Uføretrygd ved yrkesskade

En mann skrur på et sykkelhjul. Foto

Har du varig nedsatt arbeidsevne etter en arbeidsulykke, kan du ha rett til uføretrygd fra Nav etter særlig gunstige regler. Du kan også ha krav på privat uførepensjon via din pensjonsordning. I denne artikkelen skal vi gjennomgå hvordan uføretrygd beregnes ved yrkesskade, hvilken uføregrad du kan få og om du kan ha rett til ytterligere erstatning fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/02/2023

Beregning av uføretrygd ved yrkesskade

Fra 01.01.2016 er uførepensjon omgjort til uføretrygd.

Har du varig nedsatt arbeidsevne som følge av en yrkesskade, har du som hovedregel krav på særfordeler for din uføretrygd. Beregningen skal gjøres helt eller delvis etter særlig gunstige regler i folketrygdloven for uføretrygd ved yrkesskader.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen til våre advokater er å hjelpe deg best mulig, og ta seg av kontakten med NAV. Det vil typisk være klage over avslag på uføretrygd, slik at du kan fokusere på å bli friskere.

Hva er konsekvensen av et avslag på uføretrygd fra NAV?
Det kan få store konsekvenser å få avslag på uføretrygd. Det er derfor svært viktig å gjøre en grundig vurdering av avslaget, og passe på at en eventuell klage inngis før klagefristen.

Uføretrygd beregnes i utgangspunkt med 66 % av inntektenfor de tre beste av de fem siste år, maksimalt inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Ved godkjent yrkesskade fra Nav kan du få uføretrygd for varige uføregrader ned til 30 %. Vanligvis stilles et krav om minst 50 % varig nedsatt arbeidsevne for å få rett til uføretrygd.

I tillegg skal det ses bort fra kravet om minstetid for medlemskap i folketrygden, eller om man fortsatt er medlem hvis man for eksempel har flyttet til utlandet etter en yrkesskade.

Du har også krav på å få beregnet uføretrygden ut i fra inntektsgrunnlaget i året før skaden, hvis dette gir et mer gunstig resultat for deg enn ved beregning etter de alminnelige regler.

ⓘ 
Beregning av uføretrygd ved yrkesskade byr ofte på kompliserte vurderinger.

Våre advokater hjelper deg med å kontrollere NAV sine beregninger, og eventuelt klage over feil i beregningene fra NAV.

Uføretrygd ved yrkesskade med statlig eller offentlig tariffavtale

Har du vært ansatt i en statlig eller offentlig virksomhet med tariffavtale, kan du ha krav på særlig erstatning etter tariffavtalen hvis Nav innvilger uføretrygd med yrkesskadefordeler.

Uførepensjon og yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt erstatningsordning, i likhet med pasientskadesaker og trafikkskader.

Yrkesskadeforsikringsloven kommer som et supplement til yrkesskadedekningen i folketrygdloven. Begge regelsett kommer til anvendelse der man har vært utsatt for en arbeidsulykke.

Yrkessykdom kan også gi rett til erstatning på lik linje med ulykker.

Har du nedsatt arbeidsevne som følge av en yrkesskade og søker om uførepensjon, er det viktig å sørge for at du får korrekt erstatning for din uførhet også fra forsikringsselskapet.

Sammen med uførepensjon, skal forsikringsutbetaling fra selskapet til sammen utgjøre full erstatning for ditt økonomiske tap.

Det er viktig å undersøke med arbeidsgiver at ulykkeshendelsen er meldt til både Nav og forsikringsselskapet.

Ved krav om yrkesskadeerstatning skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Hva gjør vi for deg?

Vi i Codex advokat er spesialister på rettigheter og erstatningskrav ved yrkesskader, og har lang erfaring på området.

Du vil få hjelp med blant annet:

 • Å klage på avslag på uføretrygd.
 • Å innhente nødvendig dokumentasjon til klagen.
 • Å kontrollerer NAV sine beregninger av uføretrygd.
 • Kontakten med NAV.
 • Å anke saken til Trygderetten.

Bli kjent med våre advokater i dag.

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug.
I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100% Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater