Sykepenger fra NAV

En mann med bandasjert fot ligger i en sofa og ser på telefonen sin. Foto

Sykepenger fra NAV skal gi deg kompensasjon dersom du, som yrkesaktiv medlem opplever en evt. bortfall av arbeidsinntekt på grunn av sykdom eller skade. For å opprettholde levegrunnlaget utbetales det altså sykepenger fra NAV - om vilkårene for dette er oppfylt. Denne artikkelen forklarer hovedreglene rundt utbetaling av sykepenger.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/02/2023

Arbeidsgiverperioden

De 16 første sykedagene er det arbeidsgiver som er økonomisk ansvarlig for å utbetale sykepenger. Fra og med 17. sykedag, er det NAV som overtar ansvaret for utbetalingen.

Sykepenger skal utbetales fra og med første sykedag, dersom du som arbeidstaker har vært i arbeid hos arbeidsgiver i minst fire uker. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Fra arbeidsgiver utbetales det kun sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for.

I arbeidsgiverperioden skal sykepengegrunnlaget, den inntekten som sykepenger skal regnes ut etter, beregnes etter den aktuelle månedsinntekten. Denne beregnes gjennomsnittlig ut fra den arbeidsinntekten du har hatt i arbeidsforholdet i en angitt periode før arbeidsuførheten inntraff.

Hvilke vilkår gjelder for rett til sykepenger fra NAV?

For rett til sykepenger fra NAV er det flere vilkår som må oppfylles.

For det første må søkeren ha en tilknytning til den norske folketrygden og en tilknytning til arbeidslivet. Med tilknytning til folketrygden menes at søkeren som hovedregel må være bosatt og oppholde seg i Norge.

Tilknytningen til arbeidslivet knytter seg til et krav om at medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten oppstod. Skyldes arbeidsuførheten en yrkesskade foreligger det ikke krav om en tilsvarende opptjeningstid. Man har særlige rettigheter i folketrygden ved yrkesskade og yrkessykdom.

I tillegg til krav om fire ukers opptjeningstid er det et krav om en viss arbeidsinntekt før sykdom eller skade. På årsbasis må pensjonsgivende inntekt tilsvare minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2G). Per 2018/2019 utgjør 1 G kr. 96 883. Du må dermed ha en inntekt på kr. 48 441,50 for å ha rett til sykepenger.

Som ytelsens navn tilsier er det et vilkår for rett til sykepenger at du har en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Det innebærer at arbeidsuførhet som følge av sosiale eller økonomiske problemer og lignende i utgangspunktet faller utenfor. Det er denne sykdommen eller skaden som må føre til at du er arbeidsufør. Det foreligger dermed et dobbelt årsakskrav. Det følger av dette at det kun er egen sykdom eller skade som gir rett på sykepenger. Sykdom i nær familie eller omgangskrets gir ikke rett på sykepenger fra NAV.

Hvordan beregnes sykepenger fra NAV?

Ved beregning av sykepenger fra NAV skilles det mellom arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

For arbeidstakere skal sykepenger utgjøre hundre prosent av sykepengegrunnlaget.

Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den aktuelle månedsinntekten som omregnes til årsinntekt. Lønn for overtid tas ikke med i beregningen. Overtidslønn skal imidlertid inntas i beregningen dersom overtid er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid, og det ikke strider mot lovbestemmelser om arbeidstid. Det ytes kun sykepenger opptil 6 G. Har du høyere inntekt får du dermed ikke full trygdekompensasjon for inntektsbortfall ved sykdom. For de med høyere inntekt enn 6 G, kan inntekten sikres gjennom kollektiv sykelønnsforsikring eller sykeavbruddsforsikring. Mange arbeidstakere er imidlertid allerede sikret full lønn utover 6 G gjennom sine tariffavtaler. Det skal ytes feriepenger av sykepengene. Det ytes kun feriepenger for de 48 første sykepengedagene i opptjeningsåret.

Sykepenger fra NAV for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ingen dekning for de 16 første sykedagene, men har rett til 75 prosent av sykepengegrunnlaget inntil 6 G fra og med 17. sykedag. Disse kan imidlertid mot særskilt tilleggspremie til NAV etablere frivillig forsikring for selvstendig næringsdrivende for å få tilsvarende det arbeidstaker har rett til. Med denne tilleggsdekningen vil fortsatt den øvre begrensningen på maksimalt 6 G gjelde. Sykepengegrunnlaget skal svare til pensjonsgivende årsinntekt som beregnes ut fra gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten de tre siste årene. Ved beregningen skal det for det enkelte år kun tas med en tredel av inntekten mellom 6 - 12 G. Inntekt over 12 G tas ikke med i beregningen.

Sykepenger fra NAV for frilansere

Heller ikke frilansere har dekning for de 16 første sykedagene. Frilansere har rett til 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17.sykedag, dersom frilanseren har jevnlig inntekt av oppdrag utenfor tjeneste. Sykepengegrunnlaget beregnes ut fra en aktuell månedsinntekt, som omregnes til årsinntekt etter bestemte regler.

Særskilte bestemmelser for visse grupper

For visse grupper gjelder særskilte bestemmelser, blant annet for landbruk, fiskere, vernepliktige og sjømenn. Dersom sykdommen skyldes en yrkesskade, gjelder også særskilte bestemmelser for beregning av sykepenger.

Tidsbegrenset periode for sykepenger

Sykepenger ytes i en tidsbegrenset periode.

Når arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i de tre siste årene, opphører retten til sykepenger. Når denne perioden er utløpt vil andre ytelser fra folketrygden kunne være aktuelle, som arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Har du fått et vedtak fra NAV du ikke er enig i?

Eller har du andre spørsmål vedrørende sykepenger? Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Gjelder yrkesskade. Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug. Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min.

Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet. Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater