Yrkesskadetrygd fra NAV

En dame holder seg til skulderen og ser ut et vindu. Foto

Blir du utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom, kan livet bli annerledes. En yrkesskade eller yrkessykdom kan medføre langvarige sykehusopphold, behandling og tap av arbeidsinntekt, og behovet for yrkesskadetrygd kan oppstå. Hva kan du få i yrkesskadetrygd?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/12/2022

Meld om den mulige yrkesskaden til NAV

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke skadelidtes økonomiske tap og gir rett til menerstatning ved varig og betydelig skade som gir en medisinsk invaliditet på 15% eller mer. For å få de ytelser du har rett på etter en yrkesskade må du imidlertid også forholde seg til NAV.

For å få rett på yrkesskadetrygd/særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem så må NAV få melding om arbeidsulykken/yrkessykdommen. Arbeidsgiver skal sende melding til NAV om mulig yrkesskade/sykdom dersom en av hans ansatte mulig er blitt utsatt for en yrkesskade. Dersom arbeidsgiver ikke gir NAV melding om den mulige yrkesskaden så kan du selv gi NAV melding om den mulige yrkesskaden.

Du må melde om en mulig yrkesskade så snart som mulig. Fristen for å melde om en yrkesskade til NAV er 1 år fra yrkesskaden skjedde. I særlige tilfeller kan NAV se bort fra at meldefristen er overskredet.

Når NAV har fått melding om en mulig yrkesskade så vurderer NAV saken og treffer deretter et vedtak. Vedtaket kan enten gå ut på at NAV godkjenner skaden/sykdommen som en yrkesskade eller at NAV ikke godkjenner skaden/sykdommen som en yrkesskade.

I vedtaket fra NAV beskriver også NAV skadens art. Det er viktig at du kontrollerer at NAV har godkjent alle skadene/plagene du fikk ved arbeidsulykken som en yrkesskade.

Dersom NAV godkjenner skaden/sykdommen som en yrkesskade så medfører det at du kan få rett på særfordeler/yrkesskadetrygd utover folketrygdlovens ordinære stønadssystem.

Særfordeler ved yrkesskade

Den som har en godkjent yrkesskade fra NAV har rett til ytelser etter særskilte bestemmelser om:

 • Beregning av pensjon ftrl. § 3-30
 • Stønad ved helsetjenester ftrl. § 5-25
 • Grunnstønad og hjelpestønad ftrl. § 6-9
 • Stønad ved gravferd ftrl. § 7-5
 • Sykepenger ftrl. § 8-55
 • Arbeidsavklaringspenger ftrl. § 11-26
 • Uføretrygd ftrl. § 12-17
 • Menerstatning ftrl. § 13-17
 • Pensjon til gjenlevende ektefelle ftrl. § 17-12
 • Barnepensjon ftrl. § 18-11
 • Alderspensjon ftrl § 19-20

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen skal kompensere de ulemper en medisinsk invaliditet fører med seg, ved at man kan bruke menerstatningen til å kjøpe andre opplevelser.

Har du en skade/sykdom som NAV har godkjent som en yrkesskade så kan du ha rett på menerstatning. For å ha rett på menerstatning er det krav om at skadelidte har en medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Det må søkes om å få menerstatning fra NAV. Man får ikke menerstatning automatisk.

Dersom NAV konkluderer med at du har rett på menerstatning så kan du velge om du vil ha utbetalt et engangsbeløp eller få utbetalt månedlige ytelser resten av livet. Dette blir en form for yrkesskadetrygd.

Ved yrkesskade har du rett på menerstatning både fra forsikringsselskapet og NAV.

Hvilken medisinsk invaliditet du har etter en yrkesskade fastsettes av leger og spesialister, og kan som regel tidligst fastsettes 1 år etter siste operasjon.

Stønad ved helsetjenester

Dersom NAV godkjenner skaden eller sykdommen som en yrkesskade så får du fra NAV full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av yrkesskade. Det betyr at du ikke skal betale egenandelen som man vanligvis betaler.

du får full dekning for nødvendige utgifter for det overnevnte dersom du er til behandling/undersøkelse for yrkesskaden. Dersom du er til lege for annet enn yrkesskaden må du betale egenandel.

Det er viktig at du tar med seg kopi av vedtaket fra NAV om at skaden er godkjent som en yrkesskade til behandleren du skal til.

Det er viktig å huske på at dersom du kunne ha fått dekket sine utgifter gjennom NAV så vil ikke yrkesskadeforsikringen erstatte disse utgiftene. Det er fordi den lovpålagte yrkesskadeforsikringen som arbeidsgiver har tegnet er subsidiær. Det vil si at den er et supplement til de offentlige ytelsene.

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd

Dersom NAV godkjenner skaden eller sykdommen som en yrkesskade så kan det medføre at sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd bli beregnet på en annen måte enn ved ordinær sykdom/skader, noe som kan medføre at du får mer i ytelser.

Dersom ervervsuførheten skyldes yrkessykdommen er det viktig at du ved søknad om disse ytelsene krysser av for at ervervsuførheten skyldes yrkesskade. Dette slik at NAV kan vurdere om du har rett på å få ytelsene beregnet med yrkesskadefordel.

Dersom ervervsuførheten skyldes både en yrkesskade og også en annen sykdom/skade så gjør NAV en vurdering av hvor stor del av ervervsuførheten yrkesskaden er ansvarlig for. Dersom NAV f.eks. mener at yrkesskaden er ansvarlig for 50% av uførheten så gis det yrkesskadefordeler på 50% av sykepengene/arbeidsavklaringspengene/uføretrygd.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende så må du tegne frivillig yrkesskadetrygd for å få særfordeler ved yrkesskade.

Hva kan du få erstattet fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring?

Husk på at dersom du er påført en yrkesskade så er alle arbeidsgivere i Norge lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere skal ha for sine ansatte, dekker menerstatning, påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter og påført tapt hjemmearbeidsevne.

Bistand ved yrkesskade

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om du lar deg bistå av en advokat med erfaring fra saker om yrkesskadetrygd.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om yrkesskadetrygd, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.
Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater