Uførepensjon: Din store [Guide] med regler

En mann sitter foran en PC skjerm med headset. Foto

Uførepensjonen skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Ekstrautgifter som knytter seg til uførhet, kan kompenseres gjennom grunnstønad og hjelpestønad.


Ta kontakt for spørsmål vedrørende uførepensjon.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/02/2023

Det er 5 hovedvilkår som må være oppfylt for at man skal ha rett til uførepensjon:

 1. Tilknytning til det norske samfunn
 2. Alder
 3. Sykdomskrav
 4. Hensiktsmessig behandling
 5. Varig arbeidsmessig uførhet

1. Tilknytning til det norske samfunn

For å få rett til uførepensjon må du være medlem i trygden når kravet settes frem, og som hovedregel også på det tidspunkt man blir ufør.

Den som krever uførepensjon må vanligvis ha vært medlem i trygden de tre siste årene før han ble ufør.

2. Alder

Man må ha fylt 18 år, men ikke 67 år.

3. Sykdomskrav

Uførheten må kunne tilbakeføres til sykdom, skade eller lyte. Den inntekts- og arbeidsmessige uførheten må altså ha en medisinsk årsak.

Både fysiske og psykiske sykdommer kan gi rett til uførepensjon.

4. Krav om gjennomgått hensiktsmessig behandling og attføring

Folketrygdloven bygger på det grunnidéen om at uførepensjon ikke bør gis hvis det er mulig å få den uføre i arbeid.

5. Krav om minst 50 % varig inntekts-/arbeidsmessig uførhet

Hovedvilkåret for rett til uførepensjon er at inntektsevnen er varig nedsatt med minst 50 %. Uføregraden skal fastsettes på grunnlag av en vurdering av den uføres evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Med "inntektsevne" forstås evnen til å skaffe seg pensjonsgivende inntekt.

Uførepensjonen utmåles etter stort sett samme regler som rehabiliteringspenger og attføringspenger. Grunnpensjonen er vanligvis lik Grunnbeløpet. Rettighet til tilleggspensjon oppnås ved å ha pensjonsgivende inntekt.

Det gjelder visse særregler for dem som er født uføre eller blir uføre i ung alder (26 år).

Tidsbegrenset uførestønad

Tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført som et supplement til uførepensjon ved en lovendring som trådte i kraft fra 1.01.2004. Kravene til TU er i utgangspunktet det samme som for uførepensjon, at arbeidsevnen skal være nedsatt med minimum 50 %. Men TU skal gis fremfor uførepensjon når det etter en helhetsvurdering er sannsynlig at inntektsevnen kan bedres.

En skal da legge vekt på bl.a. sykdommens art, funksjons- og restarbeidsevne, alder og tidligere tilknytning til arbeidslivet. TU gis for en perioden på fra ett til fire år etter at videre behandling, rehabilitering eller attføring er avsluttet og skal vurderes påny før periodens utløp.

Størrelsen på TU beregnes som for rehabiliteringspenger og attføringspenger.

Bli kjent med våre advokater i dag

Njaal

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater