Yrkesskade - Erstatning

En mann sitter i en gaffeltruck på et lager. Foto

Har du blitt påført skade eller sykdom på arbeidsplassen? Da kan du ha krav på erstatning. Erstatningen avhenger av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser skaden har for deg.


I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på ved et krav om yrkesskadeerstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/12/2022

Hva er yrkesskadeerstatning?

[Definisjon]: Har du fått en godkjent yrkesskade, har du krav på full erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom saken, være en viktig støttespiller, og sørge for riktig og optimal erstatningsutbetaling.

Alle arbeidsgivere i Norge er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen dekker flere ulike erstatningsposter som oppstår i forbindelse med et krav om erstatning for yrkesskade.

OBS!
Kan egentlig skaden eller sykdommen din defineres som yrkesskade eller yrkessykdom? Les mer om relevante begreper her:

Yrkesskadeforsikringsloven kommer til anvendelse ved skade eller sykdom som påføres arbeidstakere i Norge, herunder på skip og boreplattformer. Den kan også omfatte norske arbeidsgivere i utlandet.

OBS!

Loven omfatter alt ordinært lønnet personell. Det vil si at selvstendige oppdragstakere og kontraktører ikke omfattes.

Erstatningspostene som dekkes ved yrkesskade

Yrkesskadeerstatning skal dekke alle dine økonomiske tap som har oppstått som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

De økonomiske erstatningspostene er som følger:

 • Påført tapt arbeidsinntekt
 • Fremtidig tapt arbeidsinntekt
 • Påført hjemmearbeidstap
 • Fremtidig hjemmearbeidstap
 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter

I tillegg til disse økonomiske postene kan du få menerstatning og oppreisningserstatning. Dette er ikke-økonomiske poster som skal kompensere for henholdsvis tapt livsutfoldelse og tort og svie.

Det er ikke alle erstatningspostene som er aktuelle for alle saker. Hvilke poster som skal kreves erstattet avhenger av hvordan skaden faktisk har påvirket deg og ditt liv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Rollen til advokaten er å sørge for å dokumentere og sannsynliggjøre skaden og krav slik at du får best mulig erstatningsoppgjør.

Hvordan få erstatning etter yrkesskade?

Hvis du har fått en yrkesskade er det mange viktige ting å huske på.

 1. Det er anbefalt å oppsøke lege så raskt som mulig, både for å få hensiktsmessig helsehjelp og for å dokumentere ulykken og skaden.
 2. Det er viktig å sørge for at arbeidsulykken og yrkesskaden eller yrkessykdommen registreres til alle aktuelle instanser (spesielt arbeidsgiver, NAV og forsikringsselskap).
 3. Det kan være avgjørende for ditt krav om yrkesskadeerstatning at du kan fremlegge grundig og dekkende medisinsk dokumentasjon.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Skal du fremme et konkret krav om erstatning, kan advokaten hjelpe deg å være trygg på at alle relevante poster blir tatt med i kravet ditt.

Kundecase

Bistand fra advokat ved yrkesskade

Det er i erstatningsberegningen at forsikringsselskapet kan spare mye penger ved å tilby mindre enn hva du har krav på. En advokat som er spesialist innen yrkesskade kan hjelpe deg å se på det tilbudet du har fått.

Yrkesskadeadvokaten vil blant annet bistå med at:

 • Bistå med at alle frister blir overholdt
 • Bistå med at yrkesskaden meldes til alle aktuelle instanser
 • Bistå i saken mot det ansvarlige forsikringsselskapet

GODT Å VITE!
Rimelige og nødvendige utgifter til advokat skal dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Natalie

"Jeg har blitt representert av Codex advokater i en yrkesskade sak og kan på det varmeste anbefale dem. De behandlet både meg og saken på en profesjonell måte.
Jeg er imponert av deres faglige dyktighet og gir mine sterke anbefalinger."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør jeg velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Kundecase

Skadelidte arbeidet med kakkelovner og ble skadet i arbeidet. Forsikringsselskapet synes erstatningsutmålingen i saken var komplisert, og sendte saken på et tidlig stadium til et samarbeidende advokatkontor.

Det første tilbudet fra motpart i saken var på kr. 1.900.000,-. Dette ble det takket nei til. Neste tilbud var på kr. 2.250.000,-. Dette takket man også nei til. Etter påtrykk om søksmål kom partene igjen i forhandlinger og til slutt endte samlet erstatningsbeløp på kr. 3.750.000,-.

Advokat fra Codex Advokat Oslo førte saken for skadelidte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater