Yrkesskadeforsikring: Alt du bør vite

En dame skriver på en laptop. Foto

Yrkesskadeforsikring skal sikre at du som arbeidstaker ikke bærer risikoen selv for ulykker som oppstår i arbeid. Hvilke forpliktelser har arbeidsgiver? Hvilke rettigheter har du ved en yrkesskade, og hva kan du ha krav på i erstatning?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/12/2022

Hva er yrkesskadeforsikring?

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke? Da er det godt å vite at du er dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring for økonomisk tap ulykken eventuelt medfører for deg. Yrkesskadeforsikring innebærer som utgangspunkt at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke.

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring for de ansatte. Yrkesskadeforsikringen dekker alle, både heltids- og deltidsansatte. Yrkesskadeforsikringen innebærer at du som ansatt får erstatning hvis du blir skadet som følge av en arbeidsulykke eller sykdom i forbindelse med jobben.

I noen tilfeller kan arbeidsgiver også tegne forsikring som gjelder til og fra arbeidsplassen, men dette er frivillig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å få en oversikt over hvilke forsikringer som gjelder for deg.

Hva dekker yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikringen skal sikre at du som skader deg i arbeid, ikke lider et økonomisk tap som følge av ulykken. Det er flere erstatningsposter som kan være aktuelle dersom du blir utsatt for en yrkesskade.

Når kan du ha krav på menerstatning?

Menerstatningen skal kompensere for det tap av livsutfoldelse skaden har medført. Både fysisk og psykisk skade kan gi grunnlag for menerstatning.

Har arbeidsulykken eksempelvis medført at du har fått en varig medisinsk invaliditet på 15%, har du krav på menerstatning i gruppe 1. Erstatningsutmålingen er blant annet avhengig av skadetype og skadens omfang.

Hva er påført inntektstap?

Har yrkesskaden medført at arbeidsevnen er påvirket, og du derfor har hatt en lavere inntekt, skal tapet erstattes. Erstatning for påført inntektstap skal beregnes individuelt. Det innebærer at differansen mellom inntekt med og inntekt uten skade beregnes for hvert enkelt skadeår. På den måten oppnår du full erstatning for det påførte inntektstapet.

Hvordan utmåles fremtidig inntektstap?

Det fremtidige inntektstapet utmåles som utgangspunkt etter en standardisert beregningsmetode. Selve erstatningen betegnes som "grunnerstatning". Det er flere momenter som må avklares og vurderes før standarderstatningen beregnes, og det er derfor viktig at dette gjøres korrekt slik at du får den erstatningen du har krav på.

Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter

Du har krav på å få dekket alle merutgifter som er forårsaket av yrkesskaden. Det er viktig å huske på at ved en yrkesskade vil egenandeler til medisinsk hjelp og reise til og fra behandlinger kunne kreves erstattet av NAV eller Helfo.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å kartlegge hvilken instans du skal forholde deg til.

Hva innebærer hjemmearbeidstap?

Fører yrkesskaden til helt eller delvis tap av evnen til å utføre arbeid i eget hjem, kan tapet av denne evnen være erstatningsmessig under yrkesskadeforsikringen.

Eksempel på arbeidsoppgaver som kan falle inn under denne erstatningsposten er barnepass, renhold og vedlikehold av bolig, arbeid i hage og på gårdsplassen, samt dekkskift.

Hva koster en yrkesskadeforsikring?

Prisen på yrkesskadeforsikringen avhenger av flere faktorer, som for eksempel hva slags yrkesgruppe det gjelder, hvem det gjelder for og hvilke utvidelser som eventuelt ønskes. Det er godt å vite at du som arbeidstaker ikke skal betale for å være yrkesskadeforsikret.

Hva gjør våre advokater for deg?

Det er ofte krevende, både helsemessig og økonomisk, når du har vært utsatt for en yrkesskade. Det er derfor vi er her, og kan bistå deg i prosessen. Som utgangspunkt plikter også forsikringsselskapet å dekke dine advokatutgifter innenfor rammen av rimelig og nødvendig

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Å melde krav om yrkesskadeerstatning til forsikringsselskapet.
 • Utrede av saken.
 • Valg av sakkyndig som skal vurdere din skade og omfanget av skaden.
 • Erstatningsberegninger og utforming av et detaljert erstatningskrav.
 • Forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse.
 • Å oppnå riktige erstatningsoppgjør.
 • Vurdering av om du bør gå til rettssak.
 • Å være din advokat i en eventuell rettssak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Håvard B

"Jeg er veldig godt fornøyd med bistanden fra min advokat Natalie Naini, for alt arbeid med min yrkesskade.
Kan godt anbefale Codex til andre som trenger advokathjelp."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater