Yrkessykdom - Hva innebærer det?

En mann sitter på et bord med arbeidshansker. Foto

Sykdommer som skyldes arbeidssituasjonen din kan i noen tilfeller gi rett til erstatning som en yrkessykdom. Hva kan anses å være en yrkessykdom, og hvilke rettigheter kan du ha ved konstatering av yrkessykdom?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/12/2022

Hva er en yrkessykdom?

[Definisjon:] En yrkessykdom er en sykdom man har fått som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Yrkesskadeforsikringsloven gir arbeidstakere et særlig erstatningsrettslig vern for skader og sykdommer som følge av det arbeidet man har.

Bakgrunnen for yrkesskadeforsikringsloven er at den ekstra faren som arbeidsgiver utsetter seg for i arbeid for andre, skal nyte et erstatningsrettslig vern. Yrkesskadeforsikringsloven kommer som et supplement til yrkesskadedekningen i folketrygdloven.

Begge regelsett kommer til anvendelse der man har en yrkesrelatert skade eller sykdom.

Hvilke sykdommer godkjennes som yrkessykdom?

Hvilke sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom følger av en egen forskrift: FOR-1960-02-19-6.

Forskriften omfatter sykdom som følge av:

 • Forgiftning eller kjemisk påvirkning.
 • Hudsykdommer.
 • Lungesykdommer.
 • Stråleskader.
 • Vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender, og hørselsskader.

Eksempler på yrkessykdom kan være utvikling av lungesykdommer som astma og kols forårsaket av forhold på arbeidsplassen din. Det samme gjelder allergiske hudsykdommer som eksem.

Belastningslidelser som har utviklet seg over tid, eller sykdom som følge av psykososiale belastninger på arbeid er per i dag ikke omfattet av forskriften, og vil som hovedregel ikke gi rett til erstatning.

Hvordan vurderes en yrkessykdom?

Regelverket rundt yrkessykdomssakene er komplisert.

Vurderingen av om det foreligger en yrkessykdom, rettigheter en yrkessykdom utløser hos NAV og under forsikringsordningen, og vurderinger knyttet til årsakssammenheng og utmåling er vanskelig i yrkessykdomssaker.

Ansvarlig forsikringsselskap ved yrkessykdom

Det er forsikringsselskapet til arbeidsgiveren som skadelidte har når skaden eller sykdommen blir konstatert, som er ansvarlig for å behandle saken og utbetale erstatning etter loven. For arbeidsulykker er det sjelden problematisk å fastsette konstateringstidspunktet, men det kan være tilfelle ved konstatering av sykdom.

Konstateringstidspunktet for en yrkessykdom, anses å være tidspunktet for første legebesøk for de plager som senere viser seg å være knyttet til yrkessykdommen.

Yrkesskadeforsikringsforeningen YFF og konstateringstidspunkt

Dersom konstateringstidspunktet er uklart, kan det oppstå uenighet om hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for å behandle saken, og eventuelt foreta erstatningsutbetaling. Saken kan stanse opp mens man som skadelidt blir henvist mellom selskapene.

Det er derfor nyttig å vite at det foreligger en avtale mellom selskapene om regulering av yrkesskader og yrkessykdommer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet.

Litt om avtalen

Avtalen mellom selskapene administreres av Yrkesskadeforsikringsforeningen YFF. Yrkesskadeforsikringsforeningens hovedoppgave er å behandle erstatningskrav ved yrkesskade der arbeidsgiver ikke har tegnet gyldig forsikring.

Avtalen ble inngått 1. februar 2001. Den gjelder for yrkessykdom som er meldt etter dette tidspunktet og innebærer at man som skadelidt kan kreve at skadebehandlingen overføres til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som skal stå for saksbehandlingen.

Eventuelt avklarer yrkesskadeforsikringsforeningen også det konstateringstidspunktet for yrkessykdom som gir grunnlag for ansvar.

Krav på erstatning ved yrkessykdom

Har du blitt påført en yrkessykdom? Du kan ha krav på erstatning, men erstatningskravet kan bestå av flere ulike erstatningsposter og ikke alle er like enkle å beregne. Vurderinger av yrkessykdom som yrkesskade kan dessuten by på særskilte problemer.

Erfaringsvis blir det utbetalt en mer riktig erstatning ved bruk av profesjonell bistand, enn ved å håndtere sin egen sak overfor forsikringsselskapene.

GODT Å VITE!

Ved krav om yrkesskadeerstatning skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskader, og har 20 års erfaring på området.

Eksempelvis kan vi hjelpe deg med å klargjøre følgende punkter:

 • Om sykdommen kan godkjennes som yrkessykdom
 • Når konstanteringstidspunktet for sykdommen er
 • Hva du kan kreve i erstatning

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør jeg velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater