Ung ufør

Ung ufoer

Har du fått en varig reduksjon i arbeidsevnen og skal søke om uføretrygd? Det er viktig å være klar over at du kan ha rett til høyere uføretrygd dersom du er født ufør eller har blitt ufør i ung alder. Ta kontakt med oss på tlf. 02469 for en uforpliktende prat om din sak. Den første telefonsamtalen med en av våre spesialiserte advokater er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss i den videre prosessen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
03/12/2018

Uføretrygd

Uføretrygd skal være en erstatning for bortfall av inntekt som skyldes arbeidsuførhet.

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Dersom du har blitt ufør i ung alder, slik at du ikke har hatt mulighet til å opparbeide deg pensjonsgivende inntekt før du ble ufør, kan du ha krav på å få beregnet uføretrygd etter særskilte regler for ung ufør. Dette innebærer at du er sikret en høyere minsteytelse enn minsteytelsen du har rett på dersom du ikke anses som ung ufør.

Vilkår for å få uføretrygd som ung ufør

Vilkårene for å få innvilget rettighet som ung ufør er at du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk, at sykdommen og arbeidsuførheten er dokumentert av lege eller spesialist, og at du søker om uføretrygd før fylte 36 år dersom du har vært mer enn 50% yrkesaktiv etter fylte 26 år.

Rettigheter som ung ufør kommer til utbetaling fra du fyller 20 år. Avgjørende for størrelsen på minsteytelse som ung ufør avhenger av din sivilstand. Er du ung ufør og lever sammen med ektefelle eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr. 246.252,- pr. mai 2016). Dersom du er ung ufør og enslig, er minste årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr. 269.396,- pr. mai 2016).

Bistand fra advokat

Regelverket i forhold til ytelser fra NAV er omfattende og komplisert, og det kan derfor ofte lønne seg å ta kontakt med en advokat.

Codex Advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker og trygderett, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av blant annet trygderett.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater