (84-55) = Kr. 521.246,-

Kvinnen har krav på kr. 521.246,- i menerstatning.

Utbetaling av menerstatning

Har du vært utsatt for en ulykke, eksempelvis en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha rett på menerstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Er du påført en yrkessykdom kan du også ha rett på menerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Dersom du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom, kan du også ha rett på menerstatning fra NAV. For å ha rett på menerstatning fra NAV er det krav om at du er påført en varig og betydelig skade eller sykdom som gir en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. Menerstatning fra NAV er kun aktuelt ved yrkesskade og yrkessykdom.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å få oversikt over dine forsikringsdekninger, og hvor du kan ha krav på menerstatning etter en ulykke.

Ved pasientskade kan du ha rett på menerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, og ved voldsoffersaker kan du ha rett på menerstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

✔ Ja, forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag

Sitat Nils2

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte personskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Gällande yrkesskadesak! Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge. Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut. Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin. Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna. Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater