Hva er en arbeidsulykke?

Design uten navn 2022 08 02 T131208 700

Ikke alle skader man pådrar seg i arbeidssammenheng gir rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen. I denne artikkelen redegjør vi for hva som regnes som en arbeidsulykke og hva du bør gjøre dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/12/2021

Hva er en ulykke?

For at noe skal være en arbeidsulykke må hendelsen for det første være en ulykke.

[Definisjon "ulykke"]: I folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd oppstilles det to vilkår for at noe skal være en ulykke:

 1. Hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet
 2. Det må være en “ytre hending”

En ytre hending er når noe utenfor kroppen forårsaker ulykken.

I tillegg er det en ulykke når en konkret og tidsbegrenset ytre hendelse medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å kartlegge om skaden er forårsaket av en arbeidsulykke, og hjelper deg med å innhente dokumentasjon for å sannsynliggjøre overfor forsikringsselskapet at vilkårene for arbeidsulykke er oppfylt.

Når er en ulykke en arbeidsulykke?

[Definisjon "arbeidsulykke"]: En ulykke kan anses som en arbeidsulykke når hendelsen oppfyller tre ytterligere vilkår. Den må ha oppstått

 • I arbeid
 • I arbeidstiden
 • På arbeidsstedet

Oppsummert gjelder følgende krav:

Skaden skyldes en plutselig eller uventet ytre begivenhet som skjer:

 • I arbeidstiden
 • På arbeidsplassen
 • Under utførelse av arbeid

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at en ulykke skal være en arbeidsulykke. Dette fremgår av folketrygdloven § 13-6 og yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Eksempler

Et eksempel på en slik situasjon er dersom en sykepleier må ta imot en pasient som faller og løft av pasienter ikke er normalt å utføre alene.

Et eksempel på en ulykke som ikke vil bli godkjent som yrkesskade er overstrekning som følge av løft dersom løftet ligger innenfor alminnelige arbeidsoppgaver. Til sammenligning vil skade som har oppstått ved løft der en ikke kunne forutse vekten på gjenstanden, kunne godkjennes som yrkesskade.

Hvordan vurderes en ulykke?

Vurderingen av om at det har oppstått noe uforutsett og plutselig, vil i stor grad basere seg på skadelidtes individuelle situasjon på skadetidspunktet.

Vurderingene knyttet til hvorvidt det har skjedd en yrkesskade i henhold til lovens definisjon, vil ofte være kompliserte.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Oppstår det tvist med forsikringsselskapet angående om skaden er forårsaket av en arbeidsulykke, bistår våre advokater deg med å påklage avgjørelsen fra forsikringsselskapet.

Under yrkesskadeforsikringsloven er begrepet arbeidsulykke også utvidet til å gjelde skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Tilsvarende utvidelse finnes ikke i trygdelovgivningen.

Hva må du gjøre dersom du blir skadet?

I vår guide om yrkesskade forklarer vi deg steg for steg hvilke skritt som må tas dersom du har blitt skadet i en arbeidsulykke.

Kort sagt er det viktig at yrkesskaden meldes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette bør gjøres så fort som mulig etter ulykken, også i tilfeller hvor man ikke vet om skaden vil bli varig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom skaden ikke allerede er meldt, bistår våre advokater deg med å melde om skaden til forsikringsselskapet, og gir deg råd om prosessen videre.

Dekker forsikringsselskapet advokatutgifter?

GODT Å VITE!

Ved krav om yrkesskadeerstatning ved arbeidsulykke skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven byr ofte på kompliserte vurderinger. Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskade, og har 20 års erfaring på området.

Eksempelvis kan vi hjelpe deg ved å klargjøre følgende punkter:

 • Om skaden din er en arbeidsulykke
 • Om skaden din er en belastningsskade eller følge av en ulykke
 • Om skadehendelsen var en følge av ordinær risiko eller om den avvek fra det ordinære
 • Om riktige beslutninger blir foretatt hos forsikringsselskapene

Kundecase [Video]

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils

"Jeg har blitt representert av Codex advokater ved Advokat Natalie Naini i en meget komplisert yrkesskade og kan på det varmeste anbefale henne.

Hun behandlet både meg å saken på en profesjonell måte selv om jeg ikke alltid var like flink til å følge opp. Dette var mitt første møte med advokat og jeg takker Natalie for at hun gjorde dette til en meget positiv opplevelse.

Tusen takk."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater