Arbeidsavklaringspenger (AAP)

En mann sitter ute i naturen på en trestamme. Foto

Har du vært sykemeldt i over 52 uker og er usikker på dine trygderettigheter etter utløpet av sykepengeutbetalingene? Du kan i mange tilfeller ha krav på å få trygdeytelser videre i form av arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre at du har inntekt selv om du har fått en sykdom eller skade som fører til nedsatt arbeidsevne.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er arbeidsavklaringspenger / AAP?

Arbeidsavklaringspenger (forkortet AAP) ble innført i 2010 og erstattet de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

AAP er altså en inntekt du får i perioden fra du har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen jobbrelatert oppfølging for å komme tilbake i arbeid. Du får som regel ikke arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år.

ⓘ 
Rollen til våre advokater

Rollen til våre advokater er å hjelpe deg best mulig, og ta seg av kontakten med NAV. Det vil typisk være klage over avslag på AAP, slik at du kan fokusere på å bli friskere.

Hva er formålet med arbeidsavklaringspenger?

Innføringen av arbeidsavklaringspenger hadde som formål å redusere antall uføretrygdede. Ved hjelp av tiltak og andre ytelser i en gitt periode kunne flere få bistand til å komme tilbake i hel- eller deltidsstilling.

Formålet med arbeidsavklaringspenger må leses i lys av folketrygdlovens generelle formålsbestemmelse og arbeidsavklaringspengenes spesielle formålsbestemmelse. Det går i all hovedsak ut på å skape økonomisk trygghet for personer som omfattes av ordningen. For å ivareta dette hovedformålet er det vist til tre situasjoner hvor man har ment det er et særlig behov for inntektssikring. Arbeidsavklaringspengene skal sikre inntekt i følgende situasjoner:

 • Når du "får aktiv behandling"
 • Når du "deltar på et arbeidsrettet tiltak"
 • Når du "får annen oppfølging med sikte på å skaffe [deg] eller beholde jobben"

Det kan nevnes at du i tillegg til arbeidsavklaringspenger kan få dekket særlige utgifter ved tilleggsstønader. Tilleggsstønadene er regulert i henholdsvis folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.

Hva er konsekvensen av et avslag på AAP fra NAV?

Det kan få store konsekvenser å miste inntekt i form av AAP. Det er derfor viktig å gjennomgå et avslag svært grundig, og passe på at klagefristen holdes.

Hvem kan få AAP?

Det er i hovedsak tre formelle vilkår man må oppfylle for å få innvilget arbeidsavklaringspenger.

De tre formelle vilkårene er:

 • Krav til medlemskap i folketrygden - Vilkåret er oppfylt i det du har tre års medlemskap før du søker om arbeidsavklaringspenger. Vilkåret er også oppfylt i det du har ett års medlemskap, forutsatt at du har vært arbeidsfør i denne perioden.
 • Krav til opphold i Norge - Vilkåret er oppfylt i det du fysisk oppholder deg i Norge. Det kan gjøres unntak fra dette i det tilfelle du får medisinsk behandling i utlandet eller deltar på et arbeidsrettet tiltak i utlandet. I visse tilfeller kan ytelsen også gis i begrensede perioder.
 • Krav til alder - Vilkåret er oppfylt hvis du er i aldersgruppen 18 - 67 år.

Har du oppfylt de tre formelle vilkårene, vil NAV så gå over til å vurdere om du har nedsatt arbeidsevne.

Av loven fremgår det at du må ha fått din arbeidsevne nedsatt med minst halvparten.

I vurderingen skal det legges vekt på:

 • Helse
 • Alder
 • Evner
 • Utdanning
 • Yrkesbakgrunn
 • Interesser
 • Ønsker
 • Mulighet for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver
 • Arbeidsmuligheter på hjemstedet
 • Arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

Sykdom, skade eller lyte må videre være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen. Det stilles altså et krav om sammenheng mellom sykdommen/skaden og den nedsatte arbeidsevnen. Dersom det er andre årsaker til at du har fått arbeidsevnen nedsatt vil ikke arbeidsavklaringspenger innvilges.

Har du oppfylt de tre formelle vilkårene og arbeidsevnen er redusert med minst halvparten, gjenstår det bare at vilkåret om behovet for bistand er oppfylt. Vilkåret om bistand innebærer at du enten må ha behov for aktiv behandling, behov for arbeidsrettet tiltak eller at du får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten for å fungere i arbeid.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hvis du har fått avslag på arbeidsavklaringspenger fra NAV, hjelper våre advokater deg med å identifisere problemstillingene, innhente dokumentasjon og sende klage til NAV.

Hvor mye kan du få i arbeidsavklaringspenger?

Hvor mye du vil få utbetalt i AAP avhenger av din pensjonsgivende inntekt. Grunnlaget for fastsettelsen av din inntekt skjer enten året før nedsatt arbeidsevne, eller ut ifra inntekten i de tre siste årene før nedsatt arbeidsevne. Det vil bli tatt utgangspunkt i det som gir det høyeste inntektsgrunnlaget.

Maksimalt beregningsgrunnlag er satt til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Av inntektsgrunnlaget gis det som utgangspunkt 66 % i arbeidsavklaringspenger. Minste årlig ytelse er imidlertid satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Dersom årsaken til arbeidsuførheten og utbetaling av arbeidsavklaringspenger skyldes en yrkesskade, trafikkskade, voldshendelse, eller pasientskader skal du være klar over at inntektsnedgangen ved å motta denne ytelsen, vil kunne dekkes under de ulike forsikringsordninger. Det er da differansen mellom lønn og arbeidsavklaringspenger som kan kreves dekket under den aktuelle forsikringen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kan hjelpe deg å kontrollere NAV sine beregninger, og eventuelt klage over feil i beregningene fra NAV.

Arbeidsavklaring på grunn av yrkesskade?

Dersom arbeidsevnen din blir nedsatt som følge av en arbeidsulykke, så vil vilkårene for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger være rimeligere enn for andre, både når det gjelder inngangsvilkårene og ved beregningen av ytelsen.

Arbeidsavklaringspenger ved yrkesskade er regulert i en egen bestemmelse i folketrygdloven § 11-22. Det står her at vilkåret om forutgående medlemskap ikke gjelder, samt at arbeidsavklaringspenger gis ved reduksjon av arbeidsevnen ned til 30 prosent.

Ved beregningen av den delen av nedsettelsen av arbeidsevnen som skyldes yrkesskaden eller yrkessykdommen, skal grunnlaget for arbeidsavklaringspengene ikke settes lavere enn den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet, justert i samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til søknadstidspunktet.

Dersom den delen av nedsettelsen av arbeidsevnen som ikke skyldes yrkesskaden eller yrkessykdommen er under 30 prosent, beregnes hele ytelsen etter antatt årlig arbeidsinntekt.

Rehabiliteringspenger og attføringspenger er erstattet av arbeidsavklaringspenger

Rehabiliteringspenger er en ytelse som tidligere ble tilbudt av folketrygden. Det ble gitt til mennesker med medlemskap i folketrygden som hadde mottatt sykepenger i lenger enn ett år, og fortsatt var under aktiv behandling for å forbedre sin egen arbeidsevne. Ytelsen ble i 2010 erstattet med Arbeidsavklaringspenger.

Attføringspenger (Attføringsstønad) blir gitt til mennesker som utfører yrkesrettede attføringstiltak som kompensasjon for bestemte utgifter i forbindelse med attføringen. Denne ytelsen inngår i dag i arbeidsavklaringspenger-ordningen.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Njaal

Hva gjør vi for deg?

 • Vi hjelper deg med klage på avslag på AAP
 • Vi innhenter nødvendig dokumentasjon til klagen
 • Vi kontrollerer NAV sine beregninger av AAP
 • Vi tar oss av kontakten med NAV
 • Vi bistår med anke til Trygderetten

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Fikk innvilget AAP i Trygderetten etter 3 år lang kamp

Vi bisto en person etter en bilulykke med både erstatningskrav mot forsikringsselskapet og klage over avslag på AAP fra NAV. Både forsikringsselskapet og NAV avviste at det var sammenheng mellom bilulykken og nedsatt arbeidsevne. Det ble også innhentet en spesialisterklæring i forsikringssaken som konkluderte med at nakkeskaden ikke hindret personen i å jobbe.

Med juridisk bistand fra oss fikk skadelidte medhold i Trygderetten og innvilget AAP. Vi forhandlet også frem erstatningsoppgjør mot forsikringsselskapet på over 4 millioner kroner.

-

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater