Yrkesskadeforsikring selvstendig næringsdrivende

En mann og en dame sitter ved siden av hverandre på et bord inne på en cafe. Foto

Gjennom yrkesskadeforsikringsloven har alle arbeidsgivere en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Som selvstendig næringsdrivende er man ikke lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Mer om reglene omkring selvstendig næringsdrivende og yrkesskade nedenfor.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Har jeg som selvstendig næringsdrivende rett på sykepenger fra NAV?

Som selvstendig næringsdrivende har man rett til sykepenger med 80 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag. Dette er regelen som gjelder uten forsikring. Du kan tegne forsikring for å få bedre dekning.

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger på grunnlag av tidligere års pensjonsgivende inntekter.

Man må søke NAV om å få innvilget forsikring for selvstendig næringsdrivende. Det er ulike forsikringsalternativer som den selvstendig næringsdrivende kan velge mellom etter hvor god dekning man ønsker.

NAV regner ut premien for forsikringen for selvstendig næringsdrivende på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de siste tre årene før man søker om forsikring.

ⓘ 
Yrkesskader og yrkessykdommer kan føre til store komplikasjoner.

Rollen til våre advokater er å gi deg best mulig bistand og veiledning hvis du som selvstendig næringsdrivende er påført en yrkesskade/yrkessykdom. Det vil typisk være erstatningskrav mot forsikringsselskap og søknader/klage til NAV.

Er jeg som selvstendig næringsdrivende forsikret ved yrkesskade?

En yrkesskade eller yrkessykdom kan føre til at livet blir snudd på hodet ved at man for eksempel ikke lenger kan arbeide.

Som selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for yrkesskadeforsikring hvis du ønsker. Det er ikke lovpålagt.

"Hva er konsekvensen av å ikke tegne yrkesskadeforsikring?"
Det kan få enorme økonomiske konsekvenser å ikke ha yrkesskadeforsikring, hvis du blir påført en yrkesskade/yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen dekker blant annet erstatning for utgifter, inntektstap og varig skade.

Som arbeidstaker er man dekket under arbeidsgivers lovpålagte yrkesskadeforsikring og er forsikret når det gjelder arbeidsulykker og/eller yrkessykdom.

Det er flere forsikringsselskap som tilbyr forsikringer til selvstendig næringsdrivende slik at også disse har mulighet til å tegne yrkesskadeforsikring tilsvarende yrkesskadeforsikringen som ansatte arbeidstakere er dekket av.

Hva kan man få erstattet under yrkesskadeforsikringen for selvstendig næringsdrivende?

Yrkesskadeforsikringene forsikringsselskapene tilbyr i denne sammenheng er ofte bygget opp tilsvarende som for ordinær yrkesskadeforsikring.

Som selvstendig næringsdrivende bør man undersøke konkret hva forsikringen som tilbys dekker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer hva yrkesskadeforsikringen din dekker, og hjelper deg med å få erstatning hvis du er påført en yrkesskade/yrkessykdom.

Hva dekker standard yrkesskadeforsikring?

Følgende erstatningsposter kan være aktuelle ved yrkesskade:

Menerstatning

Denne erstatningsposten skal kompensere for redusert/tapt livsutfoldelse som en skade medfører.

Man har rett på menerstatning dersom skaden vurderes som "varig og betydelig".
Varig betyr iht rettspraksis minst 10 år og betydelig betyr at skaden må gi mye besvær i det daglige. Beskrevet med tall vil man ha rett på menerstatning dersom varig medisinsk invaliditet av legespesialist er vurdert å utgjøre minst 15 prosent.

Påført inntektstap

Inntektstap forårsaket av skaden fra skadetidspunktet og frem til oppgjørstidspunktet vil utgjøre erstatningsposten påført inntektstap. Påført inntektstap beregnes helt konkret ved å sammenlikne den inntekt man ville hatt dersom skaden ikke hadde skjedd med den inntekt man faktisk har hatt.

Fremtidig inntektstap/grunnerstatning

Erstatning for fremtidig inntektstap er ved yrkesskade en standardisert erstatningspost som kalles "grunnerstatning".
Ved beregningen av grunnerstatning ser man på skadelidtes inntekt på skadetidspunktet, skadelidtes alder og i hvilken grad den generelle ervervsevnen (arbeidsevne i forhold til ethvert arbeid) er redusert pga yrkesskaden.

Skadelidtes alder spiller også inn. Er man yngre enn 46 år blir det gjort et påslag i erstatningen og er man eldre enn 46 år vil erstatningen blir redusert.

Tapt hjemmearbeidsevne

Tapt hjemmearbeidsevne er erstatning for arbeid i hjemmet skadelidte gjorde før skaden, men som skadelidte som følge av yrkesskaden ikke lenger klarer å utføre.
Påført tapt hjemmearbeidsevne kan kreves dekket som en egen erstatningspost. Fremtidig tapt hjemmearbeidsevne er iht rettspraksis omfattet av den standardiserte grunnerstatningen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på. Vi kjenner forsikringsselskapenes metoder, og kan bistå deg med å få en riktig og rettferdig vurdering.

Har jeg rett på å få dekket utgifter til advokat?

GODT Å VITE!

Er du påført yrkesskade, så har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen. Normalt betaler skadelidte selv ikke for advokatens arbeid; dette dekker yrkesskadeforsikringen/det ansvarlige forsikringsselskap.

Erstatningsoppgjør etter yrkesskader innebærer ofte kompliserte vurderinger innenfor både jus og medisin. Det anbefales derfor å kontakte advokat dersom diskusjoner med forsikringsselskapet oppstår i tilknytning til en yrkesskadesak.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får hjelp med å påklage avslag fra NAV.
 • Du får hjelp med å påklage avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap.
 • Du får bistand med utredningen av saken.
 • Du får hjelp med beregning av erstatningskrav.
 • Du får bistand ved eventuell rettstvist.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Njaal

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen.

Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater