Trygderett: Din [Guide] fra advokaten

En dame sitter i rullestol utenfor en bil. Foto

Trygderett er betegnelsen på det norske velferdssystem som gir deg ulike rettigheter i ulike livssituasjoner. Dette gjelder for eksempel dersom du er arbeidsledig, hvis du skal ut i foreldrepermisjon, eller påføres en skade eller sykdom som gjør at du ikke lengre kan være i arbeid. Men hvilke rettigheter har du krav på, og når? For å gi deg en grundig oversikt, har vi laget en omfattende «Guide i trygderetten».


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
18/02/2022

Hva er trygderett? [definisjon]

Trygderett er fellesbetegnelsen på din rett på bistand og økonomisk kompensasjon fra det offentlige ved ulike sårbare livssituasjoner som:

 • Arbeidsløshet
 • Svangerskap og fødsel
 • Aleneomsorg for barn
 • Sykdom og skade
 • Uførhet
 • Alderdom
 • Dødsfall

Dine rettigheter er nærmere regulert i folketrygdloven.

Formålet med folketrygdloven er å gi økonomisk trygghet, motvirke forskjeller i samfunnet og forsøke å hjelpe den enkelte til å hjelpe seg selv.

ⓘ 
Det kan være vanskelig å få oversikt over dine rettigheter fra NAV.

Rollen til våre advokater er veilede deg til å søke om de ytelsene du har krav på fra NAV, og bistå med å klage hvis du får avslag.

NAVs rolle

Hva er NAV?

NAV er forvalter av arbeids- og velferdsordningen i Norge. Dette innebærer at NAV har hovedansvaret for innvilgelse av rettigheter til norske borgere etter folketrygdloven.

Dersom du lurer på om du har krav på ytelser eller annen bistand etter folketrygdloven, må du ta kontakt med NAV-kontoret i din hjemkommune.

Viktig! En søknad om ytelse bør fremsettes skriftlig til ditt lokale NAV-kontor.

NAVs veiledningsplikt

Etter folketrygdloven har NAV en generell veiledningsplikt overfor brukerne, om hvilke rettigheter den enkelte kan ha krav på i sin livssituasjon.

Dette innebærer at NAV skal gjøre mer enn å bare svare på direkte spørsmål eller behandle fremsatte krav fra brukerne. Den generelle veiledningsplikten innebærer at NAV i en viss utstrekning har plikt til å veilede om blant annet rettigheter og saksbehandlingsregler.

Sakens art og NAVs kapasitet spiller imidlertid en viktig rolle når veiledningspliktens rekkevidde vurderes.

Greit å vite!

Hvis du mener at NAV har gitt deg mangelfull veiledning og du av den grunn ikke har søkt om en ytelse du i utgangspunktet hadde krav på, kan du ha krav på å få innvilget ytelsen fra tidspunktet du ba om veiledning fra NAV..

NAVs utredningsplikt

Etter du har sendt inn en søknad om en ytelse til ditt NAV kontor, vil NAV kontoret behandle din søknad. NAV har en utredningsplikt som innebærer at de skal innhente relevant informasjon for å ta stilling til søknaden.

Obs!

Det er viktig å gi NAV riktig og komplett informasjon om forhold av betydning for din livssituasjon. Dersom du holder tilbake informasjon av betydning under søknadsprosessen eller ikke opplyser om endringer i livssituasjonen som kan få betydning for en ytelse du mottar, risikerer du å miste ytelsen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å vurdere om NAV har brutt sin veilednings- eller utredningsplikt, og retter opp i konsekvensene av dette.

Rettigheter etter folketrygdloven

Rettigheter etter folketrygdloven kan deles inn i to hovedmål:

1. Dekke et inntektsbortfall
Det kan oppstå ulike livssituasjoner som fører et bortfall av inntekt for den enkelte. Dette kan komme som en følge av planlagte og velveide livsvalg eller det kan det kan skyldes en uforutsett hendelse med livsvarige konsekvenser.

De ulike hendelsene utløser ulike rettigheter etter folketrygdloven. Dette gjelder blant annet retten på:

2. Dekke utgifter i bestemte livssituasjoner
Du kan også ha rett på støtte til ulike merutgifter som oppstår knyttet til den aktuelle livssituasjonen. Dette gjelder blant annet retten til:

 • Utgifter til helsetjenester
 • Grunnstønad til dekning av merutgifter
 • Hjelpestønad til særskilt pleie og tilsyn
 • Stønad ved gravferd
 • Utgifter til bedring av arbeids- og funksjonsevne

Har du vært utsatt for en yrkesskade?

Hvis du har skadet deg på arbeid eller er påført en yrkessykdom, og får denne godkjent av NAV utløser det ytterligere rettigheter etter folketrygdloven. Dette gjelder blant annet:

 • Dekning av egenandel til behandling
 • Fordel ved beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
 • Krav på menerstatning ved varig skade
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å vurdere om vilkårene for yrkesskade er oppfylt, slik at du kan få den kompensasjon du har krav på.

Hvem har rett på ytelser etter folketrygdloven?

For å kunne ha rett på de ulike ytelsene i folketrygden må du som hovedregel være lovlig bosatt i Norge. For å kunne kreve en konkret ytelse fra folketrygden må også de særlige vilkårene for denne rettigheten være oppfylt. Vilkårene varierer avhengig av hvilken ytelse det er snakk om.

Avslag fra NAV: Hva bør du gjøre nå? [step by step]

Hvis du har fått et vedtak fra NAV som du er uenig i, kan dette påklages. Klagesystemet er oppdelt slik:

1. En klage til NAV Klageinstans
En klage på et vedtak fra NAV skal i de fleste saker rettes til NAV Klageinstans. Klagen skal sendes eller leveres til ditt lokale NAV-kontor, som da vil vurdere din sak på nytt med utgangspunkt i din klage. Dersom NAV lokalt mener at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket, vil klagen bli sendt videre til NAV Klageinstans.

Klagefristen skal fremgå av vedtaket, og fristen varierer avhengig av hvilken ytelse det er tale om. Det er viktig at denne fristen overholdes.

Hva er konsekvensen av å ikke klage innen fristen?

Hvis klagefristen oversittes, er hovedregelen at NAV sitt vedtak er endelig.

2. En anke til Trygderetten
Dersom du får avslag på klagen fra NAV Klageinstans, kan de fleste saker ankes til Trygderetten. Trygderetten er en særdomstol som i hovedsak behandler vedtak etter folketrygdloven. Sakene behandles som regel av to eller tre dommere, men av fem dommere i saker av prinsipiell betydning.

3. Rettssak
Dersom man hevder at Trygderettens avgjørelse er feil, kan saken ankes inn for de ordinære domstolene. Vedtak fra Trygderetten ankes direkte til lagmannsretten

Bistand fra advokat i klagebehandlingen

En klage på et vedtak fra NAV kan by på utfordringer dersom du skal håndtere dette selv. Først og fremst er det et omfattende regelverk, med ulike vilkår til hver enkelt ytelse.

I NAV sin vurdering av hvorvidt du fyller vilkårene, er det videre ulike bevis som tillegges ulik vekt, avhengig av den konkrete ytelsen du søker om. Bistand fra en advokat med kompetanse innenfor trygderett kan derfor ha stor betydning for utfallet av din klagesak.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gjør en vurdering av NAV sitt vedtak og bistår deg i klageprosessen.

Godt å vite!

Dersom du får medhold i en klage har du rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36.

Du kan også ha krav på fri rettshjelp både ved klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten. I mange saker gjelder det imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser.

Trygdeadvokat: Dette kan Codex hjelpe deg med

Har du fått et avslag fra NAV? Vi har 20 års erfaring og kan hjelpe deg blant annet med:

 • Klage på avslag på ytelser
 • Klage på avslag på godkjent yrkesskade
 • Klage på avslag eller størrelsen på menerstatning
 • Vudere dine muligheter ved et søksmål
 • Være din advokat i en rettssak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘’erstatningsoppgjør etter trafikkulykke’’. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater